Ondernemersvereniging
Groot Nuth

OGN

Verslag activiteiten

OGN nieuwjaarsreceptie

Vrijdag 17 januari waren we met de nieuwjaarsreceptie van OGN te gast bij John en Ageeth Wijts van Zone 10 in Hulsberg. Samen met ruim veertig ondernemers hief voorzitter Rob Moonen het glas op een nieuw jaar.

Daarbij keek hij achterom naar 2019 en vertelde over de doelstellingen van het bestuur voor 2020. Het verbeteren van de communicatie van en naar de leden. Onder ander door gebruik te maken van Facebook en Linkedin, maar ook door de resterende zes bestuursvergaderingen bij ondernemers te houden, om zo ook te zien en te horen waar die ondernemer mee bezig is. Daarnaast kondigde hij aan dat OGN ‘on Tour’ gaat in 2020. Gezamenlijk de bus in en op bezoek bij ondernemers. De details van de activiteiten zullen worden gedeeld via Facebook, Linkedin, e-mail en de website.

Rob nodigde iedereen uit 27 maart alvast te noteren in de agenda voor een gezamenlijk event van de BCB. De paraplu van de vier business clubs in Beekdaelen. Nadere informatie en uitnodigingen volgen.

Te gast was ook burgemeester Eric Geurts die aangaf in de korte tijd dat hij burgemeester van Beekdaelen is onder de indruk te zijn van de kracht en zelfredzaamheid van de burgers en ondernemers in de vijftien kernen van zijn gemeente. Dat we niet alleen moeten denken vanuit de grote schaal en het regio denken, maar ook in het agglomeraat Zuid Limburg gebruik blijven maken van de schaal en de fijnheid van Beekdaelen. Ook de gemeente gaat ‘on Tour’ om te blijven ontmoeten en contacten te onderhouden. De burgemeester gaf naar de voorzitter aan open te staan voor verdere uitbreiding van de contacten met de ondernemers in Beekdaelen.

Als gastheer vertelde John Wijts daarna enthousiast over hun tennishallen en indoor adventure games in de omgebouwde multifunctionele sporthal en kregen de aanwezigen een rondleiding. Meer over John Wijts en Zone 10 in een interview met hem later in de nieuwsbrief.

Woensdag 20 juni 2018

Innovatieprijs en Stichting Businessclub Beekdaelen

Woensdag 20 juni is tijdens de goed bezochte bijeenkomst in ’t Weverke in Schimmert de oprichting van de Stichting Businessclub Beekdaelen nader voor het voetlicht gebracht.
Tevens is op die avond de Innovatieprijs en de Motievatieprijs uitgereikt.

Stichting Businessclub Beekdaelen
De vier ondernemersverenigingen van Onderbanken (BCO), Schinnen (OVGS) en Nuth (BBN en OGN) in de te vormen gemeente Beekdaelen, hebben besloten om samen, in één stichting, verder te gaan. Onder de naam Businessclub Beekdaelen gaan zij het ondernemende karakter van de nieuwe gemeente nóg steviger op de kaart zetten.

Statuten
Onlangs zijn de statuten voor de oprichting van Stichting Businessclub Beekdaelen door de vier voorzitters van de ondernemersverenigingen getekend bij notaris Goosens van Nuth-Heuvelland Notaris.

Verbinding
“We investeren in een gezond en aantrekkelijk ondernemersklimaat. Daarom staan we als gemeente in verbinding met het bedrijfsleven, het onderwijs, andere gemeenten in Zuid-Limburg en met de Provincie Limburg”, benadrukt burgemeester Désirée Schmalschläger het belang van samenwerking binnen de triple helix.

Bijna de beste
Bedrijventerrein De Horsel – het op een na grootste van Parkstad qua werkgelegenheid – vormt het epicentrum van ondernemend Nuth. De Horsel won in 2014 zelfs bijna de titel ‘beste bedrijventerrein van Nederland’ en werd beloond met een mooie tweede plek. Nu Onderbanken en Schinnen met Nuth samengaan, wordt de ketting met ondernemende parels verlengd. Schinnen heeft onder meer bedrijventerrein De Breinder, stroopfabriek Canisius en natuurlijk de Alfa Bierbrouwerij binnen de gemeentegrenzen liggen. Onderbanken bezit naast een groot aantal agrarische bedrijven, vooral ook een bloeiende toeristisch-recreatieve sector.

Extra stimulans
Om het ondernemende klimaat nog een extra stimulans te geven, heeft Nuth enkele jaren geleden de Innovatieprijs voor ondernemers in het leven geroepen. Dit jaar maakten voor het eerst bedrijven uit heel Beekdaelen kans op de Innovatieprijs, alsmede op een Motivatieprijs. Het was de uitreiking van deze awards, afgelopen woensdag, die door de vier ondernemersverenigingen uit Onderbanken, Schinnen en Nuth werd aangegrepen om zich voor het eerst gezamenlijk te presenteren als Businessclub Beekdaelen.

Harmonie én tempo
Voorzitter John Brouwers van Stichting Businessclub Beekdaelen: “We zijn in goede harmonie en in een flink tempo tot elkaar gekomen door als het ware een paraplu boven de vier bestaande organisaties te plaatsen. Dat is het fysieke proces. Nu volgt het mentale proces, het naar elkaar toegroeien.” Peter Hinskens: “De samenwerking biedt een absolute meerwaarde voor alle ondernemers in Beekdaelen. Onze kring van kennissen wordt uitgebreid en dat biedt nieuwe kansen om zaken te doen.”

De samenwerking zal dit jaar – nog vóór dat de fusie van de drie gemeenten voltooid zal zijn – definitief zijn beslag krijgen. Burgemeester Schmalschläger is alvast trots op het initiatief: “De ondernemers van Onderbanken, Schinnen en Nuth wachten niet af, maar trekken nu al samen op, zien gezamenlijke kansen en leggen alvast verbindingen. De uitdaging om sneller te zijn dan de overheid, hebben ze vol overgave aangenomen!”

Innovatieprijs en Motivatieprijs Beekdaelen
Burgemeester Schmalschläger van de gemeente Nuth reikte gisteravond maar liefst twee prijzen uit. De Innovatieprijs Beekdaelen werd uitgereikt aan Dynasure. Nieuw dit jaar is de motivatieprijs Beekdaelen die werd uitgereikt aan EMG/ De Schinvelderhoeve.

Innovatieprijs Beekdaelen
Dynasure, winnaar van de Innovatieprijs Beekdaelen en onderdeel van de Dynagroup, heeft zich binnen enkele jaren weten te profileren als een belangrijke speler in de snelgroeiende logistieke markt. De dynamiek van de markt dwingt het bedrijf continu te innoveren. Innoveren in fysieke processen en procesonderdelen maar ook in diensten die ‘drempels’ wegnemen.
De jury, bestaande uit burgemeester Schmalschläger, Theo van Hoven, Leon Petit en Ad van Ginneken, was zeer te spreken over de manier waarop Dynasure oplossingen voor logistieke uitdagingen ontwikkeld en hiermee vakkundig en met aandacht de klantvraag centraal stelt. Kenmerkend voor Dynasure is bovendien het zoeken naar duurzame vervoersoplossingen en milieuvriendelijke verpakkingen. De jury is unaniem van mening dat Dynasure vanwege de constante innovatie in combinatie met maatschappelijk verantwoord ondernemerschap dan ook terecht de Innovatieprijs Beekdaelen verdient.

Motivatieprijs Beekdaelen
De nieuw in het leven geroepen Motivatieprijs Beekdaelen komt volgende de jury verdiend aan EMG/ De Schinvelderhoeve toe. Volgens de jury heeft de organisatie zich, als redelijk nieuwe speler op het gebied van evenementenorganisatie, de afgelopen jaren weten te profileren binnen de regio en daarbuiten. Door bewust de samenwerking te zoeken met lokale en regionale ondernemers is de onderneming een echte koploper. Denkend vanuit mogelijkheden en zoeken naar creatieve oplossingen waarbij de beleving van het evenement en de klantwens centraal staan. Als onderneming zet EMG/ De Schinvelderhoeve zich bovendien in om nieuwe lokale en bovenlokale verbindingen te leggen. Hiermee wordt niet alleen de eigen onderneming op de kaart gezet maar zet zij zich bovendien in, betekenisgevend te zijn voor de regio, de toekomstige gemeente Beekdaelen en daarmee ook voor de provincie Limburg.

