Ondernemersvereniging
Groot Nuth

OGN

Nieuws


Uitnodiging nieuwjaarsborrel 2020

Komt u ook samen met uw partner???:

Beste leden van OGN.

Graag willen wij jullie en jullie partners uitnodigen voor de nieuwjaarsborrel van 2020.
In de bijlage vindt u alle informatie betreffende deze avond.

Ps. Dit jaar zullen wij als OGN deze avond alleen organiseren. De reden hiervan is dat BBN ons te kennen heeft gegeven om voor het nieuwe jaar eenmalig een eigen avond te willen organiseren.

17 januari 2020
18.30 uur
Zone 10
Kaalstreek 10
6336 AZ Hulsberg

Graag ontvangen wij uw aanmelding voor 10 januari 2020 per mail

hans.vandermeijden@hotmail.com

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur OGN

Jaarvergadering?:

Voorzitter Rob Moonen heet iedereen van harte welkom op deze vergadering. Hij geeft aan dat het jammer is dat de opkomst maar zo minimaal is. Een speciaal woord van welkom wordt gericht aan Esther Jacobs die als nieuw bestuurslid is aangetreden. Er wordt even terug gekeken wat zijn doelstelling als voorzitter was bij zijn aantreden (een aantal zaken zijn gelukt en een aantal ook niet).
Bij de vorige vergadering waren de burgemeester en de wethouder ook aanwezig, nu helaas niet. Ook geeft hij aan dat we als OGN wel wat stil zijn geweest naar de leden, (hij komt hier later op terug).

AGENDA VOOR DEZE AVOND:

• Verschuiving bestuursleden
• Ledenaantal
• Financieel verslag
• Benoeming kascommissie 2019
• Goedkeuring jaarverslag 2018
• Activiteiten afgelopen jaren
• Samenwerking BCB
• Projecten
• Rondvraag

VERSCHUIVINGEN BINNEN HET BESTUUR:

Rob Moonen geeft aan dat Kara Petit en Ben Luyten het bestuur helaas verlaten hebben. Esther Jacobs is toegetreden tot het bestuur waar we blij mee zijn. Esther Jacobs geeft een korte toelichting over haarzelf, hun bedrijf en wat ze verwacht als bestuurslid te kunnen bijdragen aan OGN.
De taak van het bestuur, voor het komende jaar, is om meer binding met de leden te krijgen om hopelijk het aantal leden te zien groeien.
Voorheen kregen we ondersteuning vanuit de gemeente van Ivo Janssen. Nu is dat Jeroen Scholten geworden waar we als bestuur blij mee zijn. Jeroen Scholten stelt zichzelf voor en geeft aan wat hij als functionaris economie voor ons kan betekenen.

LEDENAANTAL:

Het aantal leden is helaas teruggelopen naar 110. Dit komt mede door het afscheid van de collectieve leden van het GOS. Gé Soons geeft een toelichting waarom deze beslissing binnen het GOS is genomen. Het bestuur van OGN hoopt in de toekomst een breder draagvlak onder de leden te krijgen waardoor wij als OGN weer kunnen gaan groeien.

JAARVERSLAG:

Het jaarverslag wordt door de vergadering goedgekeurd.

FINANCIEEL JAARVERSLAG:

Eric Hennekens geeft een toelichting op de jaarcijfers 2018.
De kascontrolecommissie heeft de jaarcijfers goedgekeurd. Aan de penningmeester wordt decharge verleend. Een woord van dank aan Eric Hennekens is hier zeker op zijn plaats. De kascontrole is gedaan door Ron Heuts en Tom Smeets. Zij hebben zich ook voor het komende jaar ter beschikking gesteld om deze controle uit te voeren.

ACTIVITEITEN:

De voorzitter geeft een toelichting op de activiteiten van het afgelopen en het lopende jaar. Door alles nog eens op een rijtje te zetten in een overzicht blijkt dat OGN minder actief is geweest.

• 23 april jaarvergadering
• 25 april Koninklijke onderscheiding Gé Soons
• Oprichting BCB
• 1 Juni bijeenkomst Makro
• 20 juni innovatieprijs gemeente Nuth
• 5 oktober start BCB met een succesvolle avond
• 15 november start kerstverlichting in Nuth en Hulsberg
• 7 januari Nieuwjaarstreffen, belevingsevent
• 21 juni jaarvergadering met BBQ helaas is deze niet door gegaan
• 25 september jaarvergadering 2019

SAMENWERKING BCB:

De voorzitter geeft een toelichting op de ontwikkelingen na de oprichting van de stichting BCB. Er wordt collectief zeer intensief en goed gewerkt. Hans geeft een toelichting op de huidige stand van zaken.

• We zijn als BCB iets te snel gegaan en wilde te veel in korte tijd.
Hans van der Meijden steekt hiervoor zijn hand in eigen boezem omdat hij te snel wilde gaan betreffende de ontwikkelingen.
• Alle leden willen graag met BCB verder.
• We gaan het wel wat langzamer uitrollen.
• BCB zal 1 event per jaar gaan organiseren.
• Leden (de afzonderlijke ondernemersverenigingen) gaan dit jaar opnieuw activiteiten organiseren voor hun eigen leden.
Leden van de andere verenigingen kunnen hiervoor uitgenodigd worden.
• BCB zal wel de contacten met de gemeente onderhouden.
• Leden gaan proberen om vanuit hun eigen vereniging meer bekendheid te gaan geven aan BCB.
• Leden (de afzonderlijke ondernemersverenigingen) gaan proberen om het komende jaar het vertrouwen van de eigen leden terug te winnen.

PROJECTEN:

De ontwikkeling van de Markt in Nuth wordt opnieuw door de gemeente opgepakt. Jeroen Scholten geeft een toelichting over de huidige stand van zaken. Op enkele vragen van de leden wordt even stil gestaan hoe die ontwikkeling tot nu toe tot stand is gekomen. Vanuit de leden wordt duidelijk aangegeven dat de betrokkenheid van de ondernemers niet zo groot is geweest. Ook wordt er gesproken over de uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. Het is nog niet bekend wanneer de uitvoering daadwerkelijk zal gaan plaatsvinden.
De voorzitter geeft aan dat de samenwerking met het MKB is stopgezet. Helaas is het nooit geworden wat we ervan verwacht hadden.
Het project buitenring wordt nog even door Jeroen Scholten toegelicht, we kunnen nu zeggen het is afgerond.

RONDVRAAG:

Tijdens de rondvraag wordt er nog even verder gesproken over de ontwikkelingen van de markt.
Er wordt gevraagd waarom er vanuit OGN zo weinig ondernomen wordt voor de ondernemers in Hulsberg. Er wordt een toelichting gegeven wat er is gedaan om de ondernemers in Hulsberg actief te betrekken bij de Kerstverlichting.
Tevens wordt ook een vraag gesteld over de Sinterklaasfeesten in de kerkdorpen. Eric Hennekens geeft hierop een duidelijke toelichting en onderbouwing betreffende de verdeling van de geldelijke bijdragen.
Er wordt door een van de leden gevraagd om een toelichting te krijgen op de kosten van de kerstverlichting. Het was niet geheel duidelijk. Eric Hennekens geeft duidelijk tekst en uitleg over de betaling van de verlichting, en de facturering naar de leden.
De eigenaar van Aan Hoes (onze gastheer deze avond) geeft een kleine presentatie over het ontstaan van het bedrijf en hoe zich dit heeft ontwikkeld.