   

Bedrijfspresentatie Dynasure

Bedrijfspresentatie Schinvelderhoeve


Maandag 23 april 2018

Algemene Leden Vergadering OGN

Opening
Voorzitter Rob Moonen heet iedereen van harte welkom op deze vergadering. Hij geeft aan dat het jammer is dat de opkomst maar zo minimaal is ondanks dat er belangrijke zaken op het programma staan. Een speciaal woord van welkom wordt gericht aan burgemeester Schmalschläger en wethouder Bakker. Rob geeft het woord aan de burgemeester.

De burgemeester laat weten dat zij blij is met het initiatief van OGN om de gezamenlijke ondernemersverenigingen samen te brengen. Tevens geeft ze een opsomming van waar de gemeente op dit moment mee bezig is.

 • Eenwording gemeente Beekdaelen.
 • Investeringen binnen de gemeente: om er voor te zorgen dat voor de burgers van de gemeente Nuth alle punten naar tevredenheid worden afgerond.
 • Dankzij de eenwording komt er veel geld vanuit de provincie. Door de tweede kamer is de eenwording al goedgekeurd en de verwachting is dat volgende week de eerste kamer haar toestemming geeft.
 • Door de eenwording komen er nieuwe kansen en uitdagingen.
 • Het is een hele opgave om de duurzaamheid van de gemeente op de rit te krijgen. Er zal nog een grote slag gemaakt moeten worden.

Jaarverslag
Het jaarverslag wordt door de vergadering goedgekeurd.

Financieel jaarverslag
Eric Hennekens geeft een toelichting op de jaarcijfers. We zijn financieel hard achteruit gegaan. Dit heeft te maken met extra investeringen en uitgaven. In de jaarcijfers van 2017 staat een forse uitgave betreffende de kerstverlichting. In de begroting van 2018 zal een groot gedeelte van dit bedrag ontvangen worden van de ondernemers die hieraan mee gedaan hebben. De contributie voor het MKB lidmaatschap wordt in 2018 betaald. Deze contributie heeft nog betrekking op het jaar 2017. In 2018 zijn wij gratis collectief lid.

De kascontrolecommissie geeft goedkeuring en bevestigt dat de cijfers kloppen. Een woord van dank aan Eric is hier zeker op zijn plaats.

Helaas moeten wij, na 12,5 jaar, afscheid nemen van ons bestuurslid Kara Petit. Wij hadden dat graag op deze avond officieel willen doen maar door afwezigheid van Kara (door privé-omstandigheden) zal dit afscheid op een later tijdstip plaatsvinden. De voorzitter is van mening dat in deze vergadering vermeld mag worden dat Kara veel en goed werk voor onze vereniging heeft verricht.

Activiteiten en nieuwsbrieven
De voorzitter geeft een toelichting op de activiteiten van het afgelopen jaar. Door alles nog eens op een rijtje te zetten in een overzicht blijkt dat OGN zeer actief is geweest.

Tevens is er een overzicht gemaakt betreffende de nieuwsbrieven van het afgelopen jaar. Ook hier was duidelijk zichtbaar dat we onze leden goed op de hoogte hebben gehouden van wat er speelde binnen de vereniging, maar zeker ook wat betreft de komende samenwerking met de andere drie ondernemersverenigingen.

Samenwerking MKB
Op de vraag wie van de leden de folder van MKB had gelezen, bleek dit maar een enkeling te zijn.

Rob geeft een duidelijke toelichting over hoe deze folder tot stand is gekomen. Daarnaast geeft hij inzage in de onderhandeling met MKB betreffende het lidmaatschap voor 2018. Duidelijk is naar voren gekomen dat zowel MKB als OGN in het eerste jaar niet voldoende hebben laten zien wat de voordelen van het collectieve lidmaatschap konden zijn. Vandaar dat er besloten is dat OGN voor dit jaar gratis collectief lid is van MKB.

In 2019 is OGN geen collectief lid meer van MKB. De leden kunnen dan wel via de stichting Beekdaelen lid blijven of worden van MKB. Voor een bedrag van €60,– per jaar.
De voordelen hiervan zijn zowel voor 2018 als 2019:

 • Leden van OGN krijgen toegang tot het ledenplatform van MKB.
 • Leden van OGN krijgen iedere veertien dagen een nieuwsbrief van MKB.
 • Leden van OGN krijgen een inschrijfformulier waarin ze kunnen aangeven of zij gebruik willen maken van het glossy Chapeau magazine, collectieve zorgverzekering VGZ en de korting op Buma en Sena.
 • Leden van OGN mogen gratis deelnemen aan de kennissessies van MKB.
 • Leden kunnen alle activiteiten waar ze gratis aan kunnen deelnemen vinden op de site van MKB.
 • Daarnaast zijn alle genoemde voordelen in de folder van toepassing op onze leden.

Samenwerking ondernemersverenigingen
De voorzitter geeft een toelichting op de huidige ontwikkelingen betreffende de oprichting van de stichting ondernemers Beekdaelen. Er wordt collectief zeer intensief en goed gewerkt, we zien allemaal de voordelen. Tijdens de uitreiking van de gemeentelijke innovatieprijs zal de oprichting een feit zijn. Er is op advies van een notaris gekozen voor een stichting. In een later stadium kan er dan alsnog gekozen worden voor een vereniging.

Op 1 juni zullen de besturen nader kennis met elkaar maken. De Makro heeft ons uitgenodigd om op die avond met een hapje en een drankje. Er zijn voor die avond ongeveer 80 plaatsen beschikbaar. Via een nieuwsbrief kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor deze bijeenkomst.

Contributie OGN 2019
Als bestuur hebben wij besloten om de contributie met ingang van 1 januari 2019 te verhogen naar € 100,- per jaar. Gezien de stijgende kosten en uitgaven is het niet meer mogelijk om de huidige contributie te handhaven. De voorzitter laat in een overzicht duidelijk zien dat, als wij deze verhoging niet zouden doorvoeren, we financieel alleen maar verder achteruit zullen gaan. Dat kan niet de bedoeling zijn. Alle leden die aanwezig zijn op deze vergadering zijn het daar mee eens.

Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. Alleen wethouder Bakker laat weten dat voor dit jaar een budget is vrijgemaakt van € 12.000,- voor de bloembakken in alle kerkdorpen.

De vergadering wordt gesloten en we praten nog enkele uurtjes na met een hapje en een drankje.

Klik hier voor het verslag van de ALV 2017


Maandag 15 januari 2018

Nieuwjaarstreffen 2018 OGN en BBN

Grote belangstelling nieuwjaarstreffen OGN en BBN

Op maandag 15 januari organiseerde OGN samen met BBN het nieuwjaarstreffen in Hof van Hulsberg. Hier werden onze leden gastvrij ontvangen met een welkomstdrankje. Nadat alle leden hun badges hadden ontvangen en er getoost was op het nieuwe jaar, opende de voorzitter van OGN (Rob Moonen) de receptie.

In zijn openingswoord keek hij even terug naar het jaar 2017. Welke items waren wel gerealiseerd en welke waren nog niet afgerond. Daarna was er een vooruitblik naar 2018. Een belangrijke taak voor dit jaar zal zijn: een start te maken met de samenvoeging van alle ondernemersverenigingen binnen de nieuwe gemeente Beekdaelen, die per 1 januari 2019 tot stand komt.

Hierna gaf Rob het woord aan de burgemeester die even kort stilstond bij de economische ontwikkelingen binnen de gemeente Nuth en het voortgangsproces naar de gemeente Beekdaelen.
Tot groot genoegen van de aanwezigen werden we verrast door Gilbert Petit, die ons op een ludieke manier meenam in de wereld van de buuttereedner.

Op humoristische wijze gaf hij ons een kijkje in de wereld van de ondernemers, de politiek en natuurlijk het aankomende carnaval. Gé Soons volbracht zijn taak als vaandeldrager uitmuntend. Na zijn optreden verliet Gilbert de zaal met medewerking van Rob Moonen, Kara Petit en Gé Soons.
Hierna werd er veelvuldig genetwerkt en ontstonden er ook spontane, gezellige gesprekken tussen ondernemers. De hapjes en drankjes, die uitstekend verzorgd werden door Hof van Hulsberg, smaakten heerlijk.

Al met al kunnen we als besturen van OGN en BBN tevreden zijn over de grote opkomst en de geslaagde avond.


Zaterdag 25 november 2017

Nieuwe Kerstverlichting Centrum Nuth

Afgelopen zaterdag 25 november hebben een groot aantal ondernemers, burgemeester Schmalschläger en wethouder Bakker op feestelijke wijze de nieuwe kerstverlichting laten “branden”.

De laatste weken is er intensief overleg geweest tussen de ondernemers uit Nuth en bestuursleden van OGN, met als doel: de kerstverlichting terug te brengen in het centrum van Nuth. Afgelopen zaterdag konden we zien dat 40 ondernemers de kerstverlichting in de Stationstraat, de Dorpstraat en rondom de Markt mede mogelijk hebben gemaakt.

Om hier een bijzonder moment van te maken, waren de burgemeester, wethouder Bakker en ondernemers van het centrum van Nuth aanwezig in lunchroom Voncken voor koffie en gebak. Er is weer kerstsfeer in Nuth!

De namen van de deelnemende ondernemers zijn vermeld op een ster, die bij iedere kerstbal aan een lantaarnpaal hangt.
De verlichting zal rond 14 januari 2018 weer verwijderd worden.

Omdat er zo positief is gereageerd door de ondernemers zal OGN samen met de gemeente en de betreffende ondernemers gaan onderzoeken of een feestelijke aankleding ook te realiseren is op andere momenten, bijvoorbeeld Pasen. De ondernemers willen meer sfeer in het winkelgebied van Nuth aanbrengen. Een grotere sfeerbeleving zorgt voor meer mensen. Meer consumenten zijn belangrijk voor nu, en voor de toekomst van Nuth.

Het zou mooi zijn als we dit initiatief volgend jaar zouden kunnen uitbreiden naar meer straten in het centrum van Nuth, en naar de andere kernen binnen onze gemeente. En wie weet in een latere fase in de nieuwe gemeente Beekdaelen!

  


Vrijdag 24 november 2017

Kerstborrel OGN en BBN

Op vrijdagavond 24 november kwam een groot aantal ondernemers samen in herberg Mareveld in Schimmert voor de kerstborrel.
Een gezamenlijke activiteit van OGN en BBN, die dit jaar veel ondernemers op de been bracht. Gé Soons en Peter Hinskens heetten iedereen van harte welkom. Het thema van deze avond was: gezellig samenzijn en netwerken met elkaar.

Tot onze grote vreugde was de opkomst van nieuwe leden boven verwachting.
Door de actie met de kerstbollen in het centrum van Nuth, waren er enkele ondernemers aanwezig die pas lid zijn geworden van OGN. Het bestuur was blij dat zij er waren en actief deelnamen aan de avond.

  

  

  

  


14 november 2017

Retailsymposium van MKB-Limburg en de Provincie Limburg

De OGN Bestuursleden Eric Hennekens en Hans van der Meijden hebben het Retail symposium in Roermond bezocht.

Dit symposium stond in het teken van de winkelleegstand in de provincie. Een interessant thema omdat ook onze gemeente deelnemer was/is aan een proef hoe de winkelleegstand teruggebracht kan worden.

Dagvoorzitter Joyce Spijker opende de avond door een interview te houden met gedeputeerde Hans Teunissen en Paul Berden van het MKB. In dit gesprek kwam duidelijk naar voren dat er vele stappen zijn gezet om de winkelleegstand terug te brengen. Om dit resultaat te onderbouwen kwamen de pilot gemeentes aan het woord om te vertellen wat zij in hun gemeente al ondernomen hadden.

De 6 gemeentes ( Roermond, Nederweert, Venray, Bergen, Heerlen en onze gemeente Nuth) lieten door middel van een presentatie zien wat er de laatste 1,5 jaar is gebeurd en wat de verdere plannen zijn. Voor onze gemeente presenteerde wethouder Bakker de ontwikkelingen van de Markt in Nuth en de verdere plannen van het winkelgebied.

Na een korte pauze kreeg Marc Heleven het woord.
Hij hield een presentatie over het Anders Denken / Anders Ondernemen. Een interessante presentatie die velen de ogen opende, omdat je ook anders naar ontwikkelingen kunt kijken. ( zie de bijlage)
De avond werd afgesloten door Jules Maastricht en Maastricht University. Zij gaven ons inzicht hoe we jongeren kunnen betrekken bij de ontwikkelingen van de binnensteden. Zij doen dit met Kick off van de Challenge X: Retail en Jongeren. Tijdens deze presentatie werd door middel van social media een oproep geplaatst aan jongeren om nieuwe ideeën te bedenken en deze in te sturen. Een onafhankelijke jury zal de inzendingen beoordelen en de vijf beste worden verder uitgewerkt en zullen gepresenteerd worden op het volgende Retail Symposium dat gehouden wordt in februari 2018.

Ik zou haast willen zeggen: Ondernemers hou deze uitnodiging van februari 2018 in de gaten en meldt u straks aan voor deze bijeenkomst. Beslist de moeite waard.

De avond werd afgesloten met een netwerkborrel waar we opnieuw goede en nieuwe contacten konden aangaan.


3 oktober 2017

Excursie Buitenring Parkstad Limburg (BPL)

Informatieavond Buitenring een groot succes.

Op dinsdag 3 oktober mochten Ondernemersvereniging Groot Nuth (OGN) en Belangengroep Bedrijventerreinen Nuth (BBN) in de watertoren van Schimmert een groot aantal ondernemers met hun introducés ontvangen voor de bijeenkomst met betrekking tot de ontwikkelingen en voortgang van de Buitenring.

De voorzitter van OGN, Rob Moonen, heette iedereen van harte welkom. Hij was blij verrast dat er zoveel belangstelling en aanmeldingen voor deze bijeenkomst waren binnengekomen, meer dan 85 ondernemers uit de gemeente Nuth waren aanwezig.

Kort en bondig gaf hij uitleg hoe deze middag en avond eruit zou zien en wat we konden verwachten.

 1. Presentatie door projectmanagers van de provincie over de huidige stand van zaken met betrekking tot de Buitenring.
 2. Rondtoer met 2 bussen op en langs de Buitenring met uitleg over de werkzaamheden.
 3. Terug bij de watertoren tijd om ervaringen uit te wisselen onder het genot van een hapje en een drankje

Hierna gaf de voorzitter het woord aan de projectmanagers van de provincie.

Via een beeldpresentatie werd er een duidelijk beeld gegeven over de huidige stand van zaken van de Buitenring. Met duidelijke beelden en een boeiende toelichting kwamen de vier verschillende fases aan de orde. Elke fase heeft zijn bijzondere werkzaamheden, zoals het verzetten van grond, het ophogen of verdiepen van bepaalde nieuwe weggedeelten, het omleggen van wegen voor de doorstroming, de ontwikkeling van de turbo rotonde die bij Nuth gerealiseerd gaat worden, het aanleggen van het definitieve asfalt en de afwerking met vangrails en verkeerslichten.

Na deze presentatie stonden er twee bussen klaar die vanuit Schimmert vertrokken naar de Buitenring, een rondrit van bijna twee uur. Zeer indrukwekkend was wat we tijdens deze tour te zien kregen, maar vooral de wijze waarop de projectmanagers op een zeer professionele manier alle uitleg gegeven hebben. Bijna twee uur spreken over een nieuwe ontwikkeling hielp ons het enorme project beter te begrijpen. Hier waren duidelijk echte professionals aan het woord die met hun hele ziel en zaligheid over project konden en wilden vertellen.

Terug in Schimmert werden we ontvangen door de familie Eurelings, eigenaren van de watertoren. De hapjes stonden klaar en voor de drankjes werd gezorgd. Tijdens het napraten was het duidelijk dat iedereen onder de indruk was. Een project van vele miljoenen dat als een precisie werk wordt uitgevoerd.

Klik hier voor meer informatie over de Buitenring Parkstad Limburg.

Al met al kunnen we tot de conclusie komen dat dit een zeer geslaagde bijeenkomst is geweest. Voor herhaling vatbaar dat is zeker, en dat gaat ook gebeuren in 2018. Want OGN wil in 2018 nog meer aan de weg timmeren om zich aan alle ondernemers in de Kerkdorpen van de gemeente Nuth te laten zien.

Nog geen lid van OGN?
Meld u aan via onze website www.grootnuth.nl/aanmelden.


12 juni 2017

Algemene Ledenvergadering 2017

Na een hartelijke ontvangst met een kopje koffie en een stukje vlaai opent de voorzitter Rob Moonen de vergadering.

De voorzitter heet alle aanwezigen welkom en spreekt tevens zijn bezorgdheid uit over het geringe aantal aanmeldingen voor deze vergadering, maar vooral over de ontwikkeling dat leden zich aanmelden en dan zonder bericht wegblijven, terwijl alles gebaseerd is op het aantal aangemelde leden. Hij hoopt dat we deze ontwikkeling in de nabije toekomst kunnen veranderen. Aan het bestuur en de aanwezige leden zal het niet liggen, nu het merendeel van de overige leden nog.