EINDCONCLUSIE:

Ondanks de geringe opkomst, een goede vergadering waarbij enkele onderwerpen goed aan de orde zijn geweest en de inbreng van de leden zeer op prijs werd gesteld.
De vergadering wordt gesloten en we praten nog enkele uurtjes na.

Nieuws

Uitnodiging Jaarvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering OGN 25-09-2019

Graag nodigen wij u uit voor deze ledenvergadering.
Programma ledenvergadering:

Locatie: Gemeentehuis Nuth
Datum: Woensdag 25 September 2019
Inloop vanaf: 18.45 uur
Aanvang vergadering: 19.00 uur

• Opening Door voorzitter Rob Moonen
• Verslag financiën 2018 en benoeming kascommissie 2019
• Ontwikkelingen Businessclub Beekdaelen
• Rondvraag
• Sluiting van de vergadering

20.00 uur Borrel met natuurlijk als doel: netwerken met elkaar.

Zou u zo vriendelijk willen zijn, om uiterlijk voor maandag 9 september via het onderstaand mail- adres te laten weten of u aanwezig zult zijn.

hans.vandermeijden@hotmail.com

Dank voor uw medewerking.
Namens het bestuur

Nieuws

Herinrichting markt in Nuth

Inloopbijeenkomst.

De gemeente Beekdaelen nodigt belangstellende en inwoners / ondernemers van de kern Nuth in het bijzonder, uit voor de inloopbijeenkomst over de (her-) inrichting van de markt in Nuth.
U kunt tijdens deze bijeenkomst binnen komen wanneer het u past, waar de plannen persoonlijk worden toegelicht en u vragen kunt stellen.

Inloopbijeenkomst
Woensdag 26 juni 2019
Inloop van 16.30 tot 19.30 uur
Cultureel Trefcentrum, Wilhelminastraat 3, Nuth

Bestuur van OGN raad ondernemers rondom de markt aan om naar deze inloopbijeenkomst te gaan. Kom op voor uw eigen belangen voor nu en in de toekomst.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Ondernemersvereniging Groot Nuth.

Nieuws

Algemene ledenvergadering gaat niet door.

Beste leden van OGN,

Helaas hebben wij voor de algemene ledenvergadering met BBQ maar een zeer beperkt aantal aanmeldingen ontvangen.
Door deze geringe belangstelling lijkt het ons beter om de vergadering te annuleren. Dit betreuren wij uiteraard ten zeerste.
Om aan onze verplichtingen, zoals die in de statuten staan vermeld, te voldoen zullen we op een later tijdstip alsnog een ledenvergadering uitschrijven.
Uiteraard hopen we dan dat er meer belangstelling en interesse zal zijn.

Wij houden u op de hoogte door middel van een uitnodiging.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Ondernemersvereniging Groot Nuth.

Nieuws

Jaarvergadering inclusief BBQ voor alle leden OGN op vrijdag 21 juni 2019

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering OGN 21-06-2019 met aansluitend een BBQ.

Graag nodigen wij u en uw partner uit voor deze ledenvergadering.
Programma ledenvergadering:

Locatie: In den haversack Putstraat 58, 6361 DK Nuth

Datum: 21 juni 2019

Inloop vanaf: 18.15 uur

Aanvang vergadering: 18.30 uur
• Opening Door voorzitter Rob Moonen
• Verslag financiën 2018 en benoeming kascommissie 2019
• Ontwikkelingen Businessclub Beekdaelen
• Rondvraag
• Sluiting van de vergadering

19.30 uur start van de BBQ met natuurlijk als doel: netwerken met elkaar.
Zou u zo vriendelijk willen zijn, gezien de planning en de organisatie, om voor dinsdag 11 juni aanstaande via het onderstaand antwoordformulier te laten weten of u aanwezig zult zijn.
Dank voor uw medewerking.

Namens het bestuur
Ondernemersvereniging Groot Nuth

Aanmeldingsformulier

Wij zijn aanwezig op de jaarvergadering met BBQ.

Naam:______________________________________

Bedrijf:______________________________________

Telefoonnummer:_____________________________

Aantal personen:______________________________

Vegetarisch? Ja Nee

Graag ingevuld mailen naar:

hans.vandermeijden@hotmail.com

Nieuws

Nieuwjaarstreffen 7 januari een groot succes


Inwoners en ondernemers van Beekdaelen proosten op de nieuwe gemeente.

Ruim 1200 inwoners hadden zich aangemeld voor de speciale bijeenkomst op maandag 7 januari die bedoeld was om te laten zien wat de nieuwe fusiegemeente in huis heeft op het gebied van sport, cultuur en ondernemerschap.
Kennismaken met elkaar.

Beekdaelen is ontstaan uit het samengaan van de vroegere gemeentes Onderbanken, Nuth en Schinnen. Verenigingen en ondernemers kregen op deze maandagavond de kans zichzelf te presenteren op een soort marktplein. Ongeveer 9 leden van OGN en de Businessclub Beekdaelen waren op deze unieke bijeenkomst aanwezig. Gymnastiekverenigingen, een tennisclub, paardensportverenigingen, B&B, restaurants maar ook technische bedrijven lieten zien wat ze in huis hadden.
Tevens waren er verschillende muzikale optredens van artiesten uit de nieuwe gemeente Beekdaelen en werd er veelvuldig informatie tussen de bedrijven en de bezoekers uitgewisseld.

De meeste bezoekers reageerden positief op hetgeen ze voorgeschoteld kregen. “Het is leuk om eens te zien wat alle bedrijven in de naburige dorpen uitvoeren”, zo liet een van de bezoekers weten.
Een zeer geslaagde avond die zeker voor herhaling vatbaar is. Wij als OGN maar ook BCB zullen er bij de nieuwe gemeente op aandringen om ook in 2020 voor een unieke nieuwjaarsbijeenkomst te gaan.
Grijp uw kans om ook het volgend jaar uw bedrijf op een unieke wijze te presenteren. Let op de nieuwsbrieven van OGN en BCB. Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte.

Nieuws

7 januari 2019

Beste collega ondernemers,

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het belevings-evenement van de nieuwe gemeente Beekdaelen op 7 januari aanstaande.
Een mooi podium waar u uw bedrijf zonder kosten kunt presenteren aan elkaar en naar de inwoners van de nieuwe gemeente.
Wij als BCB zullen er zeker aanwezig zijn, ook New Energy Systems, Paardensport Beekdaelen en de afdeling recreatie en economie hebben al toegezegd om deel te nemen.
Het bestuur van BCB hoopt dat meerdere ondernemers gebruik willen maken van deze mogelijkheid. Een mooie start van het nieuwe jaar in een nieuwe gemeente.

onderstaand de uitnodiging voor ondernemers, verenigingen en instellingen zoals die in de weekbladen van Beekdaelen (ONS) deze week komt te staan.

Onderstaand de uitnodiging die wij van de gemeente hebben ontvangen.

Geacht bestuur,

We willen graag de ondernemers gericht uitnodigen (een aantal op persoonlijke titel maar het merendeel via de businessclub Beekdaelen).
Mijn verzoek aan jou dan ook of jij dit verzoek wilt doorzetten?

Inhoudelijk, wat gaan we doen:

In tegenstelling tot de traditionele nieuwjaarsbijeenkomsten willen we op 7 januari bezoekers (inwoners, ondernemers, etc.) uitnodigen op een belevings-evenement
waar men door middel van ‘ervaringen’(beeld, geluid, smaak, optredens, ontmoetingen, etc. ) kennis maakt met de gemeente Beekdaelen in al haar facetten.
Bij de organisatie van dit evenement worden we ondersteund door EMG (Danny Keppels) die samen met ons zorgt voor de aankleding, culinaire zaken, beeld en geluid.
Het evenement vindt plaats in het MFC De Oirsprong in Oirbeek en neemt zowel het partycentrum als ook de sporthal in beslag en voorzien van een winterlijke aankleding.

Nu de kaders voor het evenement staan willen we een beroep doen op
onze ondernemers en verenigingen om een bijdrage te leveren aan De Ontmoeting. Dat kan op twee manieren:
1. Door middel van sponsoring van producten of diensten
2. Door middel van een stand op de ‘beursvloer’ (elke ondernemers dit dat wil kan een plekje op de beursvloer inrichten. De organisatie zorgt voor banners op maat)
Bezoekers worden over de beursvloer geleid via een vaste route en kunnen zo kennismaken met de ondernemers van Beekdaelen.
Dit vergt relatief weinig voorbereiding, elke ondernemer krijgt dezelfde afmeting op de beursvloer.
3. Verenigingen kunnen zich presenteren door bijvoorbeeld een sportdemonstratie te geven, een muzikale presentatie, o.i.d. (verenigingen worden ook nog apart benaderd)

Aanmelden
Geïnteresseerden ondernemers kunnen zich aanmelden via gemeente@beekdaelen.nl.

Ik ben graag bereid om e.e.a. op korte termijn toe te lichten aan geïnteresseerden, samen met EMG.

Nathalie Heerings
Strategische communicatie/ voorlichting
Gemeente Nuth

m. 06-518 275 69

Warm aanbevolen: Met andere woorden Doen!!!!!

Nieuws

5 oktober

“Wat een opkomst, dit hadden wij nooit verwacht.”

Deze uitspraak geeft een mooie impressie hoe de bestuursleden van BCB deze avond hebben ervaren Ruim 190 gasten gaven gehoor op de uitnodiging van de Stichting BCB om gezamenlijk stil te staan bij de oprichting die vrijdag 5 oktober gevierd werd.
Ondernemers, wethouders, burgemeester, de nieuwe secretaris en de bestuursleden van de vier verenigingen waren trots op de grote opkomst en wat er deze avond gepresenteerd is. Alle genodigden werden ontvangen door onze gastvrouwen die iedereen welkom heten met een glas champagne. Buiten op het terrein van de Schinvelderhoeve, waar de vuurkorven brandden, werd er geklonken op het komende succes.

Om 19.30 uur werd men verzocht om naar binnen te gaan. De voorzitter van de nieuwe stichting (John Brouwers) heette een ieder welkom en gaf een duidelijke uitleg waar de nieuwe stichting BCB voor wil gaan. Daarna stelde hij de vier bestuursleden voor en bedankte de vier andere personen die zo intensief hadden geholpen bij de oprichting en de organisatie van deze avond. Ook een woord van dank werd er uitgesproken voor de medewerkers van de gemeente, namelijk Ivo en Jeroen.
Daarna nam de burgemeester van de gemeente Nuth het woordje over van de voorzitter. Zij stond stil bij het moment waarop de handtekeningen waren gezet, namelijk 14 juni van dit jaar. Zij was verbaasd dat vier ondernemersverenigingen zo snel tot overeenstemming konden komen. Zij noemde het een voorbeeld voor de politiek.

Na alle mooie woorden werden de gasten verzocht om weer naar buiten te gaan.
Buiten werden de gasten toegesproken door de arts van de Bokkenrijders, die na ruim 300 opnieuw op de trappen van de hoeve vescheen. Vanaf de trap van de Schinvelderhoeve sprak hij over het verleden en het heden.

Het was duidelijk dat de problemen van 300 jaar geleden dezelfde waren als die van nu. Ook in die tijd was samenwerken de enige optie om tot goede resultaten te komen. Door meerdere vergelijkingen te bespreken was de conclusie:

Stichting BCB kan alleen maar een succes worden als alle leden willen en kunnen samenwerken, kennis met elkaar willen delen en vooruit willen kijken naar de toekomst.
Met andere woorden wat is onze visie:
Het verbinden van alle ondernemers van de bestaande verenigingen binnen de nieuwe gemeente.
Een Win – Win situatie.
BCB duidelijk op de kaart zetten binnen de nieuwe gemeente samen met u en het nieuw gemeentebestuur.
Een duidelijke en uitnodigende PR strategie.
De bokkenrijder riep de kapitein van de troep BCB naar voren om samen het vuur naar de ziel te brengen. Daarna liet hij het nieuwe logo uit een grote ballon vrijkomen door middel van spectaculair vuurspuwen. Hierna volgde een gedegen uitleg van het tot stand komen van het nieuw logo BCB en de onthulling van de website.

De burgemeester, wethouders en de secretaris werden naar voren geroepen voor een speciaal woord van dank. Dankzij de medewerking van alle drie gemeentes zijn wij in staat geweest om deze avond te organiseren. Als blijk van waardering werd een gepaste attentie overhandigd.

Na deze officiële opening werden de aanwezigen uitgenodigd er een interactieve avond van te maken. Beste leden zoek elkaar op, maak kennis met elkaar, leer elkaars unieke product kennen en spreek over uw ervaring en bedrijf, we kunnen er alleen maar wijzer van worden. Aan deze uitnodiging werd duidelijk gehoor geven. Gasten liepen rond om met elkaar te spreken, een glas te drinken maar vooral om ervaring uit te wisselen. Wij denken dan ook dat wij als bestuur alleen maar tevreden en voldaan kunnen zijn en terug kunnen kijken naar een mooie avond. Dank dat jullie er allemaal waren, maar vooral dank voor jullie bijdrage. Wij zouden haast willen zeggen; (op naar de volgende bijeenkomst).

Namens het bestuur van Stichting Businessclub Beekdaelen en namens de besturen van de vier verenigingen. BBN, OVGS, BCO en OGN

Nieuws

28 mei 2018

Samenwerking ondernemersverenigingen Beekdaelen OVGS, BCO, BBN en OGN

Dinsdag 15 mei is een delegatie van alle besturen weer bijeen geweest om de verdere voortgang voor de oprichting van de stichting te bespreken.