De voorzitter geeft een verslag van de resultaten over het jaar 2016. Hij laat zien welke doelstellingen er gerealiseerd zijn en welke niet. Dat wat niet gehaald is zal op de agenda van 2017 geplaatst worden. Daarnaast geeft hij inzage welke nieuwe onderwerpen voor 2017 op de agenda worden gezet.

De voorzitter verwelkomt met een speciaal woord van dank de drie nieuwe bestuursleden. Daarmee is het bestuur weer voltallig, en kunnen voor het komende jaar alle zeilen worden bijgezet.
De nieuwe bestuursleden zijn:
Dhr. Frans Hagemans uit Hulsberg.
Dhr. Nico Eurelings uit Schimmert.
Dhr. Hans van der Meijden uit Aalbeek.

Na het welkom va de drie nieuwe leden stond de voorzitter stil bij het vertrek van Roger Odekerken. Roger heeft vele jaren zijn positieve bijdrage geleverd aan OGN. Hij was vanaf de oprichting zeer nauw betrokken bij OGN. OGN is Roger dan ook veel dank verschuldigd.
Door omstandigheden moet Roger helaas het bestuur verlaten. Rob bedankt hem voor zijn inzet en doorzettingsvermogen. Dankzij zijn medewerking is OGN geworden tot wat het nu is. Rob wenst Roger heel veel succes, zowel zakelijk als privé en spreekt nogmaals zijn hartelijke dank uit.

Omdat het bestuur nu weer voltallig is zal na de vakantieperiode begonnen worden met een vernieuwde start van OGN. OGN moet beter op de kaart worden gezet waardoor wij in staat zijn duidelijk kenbaar te maken waarom ondernemers uit de gemeente Nuth lid van OGN moeten worden. Wij zullen er voor moeten zorgen dat wij naamsbekendheid krijgen, en dat wij laten zien daadwerkelijk iets voor de ondernemers te kunnen betekenen.

Na een korte pauze worden de leden verrast door de gastpreker Sef Vergoossen.

In zijn betoog geeft Sef een inzage in zijn manier van werken in de sport. Hij laat zien dat er in de sport en in het bedrijfsleven vele raakvlakken zijn. Vanuit zijn visie en werkwijze blijkt dat deze veelvuldig toe te passen zijn in het bedrijf. Het is opvallend hoeveel raakvlakken en vergelijkingen er zijn. Het was een lust om naar hem te luisteren en te zien hoeveel inzet en betrokkenheid Sef nog heeft. Na een vragen ronde waar Sef op elke vraag een duidelijk antwoord heeft, dankt de voorzitter hem voor zijn aanwezigheid.
Omdat Sef vooraf heeft aangegeven dat hij voor de avond geen vergoeding wilde hebben heeft het bestuur besloten hem een check te overhandigen. Sef is namelijk de voortrekker van de stichting ALS. Recentelijk heeft hij binnen de te fuseren gemeenten mede de ALS tour georganiseerd die zeer succesvol was. De volledige opbrengst ging naar de stichting ALS. (ALS is een spierziekte)
Als dank voor zijn inspirerende voordracht overhandigde de voorzitter een check van € 500,– voor de stichting ALS en natuurlijk hoorde daar ook een bloemetje bij.

Na de rondvraag sluit de voorzitter de vergadering en spreekt de hoop uit dat we na de vakantieperiode met een vernieuwde start succesvol mogen zijn, en we nieuwe leden mogen verwelkomen.

De avond wordt afgerond met een laatste borrel en worden er onderling nog gegevens uitgewisseld.


16 januari 2017

Nieuwjaarstreffen 2017

Maandag 16 januari 2017 heeft het jaarlijkse Nieuwjaarstreffen plaats gevonden in ’t Weverke in Schimmert.

Tijdens het zeer succesvolle Nieuwjaarstreffen heeft burgemeester Désirée Schmalschläger de Innovatieprijs 2016 van de gemeente Nuth uitgereikt aan directeur Arno Wendrich van Habets Industrial Components & Surface Technology B.V.

De overige twee genomineerde bedrijven waren Caradon Stelrad BV en Cicero Zorggroep (Zorgcentrum Op den Toren).


18 Mei 2016

ALV 2016

Op woensdagavond 18 mei j.l. vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. We werden ontvangen met koffie, thee en heerlijke vlaaien en er heerste een ontspannen sfeer in de mooie zaal op de eerste verdieping van het gemeentehuis.

Voorzitter Gé Soons nam het welkomstwoord en sprak over de afgelopen activiteiten en het programma van 2016.

Penningmeester Eric Hennekens sprak over het financiële verslag, de begroting en contributie voor 2016 en deed verslag van de kascontrolecommissie.

Vervolgens werd de voorzittershamer door Gé Soons overdragen aan de nieuwe voorzitter Rob Moonen.

Burgemeester Schmalschläger hield een toespraak waarin het belang van economische groei in onze regio uitgebreid aan de orde kwam. Een belangrijk punt op deze avond was de samenwerking tussen OGN en MKB Parkstad, met Ron Heuts als contactpersoon voor MKB Parkstad en de ondernemers van de gemeente Nuth.

Gé Soons alsook de nieuwe voorzitter, Rob Moonen, spraken over het belang van een goede samenwerking tussen OGN en MKB Parkstad. Zoals de retail, precariorechten, leegstand en de aanpak hiervan. Belangrijk is ook de aandacht voor de individuele ondernemer!

Na het algemene gedeelte van de vergadering werd er speciaal tijd ingelast voor een toespraak van de voorzitter van MKB Parkstad: Tibert Lagarde. Hij vertelde enthousiast over alle inspanningen die door MKB Parkstad zijn en worden gedaan.

Het Aldi-dossier werd ook aangehaald. Voor ondernemend Nuth is het van belang dat er minder leegstand in het centrum komt en dat de goedlopende zaken voor het centrum behouden blijven.

Er werden nog een aantal vragen gesteld en beantwoord in een geanimeerde sfeer, waarna de netwerkborrel plaatsvond in de hal van het gemeentehuis.

Daar gaat het tenslotte óók om: het bevorderen van het contact tussen de Groot Nuthse ondernemers!

De aanwezigen genoten zichtbaar van de presentaties, elkaar en de Limburgse vlaaien!

Klik op de foto om een vergroting te zien.


12 Januari 2016

Nieuwjaarstreffen 2016

Dinsdag 12 januari vond in “Ristorante Barbarossa” het Nieuwjaarstreffen van de ondernemersverenigingen OGN, BBN en LLTB plaats, in samenwerking met de gemeente Nuth.

Op deze drukbezochte avond reikte burgemeester Schmalschläger de Innovatieprijs 2015 uit. Afgelopen jaar won New Energy Systems uit Schimmert de Innovatieprijs 2014.

Uit alle inzendingen die de gemeente dit jaar mocht ontvangen is een voorselectie gemaakt van bedrijven die zich via een pitch nader mochten presenteren aan de jury. Aan de jury was uiteindelijk de moeilijke keuze te komen tot drie kandidaten voor de finale.

De genomineerden voor de Innovatieprijs 2015 waren, in willekeurige volgorde:

Finishing Touch

Bedi Vochttechniek

Fact Domotica

De uiteindelijke winnaar werd Bedi Vochttechniek uit Schimmert.

Bedi Vochttechniek, onder leiding van Lou Bemelmans en Rob Luijten, is gespecialiseerd in vochtbestrijding, restauratie en betonreparatie.

Bedi is volgens de jury een bedrijf dat zijn bestaansrecht gedurende 20 jaar heeft bewezen.
De onderneming heeft de recessie in de bouw goed doorstaan en ziet de toekomst met veel perspectief tegemoet.
Er is een goede samenwerking met diverse partijen en de expertise van het bedrijf wordt veelal gevraagd door anderen om problemen m.b.t. klimaatregeling, met name vochtbestrijding, op te lossen.

Dit alles maakt Bedi Vochttechniek tot welverdiende winnaar van de Innovatieprijs 2015. De prijs bestaat, naast free publicity, uit een oorkonde en een uniek beeld van beeldend kunstenaar Louis Wiertz.

De ‘Nuth Innovatieprijs’ is een initiatief van de Gemeente Nuth en wordt jaarlijks uitgereikt. Iedere ondernemer kon zichzelf of een andere onderneming aanmelden voor deze competitie. Een onafhankelijke jury beoordeelde de inzendingen vanuit diverse invalshoeken rondom innovatie, zoals personeelsbeleid, maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) en financiële situatie.

Na de prijsuitreiking was het nog gezellig netwerken!