Voor deze vergadering hadden wij van notaris Goossens een conceptvoorstel betreffende de statuten ontvangen voor het oprichten van de nieuwe stichting. Dit concept is door alle bestuursleden vooraf gelezen, zodat er een mogelijkheid was om op- en aanmerkingen te maken. Deze op- en aanmerkingen zijn in deze vergadering besproken. Er zullen dan ook enkele aanpassingen doorgevoerd worden. Deze aanpassingen zijn aan de notaris voorgelegd met het verzoek om deze voor 1 juni in het concept te zetten. Het concept wordt na de aanpassingen definitief. Aan de notaris is gevraagd om deze definitieve statuten mee te brengen naar de bijeenkomst bij de Makro, waar de vier voorzitters van de verenigingen onder toezicht van de notaris de statuten zullen ondertekenen. De oprichting van Stichting Business Beekdaelen is dan definitief.

Verder zijn de onderstaande punten besproken die beknopt weergegeven zullen worden.

 • De samenstelling van het bestuur voor de nieuwe stichting:
  Voorzitter: John Brouwers ( Ondernemersvereniging Schinnen)
  Penningmeester: Peter Hinskens ( Belangen bedrijventerreinen Nuth)
  Secretaris: Hans van der Meijden (Ondernemersvereniging Groot Nuth)
  Algemeen bestuurslid: Ron Kamerman (Business Club Onderbanken)
 • Na ondertekening van de statuten zal er een rekeningnummer bij de bank geopend worden.
 • Resi Sajovec (bestuurslid BCO Onderbanken) heeft aangegeven dat zij zal zorgen dat er een voorstel komt betreffende het nieuwe logo van de stichting. Dit nieuwe logo zal voor 20 juni klaar zijn.
  Besloten is dat iedere vereniging €10,– per lid zal inbrengen als startkapitaal voor de nieuwe stichting.
 • Tijdens de uitreiking van de innovatieprijs zal de definitieve stichting gepresenteerd worden aan de leden. Later op deze avond zal ook het nieuwe logo gepresenteerd worden.
 • Er is een voorstel ingediend bij de burgemeester van Nuth betreffende de indeling en de locatie voor de avond van de innovatieprijs.
  1e beknopte presentatie Stichting Business Beekdaelen
  2e uitreiking innovatieprijs 2018 gemeente Beekdaelen
  3e uitgebreide presentatie en logo Stichting Business Beekdaelen
  4e aansluitend een gezellige avond met alle leden van de verenigingen
 • Om deze avond een bijzondere uitstraling te geven is besloten om een organisatiecomité samen te stellen bestaande uit: John (OVGS), Resi (BCO), Stef (OVGS), Rob (OGN), Ivo (gemeente Nuth) en Hans (OGN).
  Op 29 mei komt dit comité bijeen om een eerste aanzet te geven.

Aan u nu de volgende oproep:

Reserveer 20 juni in uw agenda voor de uitreiking van de innovatieprijs, maar vooral!!
Om de definitieve oprichting van Stichting Business Beekdaelen tot een succes te maken.
Voor de definitieve locatie en het tijdstip van aanvang krijgt u op korte termijn een persoonlijke uitnodiging.
Wij hopen u als lid van één van de ondernemersverenigingen op deze avond te mogen verwelkomen.

Met vriendelijke groet,
namens de besturen van OVGS, BCO, BBN en OGN


23 mei 2018

Uitnodiging deelname innovatieprijs Ondernemers Beekdaelen

Via dit bericht willen wij graag twee items onder uw aandacht brengen.

 1. De ondernemers en startende ondernemers nogmaals van harte uitnodigen om u kandidaat te stellen voor de innovatieprijs 2018.
  Als u denkt dat is niets voor mij, is dit misschien een “gemiste kans”.
  Wellicht heeft u een (startende) ondernemer in uw kennissenkring die u bewondert om zijn creativiteit, maatschappelijke betrokkenheid, gezonde exploitatie en nog veel meer. Dan kunt u deze persoon natuurlijk ook voordragen voor de innovatieprijs.
 2. Tijdens de uitreiking van deze prijs willen wij (het bestuur) ook van de gelegenheid gebruik maken om er een feestelijke en gezellige avond van te maken. Hiervoor zijn de voorbereidingen al in volle gang.

ad.1
Het doel van de innovatieprijs is om de waardering uit te spreken voor ondernemers uit Onderbanken, Nuth en Schinnen,
die zich op allerlei manieren inzetten om hun bedrijf te innoveren. Uitgangspunt hierbij is om goed ondernemerschap in de
schijnwerpers te zetten. Alsmede het stimuleren van startende ondernemers in hun opstartfase.
Als u nog nadere informatie nodig heeft, laat dat dan gerust aan ons weten.
Inschrijven?
Download het inschrijfformulier via www.beekdaelen.nl/innovatieprijs

ad.2
Tijdens deze feestelijke gelegenheid o.a. bekendmaking van de winnaar innovatieprijs 2018, willen wij ook een gezamenlijke toost uitbrengen m.b.t. het STARTSEIN van Stichting Business Beekdaelen. Dit evenement zal plaatsvinden op 20 juni a.s. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.


25 april 2018

Koninklijke onderscheiding voor bestuurslid Gé Soons

Op donderdag 25 april heeft de burgemeester een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan ons bestuurslid Gé Soons.

Gé kreeg deze Koninklijke onderscheiding voor zijn verdienste binnen de gemeenschap van Schimmert maar ook voor de vele werkzaamheden die hij gedaan heeft voor de ondernemers binnen de gemeente Nuth.
Gé is een van de oprichters van OGN en heeft jaren de functie van voorzitter bekleed, en is nog steeds actief als lid van het bestuur.

Wij als bestuur en leden feliciteren Gé van harte met deze onderscheiding.
Het bestuur heeft op donderdagavond een bezoek gebracht bij Gé thuis en hebben hem namens OGN een kleine attentie overhandigd.


10 april 2018

Samenwerking ondernemersverenigingen Beekdaelen OVGS, BCO, BBN en OGN

Op dinsdag 10 april jongstleden is een delegatie van de ondernemersverenigingen voor de vierde keer bij elkaar geweest, om het vervolg van de samenwerking verder te bespreken.

Vooral de juridische aspecten zijn aan de orde geweest. Notaris Helga Goossens heeft ons een deskundige uitleg gegeven over wat wel en niet mogelijk is. En wat voor ons de beste oprichtingsvorm zou kunnen zijn. Na veelvuldig overleg is het advies dat wij een nieuwe stichting kunnen oprichten. Alle verenigingen blijven dan voorlopig bestaan en worden deelnemer van de nieuwe stichting.

Onderstaand een beknopte opsomming van de voorwaarden:
• De nieuwe stichting zal ingeschreven worden bij de kamer van koophandel.
• Er worden nieuwe statuten vastgesteld.
• De stichting zal bestaan uit 4 bestuursleden, die voortkomen uit de huidige verenigingen.
• Het bestuur zal worden benoemd met goedkeuring van alle verenigingsleden.
• Er wordt een duidelijke doelstelling geformuleerd.
• De kwaliteitseisen van de stichting worden duidelijk omschreven.
• Het nieuwe bestuur zal slagvaardig opereren.
• De bijdrage van de vereniging aan de stichting wordt in overleg vastgesteld.
• Voor de besluitvorming zal er ook gekeken worden hoe er gehandeld wordt bij staking van • • de stemmen. Eventueel een externe persoon voor doorslaggevende stem.
• De naam van de vereniging zal vóór de oprichting bekend zijn. Hier wordt over nagedacht.
• Als alle voorwaarden zijn ingevuld zal de akte van oprichting passeren bij de notaris.

De keuze voor een stichting heeft als voordeel dat we in een later stadium kunnen bepalen of we als stichting willen verder gaan of dat we deze omzetten naar een vereniging. Op deze wijze hebben wij de tijd en ruimte om aan elkaar te wennen, de mogelijkheid om met elkaar samen te werken en te netwerken. En kunnen wij een weloverwogen besluit nemen voor de toekomst.

Alle belangen van de verschillende verenigingen zullen meegenomen worden. Ook kunnen we ons vanuit deze positie actief opstellen naar de nieuwe gemeente!

De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op 15 mei 2018. Tijdens deze bijeenkomst zullen definitieve beslissingen genomen worden over bovenstaande opsommingen.

Met vriendelijke groet,
namens de besturen van OVGS, BCO, BBN en OGN


22 maart 2018

Samenwerking ondernemersverenigingen Beekdaelen OVGS, BCO, BBN en OGN

Op donderdag 22 maart jongstleden is een delegatie van de ondernemersverenigingen voor de derde keer bijeen geweest om het vervolg van de samenwerking verder te bespreken.
Het was een korte bijeenkomst, waarin vooral de juridische aspecten aan de orde zijn geweest:

 1. Alle verenigingen zullen vóór 1 mei 2018 een jaarvergadering organiseren.
 2. Tijdens de jaarvergadering wordt er gebruik gemaakt van sheets die door de commissie zijn samengesteld.
 3. Op de jaarvergadering zal aan de leden de vraag gesteld worden of we verder kunnen gaan met de uitwerking.
 4. Iedere vereniging zal er voor zorgen dat de statuten ter inzage naar de notaris worden gestuurd.
 5. De notaris wordt uitgenodigd voor de eerstvolgende vergadering, om een toelichting te geven op de voor- en nadelen van onze eventuele samenwerking.
 6. Ook zal er dan advies gevraagd worden over welke opzet, betreffende een samenwerkingsverband in de nieuwe gemeente Beekdaelen, de beste keuze is.
 7. De volgende bijeenkomst is vastgesteld op 10 april 2018.

Alle belangen van de verschillende verenigingen zullen meegenomen worden, zodat er veel nieuwe positieve ontwikkelingen kunnen ontstaan. Tevens zullen alle voor- en nadelen van de beoogde samenwerking goed in kaart gebracht worden.

Met vriendelijke groet,
namens de besturen van OVGS, BCO, BBN en OGN


5 maart 2018

Verslag netwerkbijeenkomst grenzeloos ondernemen (gemaakt door de gemeente Nuth)

Op maandag 5 maart 2018 heeft in het regiokantoor van Rabobank Westelijke Mijnstreek de netwerkbijeenkomst Grenzeloos Ondernemen plaatsgevonden. De avond werd georganiseerd door de gemeenten Sittard-Geleen, Nuth, Schinnen en Onderbanken. De insteek van de bijeenkomst was om lokale ondernemers bekend te maken met en te enthousiasmeren voor te ondernemen over de landsgrenzen.

Onder leiding van de dagvoorzitter Paul ’t Lam verzorgden drie ondernemers de aftrap. Jos Gilissen van Flexpoint, Erik Joosten van Arion en Evert Hoiting van Advance Communications deelden hun ervaring met het zakendoen met ondernemingen uit België en Duitsland. Dergelijke voorbeelden riepen de nodige reacties op van de circa 50 ondernemers in de zaal. Velen deden al zaken over de grens, anderen waren het van plan. De conclusie was dat er veel kansen liggen en dat ondernemers op basis van een gestructureerd plan van aanpak het gewoon moeten doen.

Armand Vliegen hield vervolgens een inleiding waaruit bleek welke aspecten er bij grenzeloos ondernemen aan bod komen: juridisch/fiscaal, strategie, organisatie & HR, netwerken & instanties en marketing & PR. De portefeuillehouders economie van de organiserende gemeenten sloten de avond af in de vorm van een evaluatie.

Na de kick-off meeting hadden geïnteresseerde ondernemers de mogelijkheid om zich aan te melden voor een of meerdere vervolgsessies (themasessies) die hierop aansluiten en voor verdieping zorgen. De deelsessies zullen deels vlak voor de zomer en deels meteen na de zomer plaatsvinden centraal in Zuid-Limburg afhankelijk van het de herkomst van het gros van de aanmeldingen. De sessies duren gemiddeld 2 uren en naast een algemene inleiding is er sprake van maatwerk. Vandaar het karakter van een workshop.

Tijdens de bijeenkomst is afgesproken dat Ondernemers van OGN zich alsnog kunnen aanmelden voor de themasessies. Deelname is gratis.
De themasessies hebben betrekking op:

 • Juridisch/fiscale workshop
 • Strategie workshop
 • Organisatie & HR workshop
 • Netwerken & instanties workshop
 • PR & marketing workshop

Indien jullie interesse hebben kan het aanmeldingsformulier worden ingevuld en digitaal worden geretourneerd naar Hans.vandermeijden@hotmail.com. Wij zullen er dan voor zorgen dat deze op de juiste plaats terecht komen.


28 februari 2018

Samenwerking ondernemersverenigingen Beekdaelen OVGS, BCO, BBN en OGN

Op woensdag 28 februari jongstleden is een delegatie van de ondernemersverenigingen opnieuw bijeen geweest om het vervolg van de eenwording verder te bespreken.

Op de eerste nieuwsbrief zijn bij alle verenigingen vele positieve reacties binnengekomen. Opmerkelijk was dat er vooral op gewezen werd dat een samenwerking goed kan zijn voor alle ondernemers, en dat de belangen van de industrieterreinen, (kleine) zelfstandige ondernemers en de kerkdorpen niet vergeten mogen worden.

Na een levendige discussie, waarin met elkaar van gedachte gewisseld werd over de voor- en nadelen, zijn de volgende standpunten ingenomen.

 1. Definitieve opstart naar ondernemersvereniging Beekdaelen.
 2. Huidige verenigingen blijven voorlopig bestaan.
 3. Huidige verenigingen worden lid van ondernemersvereniging Beekdaelen.
 4. Er zal een klein bestuur worden samengesteld, waarin alle verenigingen zitting hebben.
 5. Belangen van industrieterreinen, (kleine) zelfstandige ondernemers en kerkdorpen hebben prioriteit.
 6. De leden zullen tijdens de jaarvergaderingen volledig geïnformeerd worden over de ontwikkelingen.
 7. Streefdatum van oprichting is 14 mei 2018.
 8. De eenwording van alle verenigingen naar ondernemersvereniging Beekdaelen zal in een rustig tempo en op een verantwoorde wijze ingevuld worden. Hier is tot op heden geen datum voor vastgelegd.
 9. Gestreefd gaat worden om na 14 mei als ondernemersvereniging Beekdaelen één keer per jaar een gezamenlijke activiteit te plannen.
 10. Wij zijn positief over de ontwikkelingen, we willen er allemaal voor gaan. We nemen de tijd die nodig is om verantwoord naar één vereniging te kunnen groeien.