Klik op de foto om een vergroting te zien.


22 April 2015

Bedrijfsbezoek Soons Interieurbouw

Op woensdag 22 april 2015 waren er ongeveer 70 ondernemers aanwezig voor een bedrijfsbezoek bij Soons Interieurbouw te Schimmert.

Soons Interieurbouw is in 1828 opgericht door Frans Wolter Soons. Zes generaties later is het bedrijf uitgegroeid tot een kwaliteitsonderneming in het hogere segment van de Interieurbouw. Als grootste interieurbouwer in Zuid-Limburg en als één van de grotere spelers op de landelijke markt is geen uitdaging te groot, geen klus te klein.
Met een enthousiast team van vakdeskundigen en liefde voor het vak realiseren zij een breed scala aan interieuroplossingen op maat. Klanten; bedrijven, overheid en particulieren, kunnen terecht voor unieke maatwerkinterieurs volgens ontwerpen van zowel interne als externe ontwerpers.
Persoonlijke aandacht en oprechte interesse zorgen voor een vertrouwde en voorspoedige samenwerking, waarbij service, flexibiliteit, inventiviteit en creativiteit voorop staan.

Bedrijfsbezoek Soons Bedrijfsbezoek Soons

Klik op een foto om een vergroting te zien.

Na het welkomstwoord en presentatie van de familiegeschiedenis, door OGN-voorzitter, Gé Soons, kregen we een rondleiding in het bedrijf. We keken onze ogen uit: mooi om te zien hoe ver de techniek nu al weer is ten opzichte van de tijd van de eerste generatie…

Er werden volop vragen gesteld en beantwoord in een geanimeerde sfeer. Het werd een interessante avond, er gaat zeker nog een aantal mensen terugkomen om iets te bestellen. Ook werd er volop genetwerkt. Daar gaat het tenslotte óók om: het bevorderen van het contact tussen de Groot Nuthse ondernemers.
De ondernemers genoten zichtbaar van de prachtige informele ambiance, elkaar, de hapjes en de drankjes!

Wij lieten ons verrassen door de wereld van de interieurbouw. Soons is een bijzonder Limburgs familiebedrijfbedrijf in haar soort!

Wilt u ook eens mee naar een bedrijfsbezoek bij een Nuthse ondernemer?
Word dan nu lid van OGN!

Bestuur OGN, Kara Petit


13 Januari 2015

Verslag Nieuwjaarstreffen 2015

Op dinsdag 13 januari 2015 waren er veel leden van Belangengroep Bedrijventerreinen Nuth (BBN), LLTB afdeling Mergeland en de gemeente Nuth op ons Nieuwjaarstreffen aanwezig in het gemeenschapshuis van Wijnandsrade.

OGN organiseerde dit evenement wederom samen met bovenstaande organisaties.
Een mooie gelegenheid om bekenden te ontmoeten, nieuwe contacten op te doen en elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar.

Nieuwjaarstreffen 2015 Nieuwjaarstreffen 2015

Na ontvangst en een ludiek welkomstwoord door Gé Soons, voorzitter OGN, reikte burgemeester Désirée Schmalschläger de Innovatieprijs 2014 uit. Deze prijs is een initiatief van de gemeente Nuth.
Door het uitreiken van de Innovatieprijs wil de gemeente Nuth blijk geven aan haar waardering van de Nuthse ondernemers voor hun bijdrage aan de economische ontwikkelingen, de werkgelegenheid en de leefbaarheid van onze kernen.

Nieuwjaarstreffen 2015 Nieuwjaarstreffen 2015
Een spannend moment, compleet met bedrijfsfilmpjes van de 3 genomineerde bedrijven Clou badkamerproducten, Keulen vleeswaren en New Energy Systems.
De uiteindelijke winnaar werd New Energy Systems, zij ontvingen de wisseltrofee gemaakt door beeldend kunstenaar Louis Wierts uit Schimmert.

Nieuwjaarstreffen 2015

Nieuwjaarstreffen 2015 Nieuwjaarstreffen 2015

Daarna nog gezellig netwerken met een hapje en een drankje. De ondernemers genoten zichtbaar van de presentatie en van elkaar!
Onderhoud en maak contacten met andere ondernemers: kom volgend jaar ook naar ons Nieuwjaarstreffen!


25 Augustus 2014

Verslag bedrijfsbezoek RMP

Wij lieten ons verrassen door de wereld van bijzondere ontwerpen van grafmonumenten, ieder met een eigen verhaal!
Op woensdag 2 juli 2014 waren er ongeveer 25 ondernemers aanwezig voor een bedrijfsbezoek bij RMP grafmonumenten, een familiebedrijf in Schimmert.

We werden royaal ontvangen met koffie, thee en gebak.
Er heerste meteen een ontspannen sfeer in de mooie zaal op de eerste verdieping.

Bedrijfsbezoek RMP Bedrijfsbezoek RMP

Na het welkomstwoord door OGN-voorzitter, Gé Soons, werden we getrakteerd op een interessante presentatie van RMP, gehouden door Bert Reubsaet, oprichter van RMP.

In de film werd gesproken over het kappen van stenen in onder andere India. Ook over eventuele kinderarbeid en de vereiste veiligheidsregels. Heel duidelijk en helder verteld en in beeld gebracht. Het was muisstil: dus iedereen vond het boeiend om naar te luisteren.

Bedrijfsbezoek RMP Bedrijfsbezoek RMP

Daarna nog een rondleiding door de sfeervol ingerichte benedenverdieping, waar tientallen grafmonumenten als showmodel waren opgesteld. U kunt er ook terecht voor een eigen ontwerp van een grafsteen of voor een product waar as in bewaard kan worden.
Er werden volop vragen gesteld en beantwoord in een geanimeerde sfeer.

Een interessante avond met verrassende informatie over het ontwerp en de productie van grafmonumenten en urnen. Bij RMP kunt u alle kanten op om uw ‘droom’ te verwezenlijken!
Na de rondleiding was er nog voldoende tijd om te netwerken. Daar gaat het tenslotte óók om: het bevorderen van het contact tussen de Groot Nuthse ondernemers.

Bedrijfsbezoek RMP

Wij mochten een kijkje nemen in de keuken van RMP grafmonumenten, bedankt allemaal!

Wilt u ook eens mee naar een bedrijfsbezoek bij een Nuthse ondernemer?
Word dan nu lid van OGN!

Bestuur OGN, Kara Petit


10 Juni 2014

Verslag jaarvergadering 2014

Op woensdag 14 mei 2014 waren er ongeveer 50 ondernemers aanwezig op de jaarvergadering van OGN in de raadszaal van het gemeentehuis.
We werden ontvangen met koffie, thee en heerlijke vlaaien en er heerste meteen een ontspannen sfeer in de mooie zaal op de eerste verdieping van het gemeentehuis.

Gé Soons nam het welkomstwoord.
Vervolgens heette wethouder Bér van den Heuvel alle aanwezigen welkom in het gemeentehuis van Nuth.

Daarna deed Gé verslag over de activiteiten van OGN in 2013 en het programma van 2014.

Penningmeester Eric Hennekens presenteerde het financiële verslag, de begroting en contributie voor 2014.
Vervolgens deed Ron Heuts namens de kascontrolecommissie verslag over het onderzoek naar finaciële beleid van 2013. De commissie had alles in orde bevonden en Ron stelde de vergadering dan ook voor om de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid over 2013. Dit werd door de vergadering met applaus aangenomen.

Ex-profvoetballer Erik Meijer gaf een presentatie over de link tussen topsportcultuur en het bedrijfsleven: Beslissingen nemen, kansen benutten, nieuwe trainers/directeur, concurrentie, onder druk presteren en balans tussen werk en privé…

Jaarvergadering OGN 2014
Jaarvergadering OGN 2014
Er werden vragen gesteld en door Erik Meijer beantwoord in een geanimeerde sfeer. Jaarvergadering OGN 2014
De ‘echte fans’ konden met Erik op de foto….

Tot slot nam iedereen deel aan de netwerkborrel die plaatsvond in de hal van het gemeentehuis.
Daar gaat het tenslotte óók om: het bevorderen van het contact tussen de Groot Nuthse ondernemers.

De ondernemers genoten zichtbaar van de presentaties, elkaar en de Limburgse vlaaien!

Wilt u ook eens mee naar een bedrijfsbezoek bij een Nuthse ondernemer?
Word dan nu lid van OGN!

Bestuur OGN, Kara Petit


Verslag Bedrijfsbezoek Lupa

Op dinsdag 25 juni 2013 waren er ongeveer 65 ondernemers aanwezig voor een bedrijfsbezoek bij Lupa, outdoor- en vijvercentrum.

We werden royaal ontvangen met een high tea en er heerste meteen een ontspannen sfeer in de gezellige winkelruimte, die gevestigd is in een oud schoolgebouw te Schimmert.

Bedrijfsbezoek Lupa Bedrijfsbezoek Lupa

Na het welkomstwoord door OGN-voorzitter, Gé Soons, kon iedereen al kletsend rondkijken in de zaak naar alle mogelijke artikelen voor in huis en buiten. Het prachtige assortiment Koi karpers zal niemand ontgaan zijn. Waanzinnig om zulke grote (en kleine) vissen te zien zwemmen…

Lupa heeft haar aantal producten in de loop der jaren behoorlijk uitgebreid en staat ook bekend om de geweldige kerstshow! We gaan het zien in december.

Bedrijfsbezoek Lupa Bedrijfsbezoek Lupa

Er werden volop vragen gesteld en beantwoord in een geanimeerde sfeer. Het werd een interessante avond, er gaat zeker nog een aantal mensen terugkomen om iets te kopen.
Ook werd er volop genetwerkt. Daar gaat het tenslotte óók om: het bevorderen van het contact tussen de Groot Nuthse ondernemers.
De ondernemers genoten zichtbaar van de prachtige ambiance, elkaar, de hapjes en de drankjes!

Bedrijfsbezoek Lupa Bedrijfsbezoek Lupa

Wij lieten ons verrassen door de wereld van de vissen, vijverplanten, outdoor kleding, woondecoratie, tuinmeubelen en vijveraanleg. Lupa is een bijzonder bedrijf in haar soort!

Wilt u ook eens mee naar een bedrijfsbezoek bij een Nuthse ondernemer?
Word dan nu lid van OGN!

Bestuur OGN, Kara Petit


4 Juni 2013

Verslag jaarvergadering 2013

Verslag JAARVERGADERING OGN

Op woensdag 17 april 2013 waren er ongeveer 45 ondernemers aanwezig voor de eerste jaarvergadering van OGN in de raadszaal van het gemeentehuis.
We werden ontvangen met koffie, thee en heerlijke vlaaien en er heerste meteen een ontspannen sfeer in de mooie zaal op de eerste verdieping van het gemeentehuis.

Gé Soons nam het welkomstwoord en vertelde over de afgelopen activiteiten en het programma van 2013. Tevens konden de aanwezige leden kennismaken met de nieuwe flyer en banner van de ondernemersvereniging, met als thema: ‘Samen zijn we sterk’.

Eric Hennekens sprak over het financiele verslag, de begroting en contributie voor 2013 en deed verslag van de kascontrolecommissie. Ron Heuts melde zich aan voor de kascontrolecommissie 2013.

Banenmakelaar Jos Driessen, werkzaam voor de gemeente Nuth, vertelde enthousiast over het krijgen en behouden van een baan via de banenmakelaar. Lees meer op de website van OGN, onder het kopje Nieuws.

Hans Paul Nieskens, voorzitter van SEN, vertelde met veel passie over zijn werkwijze bij SEN. Heb je een idee voor een activiteit in het algemeen belang van de inwoners van Groot Nuth, vraag dan na of je in aanmerking kunt komen voor subsidie om je activiteit gestalte te geven. Kijk ook op de site van SEN.

Ron Heuts is de nieuwe tussenpersoon voor het MKB-Limburg en de ondernemers van de gemeente Nuth. Ron gaf via een duidelijke presentatie het belang van een lidmaatschap van MKB aan voor de ondernemers en hun bedrijven. Bijvoorbeeld via het MKB kan er scholing voor jongeren gerealiseerd worden in de richting van beroepen waar behoefte aan is op een bepaald moment.
Als laatste werden wij verrast door een enthousiaste presentaie van André Scheffer namens de gemeente, over ‘Duurzaamheid en Energie’. Er werd onder anderen gesproken over het belang van zonnecollectoren. Het was muisstil: dus iedereen vond het boeiend om naar te luisteren.

Er werden vragen gesteld en beantwoord in een geanimeerde sfeer, waarna de netwerkborrel plaatsvond in de hal van het gemeentehuis. Daar gaat het tenslotte óók om: het bevorderen van het contact tussen de Groot Nuthse ondernemers.

De ondernemers genoten zichtbaar van de presentaties, elkaar en de Limburgse vlaaien!

Klik hier voor de presentaties.

Wilt u ook eens mee naar een bedrijfsbezoek bij een Nuthse ondernemer?
Word dan nu lid van OGN!


14 December 2011

Bedrijfsbezoek Kembit en Chateau Gilbert

Op woensdag 23 november 2011 waren er ongeveer 90 ondernemers aanwezig voor een bedrijfsbezoek bij KEMBIT en Chateau Gilbert in het Kasteel te Wijnandsrade.
TBedrijfsbezoek Kembit en Chateau Gilbert wee bedrijven die op dit moment een bijzondere bijdrage leveren aan de rijke geschiedenis van het Kasteel in Wijnandsrade. Het werd een avond van tegenstrijdigheden, van de High-Tech IT- wereld van KEMBIT tot de bourgondische ambiance bij Chateau Gilbert.
We werden royaal ontvangen met een glaasje ‘bubbels’ en er heerste meteen een ontspannen sfeer in de mooie zaal op de eerste verdieping van een oude schuur.

Na het welkomstwoord door OGN-voorzitter, Gé Soons, werden we getrakteerd op een presentatie van KEMBIT, gehouden door Patrick Berger.Bedrijfsbezoek Kembit en Chateau Gilbert
KEMBIT heeft zijn marktkennis in de loop der jaren behoorlijk vergroot en geleerd hoe zaken het best aan te pakken. Nu zet het deze expertise breder in, en brengt ideeën en producten samen.
Het was muisstil: dus iedereen vond het boeiend om naar te luisteren.

Na de KEMBIT-presentatie werden er twee groepen gevormd, zodat een rondleiding door Chateau Gilbert gerealiseerd kon worden, met bezoek aan de wijnmakerij en de Oenotheek van de Confrérie des Chevaliers du Vin Limbourgeois.
Bedrijfsbezoek Kembit en Chateau Gilbert Er werden volop vragen gesteld en beantwoord in een geanimeerde sfeer. Uiteraard werden er later ook Limburgse wijnen uit eigen vaten geproefd. Het is de kunst om je wijnsmaak te ontwikkelen en uiteindelijk een lekkere wijn tegen te komen, die ook nog goed betaalbaar is.
Het werd een interessante avond met verrassende informatie, en smakelijke Limburgse wijnen en heerlijke lekkernijen zoals Lapas: Limburgse Tapa’s.
Na de rondleiding was er nog voldoende tijd om te netwerken. Daar gaat het tenslotte óók om: het bevorderen van het contact tussen de Groot Nuthse ondernemers.Bedrijfsbezoek Kembit en Chateau Gilbert

De ondernemers genoten zichtbaar van de prachtige ambiance, elkaar, de Limburgse wijnen en de Lapas!

Wij mochten een kijkje nemen in de keuken van KEMBIT en Chateau Gilbert in het Kasteel te Wijnandsrade, bedankt allemaal!

Wilt u ook eens mee naar een bedrijfsbezoek bij een Nuthse ondernemer?
Word dan nu lid van OGN!


24 Februari 2010

Politieke discussieavond

Woensdag 3 maart 2010 was de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. In Nuth hebben 8 politieke partijen aan de verkiezingen deelgenomen, met ieder zijn/haar eigen programma en deze partijen gaan samen de komende 4 jaar de ‘Raad’ van onze gemeente vormen.

Onze vereniging pleit samen met Horeca-Nederland afdeling Nuth en de Belangengroep de Horsel voor een goed sociaal en economisch klimaat in Nuth. Met andere woorden voor een betrouwbare gemeenteraad die duidelijke grenzen stelt en de ondernemer zekerheid biedt.

Vandaar dat wij samen de politieke partijen woensdag 24 februari 2010 hebben uitgenodigd in Café-zaal ‘I gen Dörp`in Wijnandsrade om ons te informeren over de sociale en economische paragraaf in hun verkiezingsprogramma’s.