Alle belangen van de verschillende verenigingen zullen goed meegenomen worden, zodat er veel nieuwe positieve ontwikkelingen kunnen ontstaan.

Op donderdag 22 maart aanstaande komen we opnieuw bij elkaar om de ideeën verder uit te werken. Er is besloten dat vóór 14 mei alle verenigingen een jaarvergadering zullen houden, waarin de leden volledig inzage krijgen in de ontwikkelingen, de positieve mogelijkheden en de valkuilen.

Met vriendelijke groet,
namens de besturen van OVGS, BCO, BBN en OGN


26 februari 2018

RETAIL INNOVATIE FESTIVAL IN ROERMOND VOLOP INSPIRATIE!

Enkele leden van ons bestuur hebben op 26 februari deelgenomen aan het tweede Retail Innovatie Festival in Roermond.
Op 26 februari 2018 vond het tweede Retail Innovatie Festival plaats in Roermond. In een relaxte festivalsetting werden we ontvangen. Na een plenair programma, waarin trendwatcher Cecile Cremer ons aan het denken zette over met welke trends we aan de slag moeten de komende tijd, gingen de bezoekers in groepen de stad in. Elke groep volgde haar eigen festivalroute naar keuze, met de thema’s WHY, HOW & WHAT.
De groepen werden verspreid langs allerlei locaties in Roermond getrakteerd op een hele batterij aan inspirerende sprekers, case locaties, ondernemers en netwerkactiviteiten.

DE WHY-ROUTE GAF INZICHT IN BRUIKBARE INNOVATIES EN KANSEN

 • Een interessante route die zeker de moeite waard was, vooral voor beleidsmakers en bestuurders!
 • Een van de onderdelen was Shweeb (winnaar Mobility & Transport Innovation Challenge). Zij bedachten een soort fiets monorail, die op het gebied van bereikbaarheid absoluut nieuwe inzichten biedt. Wat zou dit kunnen betekenen voor de binnenstad? Funshoppers zou je met Shweeb een gezonde manier van transport kunnen bieden, die ook nog bijdraagt aan sfeer- beleving!
 • Verder vond je in deze route het RESOLVE programma. In dit INTERREG programma werken 8 Europese steden en de Erasmus Universiteit Rotterdam samen, met als doel kennis uit te wisselen over het gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Zij vertelden wat deze samenwerking heeft opgeleverd en welke doelstellingen bereikt zijn ten aanzien van het ondersteunen van de lokale economie (retail) en duurzaamheid.
 • Ook een bezoek aan het Retail Innovation Centre (RIC) stond op het programma. Daar hoorde je meer over de ambities van het RIC en konden we enkele hightech innovaties testen en bekijken.
 • Uiteraard werd de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt niet vergeten. Gilde Opleidingen (retail) heeft een hele vernieuwende kijk ontwikkeld en vertelde ons over dit actuele thema!

DE HOW-ROUTE GAF INZICHT IN HOE JE IN KUNT SPELEN OP VERANDERENDE KLANTBEHOEFTEN

 • Een route die ons veel tools & informatie gaf die je morgen direct zou kunnen toepassen. Interessant voor iedereen, maar vooral voor ons als ondernemers!
 • Onderzoekster en zintuigenexpert Dr. Kim Janssens van de (Universiteit Hasselt) nam ons mee in de mechanismen achter klantbeleving en hoe je daar als retailer op kunt inspelen.
 • Vanuit het lectoraat Innovatief ondernemen vertelde Hogeschool Zuyd hoe je je social media in kunt zetten en wat je vooral WEL en NIET moet doen! Wat kun je ermee bereiken en hoe bereik je het meeste effect.
 • Bloggen, het is niet meer weg te denken. En het is volgens experts DE manier om je als merk of winkel te onderscheiden. Maar hoe pak je dat aan? In een korte workshop kregen we direct tips & trucs die je meteen zou kunnen toepassen.
 • En hoe gaan we in de toekomst betalen? Wordt het mobiel of zijn er nog andere ontwikkelingen? En wat wil de klant? We kregen veel informatie tijdens de presentatie ‘De toekomst van betalen!’

DE WHAT-ROUTE LIET ZIEN WELKE INNOVATIEVE RETAILERS ROERMOND HEEFT EN WELKE AANPAK ZIJ GEBRUIKEN

 • Een super mooie route als je je wilt laten inspireren door de praktijk.
 • Tijdens deze wandeling gingen we de stad in en bezochten een aantal retailers. Zij vertelden openhartig hoe zij hun innovatie aanpakken, waar ze tegenaan lopen en over hun visie op de toekomst.
 • We zagen hoe de ‘lil people factory’ kleine mensjes vervaardigt.
 • Eric van The Box concept store vertelde hoe hij de stad verovert en waarom hij anders is dan anderen.
 • Marjon Snieders liet haar prachtige bedrijf zien en vertelde hoe zij elke dag met veel passie het beste uit haar bedrijf probeert te halen. Niet alleen offline, maar zeker ook online.
 • Bloemiste Cobi vertelde over haar visie op het bloemistenvak.
 • En als kers op de taart kregen we alles te horen over het printen van snoep!

DE OUTLET-ROUTE

 •  Deze route bracht ons naar het Mc ArthurGlen Designer Outlet Centre in Roermond waar we een inspirerende presentatie kregen met de insteek: “Een optimale klantbeleving, daar moet je hard voor werken!”. Daarna kregen we ook nog even tijd om de shops te bezoeken en de outletbeleving zelf te ervaren.


8 februari 2018

Samenwerking OGN en MKB-Limburg

Beste leden, via deze nieuwsbrief willen wij, als OGN-bestuur, u laten weten dat wij na veelvuldig overleg met MKB-Limburg een positief resultaat behaald hebben met betrekking tot verdere samenwerking.

Tijdens de eerste evaluatie met MKB-Limburg hadden wij als OGN-bestuur aangegeven dat wij niet tevreden waren over de samenwerking over het eerste jaar (2016/2017). In dat jaar is er voor de OGN-leden onvoldoende duidelijkheid geweest over het collectieve lidmaatschap en in het bijzonder de voordelen voor de OGN-leden. De contributie wordt betaald door de OGN. Voor ons was dit de aanleiding om ons sterk en kritisch op te stellen voor het vervolg van 2018.

Onze inzet was en is steeds geweest dat wij alleen zouden verdergaan als de contributie voor 2018 zou komen te vervallen. Als wij deze toezegging zouden krijgen, wilden wij als OGN-bestuur, ons volledig inzetten voor een optimale samenwerking tussen onze leden en MKB-Limburg. Ook wilden wij MKB-Limburg betrekken bij de ontwikkelingen aangaande de samenwerking naar een nieuwe ondernemersvereniging in de gemeente Beekdaelen.
Eind januari 2018 hebben wij van het bestuur van MKB-Limburg een positief antwoord mogen ontvangen. OGN-leden blijven in 2018 collectief lid van MKB-Limburg, de contributie voor 2018 komt te vervallen; wij zijn dus drie jaar lid voor de contributie van twee jaar. Eind 2018 wordt er wederom bekeken of het collectief contract wordt voortgezet.
OGN-leden krijgen volledige informatie over de voordelen, die MKB-Limburg voor hen in petto heeft! En verder gaan OGN en MKB-Limburg het traject in met betrekking tot samenwerking met als doel: één ondernemersvereniging Beekdaelen.