Onder leiding van gespreksleider Johan Hauser van L1 hebben de partijen de gelegenheid gekregen om 3 minuten hun sociaal en economisch plan voor de komende 4 jaar te verwoorden en vervolgens konden zij aangeven of zij voor- of tegenstander zijn van de volgende stellingen;

1. Realisatie zichtlocatie bedrijventerrein de Horsel juni 2010?
2. Aansluiting Parkstad Limburg?
3. Bedrijfscontactfunctionaris?
4. Starterbeleid is goed voor de economie?
5. Beleid aanpak verpaupering handel- , dienst-, en industriële panden/percelen?
6. Terrassen koppelen aan openingstijden horeca?
7. Handhaven Horecawet en geen paracommercie?
8. Betrekken georganiseerd bedrijfsleven bij collegeprogramma?

Boeiende betogen, doch iets nieuws???
Jammer dat veel ondernemers verstek hebben laten gaan. Echter als bestuur kunnen wij spreken van een geslaagde avond. Op het eind van het officiële gedeelte kwamen enkele kritische vragen van ondernemers waar niet bepaald duidelijke antwoorden op gegeven konden worden door de verschillende partijen. Tot in de late uurtjes werd er nog politiek bedreven aan de bar met heerlijke hapjes
en een overvloed aan drank. Nu weten wij wat de partijen in Nuth willen en kunnen wij de komende jaren gericht hun visie/beloften toetsen. Dat zijn wij aan onze leden verplicht. Als klankbordgroep voor de gemeente blijven wij in de toekomst aan de weg timmeren om belemmeringen uit de weg te ruimen. Ondernemerschap in Nuth moet de ruimte krijgen die zij nodig heeft.

Als vereniging willen wij een steentje bijdragen aan de lokale economie, de lokale werkgelegenheid, welvaart en leefbaarheid. Inbreng van onze achterban is hierbij voor ons als bestuur onontkoombaar. Met andere woorden laat je stem horen en informeer ons wat in het veld/de kernen leeft. Wij zullen dit meenemen in onze besprekingen met het gemeentebestuur.


10 November 2009

Bezoek Petit verbindt

Op dinsdag 3 november waren er ongeveer 60 ondernemers aanwezig voor een bedrijfsbezoek bij Petit verbindt op de Stationstraat te Nuth.
We werden royaal ontvangen met koffie/thee, vlaai en broodjes. Er heerste meteen een ontspannen sfeer.
Na het welkomstwoord door OGN-voorzitter, Gé Soons, werden we langs smalle gangetjes en trappetjes naar de grote zaal geleid om naar de presentatie van Norbert en Kim te luisteren. Het was muisstil: dus iedereen vond het boeiend om naar te luisteren.

Telecom vormt een verbinding tussen toepassing en netwerk. Voor bedrijven worden er centrales en bijbehorende infrastructuur geïnstalleerd, netlijnen aangesloten, en draadloze of draadgebonden toestellen geleverd.
IT-oplossingen verbinden producten binnen de groepen telecom en domotica met elkaar. Er worden applicaties gemaakt en bewerkt, zodat ze moeiteloos werken op bijvoorbeeld een mobiele telefoon. Denk hierbij aan het ontvangen van alarmmeldingen of het volgen van een voertuig. Ook worden er PDA’s voor gebruik ingesteld.
Middels nieuwe technieken verloopt telefoon- en dataverkeer nu sneller. De kwaliteit is net zo goed als die van traditionele telefonie, maar stukken goedkoper. Ook kan er een nieuw computernetwerk aangelegd of een mailserver opgezet worden.
Domotica dragen bij aan de bescherming van mensen en materialen tegen ongewenste bezoekers. Er zijn tal van mogelijkheden, waaronder terreinbeveiliging met sensoren, camera’s en toegangscontroles. Ook kunnen mensen worden voorzien van een alarmsysteem. Bewoners in een verzorgingshuis of woonvorm kunnen zo snel iemand inschakelen als ze hulp denken nodig te hebben.
Petit verbindt heeft zijn marktkennis in de loop der jaren behoorlijk vergroot en geleerd hoe zaken het best aan te pakken. Nu zet het deze expertise breder in, en brengt ideeën en producten samen. Projectmanagement is tegenwoordig het begin bij een nieuwbouw, een verbouwing of een verhuizing. Iedereen kan bereikbaar zijn en zich veilig voelen.

Na de presentaties werden er kleine groepjes gevormd, zodat een rondleiding door het moderne bedrijf (in een oud jasje), gerealiseerd kon worden. Er werden volop vragen gesteld en beantwoord in een geanimeerde sfeer.
Het werd een interessante avond met verrassende informatie, en veel drankjes en lekkernijen! Na de rondleiding was er nog voldoende tijd om te netwerken. Daar gaat het tenslotte óók om: het bevorderen van het contact tussen de Groot Nuthse ondernemers.

Wij mochten een kijkje nemen in de keuken van de communicatie zoals dat er bij Petit verbindt aan toe gaat! Bedankt allemaal!
Wilt u ook eens mee naar een bedrijfsbezoek bij een Nuthse ondernemer?
Word dan nu lid van OGN!


14 April 2009

Bezoek slagerij Keulen

Op woensdag 8 april jongstleden meldden 60 leden van OGN zich bij de poorten van slagerij Jac en Tonny Keulen voor een bedrijfsbezichtiging. Een avond die door velen als zeer positief beoordeeld werd.
Na ontvangst met een kopje koffie was het de voorzitter van OGN die de avond opende. Natuurlijk was een woord van dank op zijn plaats voor Jac en zijn team. Daarnaast wees de voorzitter op het belang van een goede samenwerking van OGN met het gemeentebestuur. Hij haalde even aan welke punten er op dit moment de belangrijkste aandacht hadden en dat op 28 april een vergadering is gepland tussen OGN , De Horsel en het gemeentebestuur. Hierna gaf hij het woord aan Jac Keulen.

Jac Keulen vertelde over het ontstaan en het verleden van het bedrijf. Een vierde generatie zal het over gaan nemen waardoor hij besloten had een nieuwe locatie te bouwen. Hij heette ons hartelijk welkom in zijn nieuwe bedrijf dat hij voornamelijk zelf ontworpen had (zoals hij noemde: de laatste versie van de tekening was K). Hij gaf een toelichting over wat in het nieuwe bedrijf geproduceerd werd, over de hoge kwaliteitseisen van de klant en de belangrijkheid van voedselveiligheid. Na het verhaal, wat op een humoristische maar ook serieuze wijze was verteld, kon men vragen stellen. Na beantwoording van de vragen werd de groep in vieren gedeeld om het bedrijf te bezoeken.
Voor een ieder van ons gingen de ogen open bij het zien van het machinepark en de vele worstsoorten. Het was indrukwekkend om te horen en te zien wat er allemaal voor komt kijken voordat een lekker stukje Limburgse vleeswaren op ons bordje komt te liggen.
Na deze rondleiding stonden er heerlijke warme en koude gerechten klaar die we konden proeven. Een overdaad aan Limburgse producten die heerlijk smaakten bij een goed glas wijn, een heerlijk glaasje bier of een glaasje fris. Tijdens het eten en het drinken werd er lang nagepraat over dat wat we gezien en gehoord hadden. Dat Jac Keulen en zijn team ware gastheren zijn werd deze avond wederom bewezen.
Jac, zijn zoon en zijn medewerkers, namens OGN hartelijk dank, en tegen de leden dank voor jullie grote opkomst en wellicht tot de bijeenkomst in het najaar.

Namens het bestuur OGN.


25 November 2008

Bezoek Stichting Gehandicaptenzorg Limburg in Nuth

Dinsdag 18 november was het zover. Ondanks technische problemen met de aanmelding konden we toch ruim veertig leden verwelkomen bij Stichting Gehandicaptenzorg Limburg in Nuth.
Na ontvangst met een kopje koffie en een groot stuk vlaai werd de avond geopend door onze voorzitter Ge Soons. Onze voorzitter gaf nog eens duidelijk tekst en uitleg over het nut en de behaalde resultaten van OGN. Daarnaast verwees hij naar onze site waar veel informatie te vinden is. Na een woord van dank aan SGL gaf hij het woord over aan John Hamers, locatiemanager van het activiteitencentrum van SGL te Nuth.
John opende de avond met een woord van welkom waarna hij een presentatie gaf over de mogelijkheden van SGL. Hij deed dit met behulp van een beeldpresentatie waardoor alles ook zichtbaar werd gemaakt. In deze presentatie kwamen nadrukkelijk de onderstaande punten aan de orde:

SGL stelt de cliënt centraal,
SGL heeft en geeft activiteiten aan cliënten,
SGL begeleidt cliënten bij zelfstandig wonen,
SGL heeft een revalidatieartsenpraktijk,
SGL heeft een woonbegeleidingscentrum.