In maart kunt u van MKB-Limburg een folder verwachten met alle informatie over de voordelen van ons collectief lidmaatschap. Tevens ontvangt u van ons een brief waarin wij een verdere toelichting zullen geven.

Via dit bericht hebben wij u tussentijds alvast op de hoogte gebracht over deze ontwikkelingen.

Bestuur OGN


7 februari 2018

Netwerkbijeenkomst Grenzeloos Ondernemen

Zakendoen in het buitenland / Euregio?
De mogelijkheden zijn grenzeloos. . .
Kom naar de bijeenkomst ‘Grenzeloos Ondernemen’

Indien u de mogelijkheden wilt verkennen om over de grenzen heen in de Euregio te ondernemen, nodigen wij u van harte uit voor de netwerkbijeenkomst Grenzeloos Ondernemen op maandag 5 maart 2018.

De gemeenten Sittard-Geleen, Nuth, Schinnen en Onderbanken organiseren, met ondersteuning van Limburg Economic Development (LED), een gratis toegankelijke bijeenkomst bij:

Rabobank Westelijke Mijnstreek
Bergerweg 49
6135 KD te Sittard
Tijdstip: 19.00 tot 21.00 uur, toegang gratis, aanmelden noodzakelijk

Programma

 • Ontvangst met koffie en thee
 • Opening door burgemeester Sjraar Cox
 • Korte inleiding Rabobank, Raymond Neilen, directeur PPB/MKB
 • Paneldiscussie portefeuillehouders economie
  • Pieter Meekels (gemeente Sittard-Geleen)
  • Harry Bakker (gemeente Nuth)
  • Roy van der Broek (gemeente Schinnen)
  • Peter Salden (gemeente Onderbanken)
 • Toelichting Grenzeloos Ondernemen door Armand Vliegen, initiatiefnemer en auteur van het boek ‘Vreemdgaan bij de buren, Grenzeloos Ondernemen’
 • Ervaringen uit de praktijk
  • Jos Gilissen, CEO van Flexpoint
  • Evert Hoiting, Managing Director Advance Communications
  • Wethouder Gerry Jacobs deelt ervaringen ondernemers uit Eijsden-Margraten
 • Plenaire discussie o.l.v. dagvoorzitter Paul ‘t Lam
 • Netwerkborrel

U kunt zich tot 23 februari aanstaande aanmelden via: gemeente@nuth.nl

Klik hier voor de officiële uitnodiging.


26 oktober 2017

Bijeenkomst MKB

Op dinsdag 24 oktober hebben enkele bestuursleden van OGN deelgenomen aan een bijeenkomst van het MKB.

Tijdens deze bijeenkomst waren ook andere ondernemersverenigingen uit de regio aanwezig.
Op deze avond kregen we veel informatie betreffende de ontwikkelingen in de regio, maar nog belangrijker: konden we nader kennismaken met onze andere collega’s.

Zeer interessant om te horen wat er bij hen leefde en hoe zij daar mee omgaan. Wat ons vooral opgevallen is dat bij de andere verenigingen de contributie vele malen hoger is dan die van OGN. Bedragen van EUR 200,- tot EUR 300,- per jaar waren normaal. Hieruit blijkt dat de contributie van OGN wel heel erg laag is.

Ook kwam op deze avond duidelijk aan de orde dat alle verenigingen met dezelfde problemen geconfronteerd worden, namelijk: aanwas van nieuwe leden, lage opkomst bij activiteiten, aanwas van nieuwe bestuursleden en de betrokkenheid van de leden in zijn algemeenheid voor de ondernemersverenigingen.

Wilt u meer lezen over deze interessante avond klik dan hier om de volledige presentatie van het MKB te lezen.


3 Juli 2017

Heiwerkzaamheden nieuwe viaduct Geleenbeek Buitenring

Binnenkort start de Aannemerscombinatie Buitenring Parkstad Limburg met heiwerkzaamheden bij het nieuwe viaduct over de Geleenbeek in Nuth. Graag geven wij u inzicht in de te verwachten werkzaamheden.

Klik hier voor de bewonersbrief omtrent de heiwerkzaamheden over het nieuwe viaduct bij de Geleenbeek in Nuth.


8 November 2016

Informatie Buitenring

Zoals u reeds heeft kunnen zien komt de Buitenring steeds dichter naar ‘Groot Nuth’ en zijn de werkzaamheden rondom Vaesrade-Nuth al in volle gang.

Enkele bestuursleden van OGN zijn naar de informatie-avond over de Buitenring Parkstad Limburg geweest en zijn van mening dat het goed is om u bewust te maken van de werkzaamheden van de Buitenring en de overlast die dit kan veroorzaken voor de ondernemers in Nuth.

U zult begrijpen dat een en ander overlast kan veroorzaken voor bewoners en ondernemers.

Op de website www.buitenring.nl vindt u alle mogelijke informatie over de Buitenring. Hier staan ook de contactgegevens van het Serviceloket Buitenring.

Het projectteam Buitenring Parkstad Limburg heeft een bewonersbrief over de werkzaamheden in Nuth e.o. inclusief plattegrond verstuurd en ook een bewonersbrief over tijdelijke gewijzigde verkeerssituatie Schurenberg.
Onderstaand kunt u deze brieven oproepen.

Klik hier voor de bewonersbrief werkzaamheden Nuth

Klik hier voor de informatie over de verkeerssituatie Schurenberg


11 Juli 2016

Inloopbijeenkomst Buitenring Parkstad Limburg

Het projectteam Buitenring Parkstad Limburg nodigt u uit voor de inloopbijeenkomst over de werkzaamheden en de stand van zaken ter hoogte van de gemeente Nuth, Schinnen en Stadsdeel Hoensbroek.

U bent van harte welkom op:

maandag 11 juli 2016 tussen 17.00 en 20.00 uur

Locatie: Danscentrum Weisscher, Vaesrade 58, 6361 HH Nuth

Loopt u gerust binnen op het moment dat u dat uitkomt. Men staat voor u klaar om tekst en uitleg te geven aan de hand van tekeningen en schetsen. Uiteraard beantwoord men graag uw eventuele vragen. Er zullen verschillende medewerkers van de Provincie Limburg en de Aannemerscombinatie aanwezig zijn.

Heeft u naar aanleiding van deze uitnodiging vragen? Stuur dan een e-mail naar info@buitenringparkstadlimburg.nl. U kunt ook tijdens kantooruren bellen met het serviceloket van de Buitenring via (045) 800 19 40 (lokaal tarief). Op www.buitenring.nl vindt u ook veel informatie.


9 Mei 2016

Clou wint Red Dot Award

Clou wint met innovatieve tweepersoonsbad en bijpassende kraan prestigieuze en felbegeerde Red Dot Award voor ‘ground-breaking’ product design.

Het duobad Hammock met Kaldur-kraan van Sanitairspecialist Clou is bekroond met een felbegeerde en prestigieuze Red Dot award: Best of the Best.