Op de locatie in Nuth vinden hoofdzakelijk activiteiten plaats die betrekking hebben op het actief laten zijn van cliënten met:
Aanbod en vraag van: hout, metaal, keramiek,drukwerk, schilderen, kunsten werkstuk-uitleen, administratief werk en mailings en tuinonderhoud extern. Bij SGL kunt u opdrachten laten uitvoeren die betrekking hebben op de bovenstaande onderdelen. U moet er wel rekening mee houden dat gegeven opdrachten nooit onder tijd druk uitgevoerd kunnen worden. De opdrachten worden uitgevoerd door gehandicapte medemensen die niet het tempo van een reguliere werknemer hebben. Geeft u een opdracht, heb geduld. De opdracht wordt naar volle tevredenheid uitgevoerd tegen een gunstige prijs.
De overige kenmerken van Activiteiten Centrum Nuth zijn:
Voorziening met 65 capaciteitsplaatsen,
Ervaren kleinschaligheid,
Groepsgrootte gemiddeld 8 cliënten per ruimte,
Gefaseerde instroommogelijkheden,
Ervaren van een werksituatie zonder productiedruk.

Na deze interessante presentatie was een ieder benieuwd hoe dit er in de praktijk uit zou zijn. John had er met zijn teammedewerkers voor gezorgd dat enkele cliënten die avond aanwezig waren. Tijdens de rondleiding, die uit drie groepen bestond, kregen we een duidelijke indruk wat hier door de gehandicapte medemens gerealiseerd wordt. De mooiste kunstwerken, houtbewerkingen, staalproducten, keramiek, drukwerk en vele andere werken werden aan ons gedemonstreerd. Vol verbazing werd er gekeken hoe een blinde cliënt in staat was om keramiekvormen te vullen die dan gebruikt werden voor de vele kunstwerken.
Na de rondleiding werd bij een borrel en een hapje nagepraat over dat wat we deze avond gezien hadden. Onze voorzitter bedankte dan ook alle medewerkers van AC in Nuth, maar vooral de cliënten die ons deze avond hadden laten zien waartoe zij in staat zijn met behulp van een professionele begeleiding.
Een geslaagde avond die hopelijk voor Activiteiten Centrum Nuth enkele opdrachten mag opleveren. Wij roepen u dan ook op wanneer u werkzaamheden heeft ,die niet snel klaar moeten zijn, maar wel professioneel afgewerkt, te denken aan SGL in Nuth, bel 045-5650468 045-5650468 vraag naar John Hamers en hij zal u verder helpen.
Op naar onze volgende bijeenkomst in 2009 die hopelijk net zo interessant mag zijn als deze avond en wellicht met meer deelnemers.

Namens OGN wensen wij , voor u en uw familie maar natuurlijk ook zakelijk successen, een fijne Kersttijd , een goed uiteinde en een sprankelend 2009 toe.
Namens het bestuur van OGN


24 Juni 2008

Grote opkomst voor de presentatie bij Visser Chocolade

Op woensdag 18 juni hebben meer dan 70 OGN-leden en hun partners een boeiende presentatie, die veel prijs gaf over zeer verschillende facetten van het bedrijf Visser Chocolade en haar medewerkers, meegemaakt. Ook het uitdelen van de speciaal gemaakte lolly’s op het eind van de presentatie was een erg leuk, en smakelijk, idee. De catering was ook goed verzorgd, door de inzet van de ‘dames’ van Visser chocolade.

Welkom bij Visser Chocolade

Visser Chocolade behoort tot de jonge generatie chocolatiers. Wij willen bonbons tot ‘creaties’ verheffen, onder andere door een optimale, fantasievolle combinatie van chocolade en bijbehorende ingrediënten. Elke dag opnieuw bekijken, proeven, bespreken en vervolmaken wij onze chocolade. En kwaliteit mag daarbij geen discussie zijn.
Zien, proeven en genieten…
Dagelijks staan de vakmensen in de moderne productiehal van Visser Chocolade klaar om kwaliteitsproducten te vervaardigen. Er wordt met de allerbeste grondstoffen gewerkt: uitsluitend chocolade uit het topsegment van Callebaut, hazelnoot- en amandelpraline, room, roomboter, Tahiti-vanille en esprits van de beste likeurhuizen, etc. Immers kwaliteit is smeltgedrag in de mond. Door uitsluitend de beste ingrediënten in combinatie met de juiste chocoladeverwerkingstechniek te gebruiken, kan een perfecte smaakbeleving tot stand gebracht worden!
Van pindarotsjes tot chocoladerepen en van paaseitjes tot hulsblaadjes, alle producten zullen de kwaliteitscontrole moeten doorstaan om uiteindelijk de consument te verleiden en wellicht terug te laten komen!

Wij als bestuur mogen dan ook concluderen dat Visser Chocolade, alsook OGN, weer een stapje vooruit zijn gekomen door de organisatie van deze fantastische avond.
Wij danken Frank Visser voor zijn inzet en de moeite die hij heeft genomen om ons als OGN een kijkje te geven achter de schermen van zijn bedrijf.
Wij als bestuur hopen dat deze tweede bijeenkomst de aanzet zal zijn voor alle leden om aanwezig te zijn bij onze derde presentatie in het najaar.

Met vriendelijke groet,
Bestuur OGN


13 November 2007

Wijnproeverij OGN een succes!

Op woensdag 7 november was het zover, de eerste bijeenkomst van Ondernemersvereniging Groot Nuth zou plaatsvinden in kasteel Wijnandsrade. Het thema “onze Limburgse wijnen” was bewust gekozen, daar de Limburgse wijnen sterk in opkomst zijn.
Na het versturen van de eerste uitnodigingen waren wij als bestuur verontrust over de eerste aanmeldingen, het aantal kwam niet hoger dan tien deelnemers. Opnieuw kregen we het beangstigende gevoel: “kunnen we het wel laten doorgaan”. Het bestuur had besloten, ondanks de beperkte aanmeldingen, de avond niet te annuleren. Na het versturen van een tweede uitnodiging kwamen de aanmeldingen gestaag binnen en kwamen we uit op 45 deelnemers.
De organisatie was geregeld. Op de avond van 7 november konden we onze gasten hartelijk verwelkomen. Rond 19.30 uur kwamen onze eerste gasten binnen. Ook een delegatie van B&W en een aantal bestuurs- leden van bedrijventerrein de Horsel waren aanwezig.
Na het welkomstwoordje van de voorzitter nam Ben Luyten van Terra Delta het woord. Ben Luyten, de bouwer van onze website, gaf informatie over het zelf onderhouden van een website. Een duidelijke toelichting op het systeem en de kosten waren de rode draad van zijn presentatie.
Op het einde van zijn verhaal kreeg een ieder een handout uitgereikt zodat de deelnemers konden terugkijken op dat wat gepresenteerd was. Ben Luyten zal na het verschijnen van deze nieuwsbrief alle ondernemers van OGN benaderen zodat een ieder op de hoogte is van zijn WMS systeem.
Mario Tertsching van Chateau Gilbert vertelde ons daarna over de wijnen die we deze avond zouden gaan proeven. Op een enthousiaste en gezellige wijze presenteerde hij vijf verschillende wijnen uit Limburg, die allemaal anders van smaak en karakter waren. Door zijn toelichting op de wijnen waren de deelnemers in staat om verschillende smaken van zoet tot zuur te onderscheiden. We dronken een mousserende witte wijn, twee rode wijnen en nog eens twee witte wijnen. Deze wijnen, die zo verschillend van smaak waren en door iedereen anders beoordeeld werden, zorgden voor een onderlinge uitwisseling van ervaringen. Na deze proeverij kregen de deelnemers de gelegenheid om een wijn blind te proeven. Een opgave die niet zo eenvoudig bleek te zijn. Met behulp van Mario werd er, nadat vele meningen waren geuit, een duidelijke analyse gegeven over deze wijn. We werden uitgenodigd om de nieuwe wijnmakerij in een schuur van het kasteel te bekijken. Ook hier kregen we duidelijke tekst en uitleg over hoe wijn wordt gemaakt. Na dit bezoek stonden er heerlijke hapjes klaar, die bij een goed glas wijn voortreffelijk smaakten. Opvallend was dat de meeste mensen tot het einde van de avond bleven; er werd gezellig nagepraat en nieuwe contacten werden gelegd.

Nadat er een afscheidswoordje was gehouden waarin iedereen werd bedankt voor zijn/haar presentatie, en/of aanwezigheid, werd meteen de wens geuit dat dit de eerst maar zeker niet de laatst georganiseerde avond van de OGN zal zijn!

Met een zeer tevreden gevoel, bij een ieder en in het bijzonder bij de bestuursleden, werd de avond afgesloten.