Voor de Red Dot Award 2016 Product Design ontving de organisatie ruim 5.214 inzendingen van fabrikanten uit meer dan 57 landen. De 41-koppige jury was het unaniem eens: dit is topdesign! Ground-breaking in de internationale sanitairwereld. Dit verdient zelfs de status Best of the Best.

Red Dot Design Award Best of the Best: Erkenning voor buitengewone kwaliteit

De innovatieve kracht van zowel het tweepersoonsbad als de kranenserie maakten indruk op de jury. Professor Dr. Peter Zec, president van de Red Dot organisatie: “Clou behoort met deze inzending tot de beste van de designindustrie van dit jaar”. Math Meertens, directeur van Clou reageert enthousiast:

“Wij investeren voortdurend in de ontwikkeling van innovatieve badkamerproducten. Zoals met dit tweepersoonsbad Hammock en de nieuwe kranenserie Kaldur van designer René Holten. Er zijn maar weinig producenten in Nederland zoals wij. Daarom ben ik extra blij en trots dat deze internationale jury dit bevestigt met de allerhoogst haalbare prijs voor productdesign”.
Red Dot Gala, tentoonstelling en design jaarboek

Clou mag de officiële award in ontvangst nemen tijdens het Red Dot Gala op 4 juli in Essen (D). Het Clou Hammock duobad met Kaldur-kraan heeft als gelauwerd product dan het voorrecht het ‘Red Dot Award Best of the Best’ label te dragen als symbool voor internationaal erkend uitstekend design. De winnende producten zullen tot 31 juli 2017 in een speciale Red Dot design-tentoonstelling in Essen te zien zijn, maar worden ook vereeuwigd in het Red Dot Designbook 2016.

Ondernemersvereniging Groot Nuth feliciteert Sanitairspecialist Clou met dit fantastische resultaat!


4 Januari 2016

Innovatieprijs Nuth 2015

Wie wint de Innovatieprijs Nuth 2015?

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie 2016 reikt de gemeente Nuth, voor de tweede maal, de Innovatieprijs uit. De prijs is een initiatief van de gemeente.

Door het uitreiken van de Innovatieprijs 2015 wil de gemeente Nuth blijk geven aan haar waardering van de Nuthse ondernemers voor hun bijdrage aan de economische ontwikkelingen, de werkgelegenheid en de leefbaarheid van onze kernen.

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie 2015 reikte burgemeester Schmalschläger de Innovatieprijs 2014 uit aan New Energy Systems.
New Energy Systems winnaar innovatieprijs 2014

Uit de vele inzendingen die de organisatie mocht ontvangen bleven uiteindelijk drie bedrijven over. Samen met Keulen Vleeswaren en Clou Bath Findings behoorde New Energy Systems tot de kanshebbers. De genomineerden presenteerden hun bedrijf aan de jury via een pitch en een professioneel opgenomen videopresentatie. Hoewel de jury benadrukte dat de innovatieve kwaliteiten bij alle drie de bedrijven zeer hoog zijn, viel de keuze uiteindelijk op New Energy Systems.

New EnergySystems heeft in een relatief kort tijdsbestek weten uit te groeien tot een belangrijke speler binnen de Duurzame Energieverzorging in Limburg. De jury roemde met name de innovatie niet alleen in producten maar ook in diensten. Het unieke concept getuigt van optimaal ondernemerschap.

Met hun visie en aanpak bieden zij hun klanten niet alleen een oplossing voor een probleem maar bieden een totaal concept, op maat voor de klant. Het onderscheidend vermogen van New Energy Systems ligt volgens de jury niet alleen in de technische innovatie maar met name in de innovatieve kijk op dienstverlening. Vooruitdenken en anticiperen op de klantvraag. New Energy Systems doet dit onder andere door te investeren in de kwaliteit van producten en diensten maar bovenal door te investeren in hun personeel.
Wint uw bedrijf de Innovatieprijs 2015? Schrijf u in!

U bent ondernemer en wilt uw eigen bedrijf inschrijven?
U wilt een ondernemer/ bedrijf nomineren?

Vul het aanmeldingsformulier in via www.nuth.nl/innovatieprijs2015.
Hier vindt u ook het huishoudelijk reglement.

U motiveert waarom u vindt dat het bedrijf voor de prijs in aanmerking komt en stuurt de ingevulde vragenlijst uiterlijk vóór 10 november 2015 naar: innovatieprijs@nuth.nl

Een onafhankelijke jury beoordeelt de inzendingen vanuit diverse invalshoeken. Zoals: strategie, visie en ambitie, personeelsbeleid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, financiële situatie, durf, daadkracht en doorzettingsvermogen. Wat onderscheidt uw bedrijf van de andere ondernemers? Alleen ondernemers en bedrijven die gevestigd zijn in de gemeente Nuth kunnen meedoen.
Selectieprocedure

Er worden door de jury uit alle inschrijvingen en nominaties drie Nuthse bedrijven geselecteerd. Aan hen wordt gevraagd om in maximaal één uur tijd zichzelf te presenteren aan de juryleden in hun eigen bedrijf. De eerder genoemde invalshoeken moeten onderdeel van de presentatie zijn. De vorm van presentatie is echter geheel vrij.
Publiciteit

Via de verschillende mediakanalen zetten we de drie genomineerde bedrijven in het zonnetje.De bedrijven krijgen de kans zich via een videopresentatie te presenteren op de website van de gemeente, via interviews in de lokale en regionale weekbladen en via social media.


21 Oktober 2015

Bedrijfsbezoek New Energy Systems

Bedrijfsbezoek New Energy Systems

Van harte nodigen wij u en uw partner uit om op woensdag 21 oktober 2015 aanwezig te zijn bij het, in samenwerking met BBN, georganiseerd bedrijfsbezoek bij New Energie Systems te Schimmert.
Voor elk bedrijf is kostenbesparing van belang. Maar ook maatschappelijk verantwoord ondernemen en milieuvriendelijkheid zijn belangrijke thema’s. Het gebruik van duurzame energiesystemen, zoals zonnepanelen, sluit hier naadloos bij aan. Zonnepanelen worden mede dankzij aantrekkelijke financiële regelingen steeds populairder. Niet alleen bij woningeigenaren, maar zeker ook in het bedrijfsleven. Zonnepanelen verlagen namelijk niet alleen uw energiekosten, ze zijn ook nog eens goed voor het milieu en uw bedrijfsimago.

Om bedrijven tegemoet te komen in de aanschafkosten van zonnepanelen, wordt door de overheid subsidie verstrekt via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+-regeling). De overheid garandeert hiermee over een periode van 15 jaar een stevige, positieve cashflow tijdens de exploitatie. Bedrijven kunnen ook gebruikmaken van diverse fiscale regelingen, waaronder de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Dankzij deze fiscale voordelen geniet uw bedrijf van een lagere netto-aanschaf van zonnepanelen.

Peter Debije en Nico Eurelings, directeuren van New Energy Systems, merken dat voor dit soort investeringen behoefte is aan een solarteur die de volledige verantwoording op zich neemt. Niet alleen bij advies, ontwerp en realisatie, maar vooral ook op het gebied van onderhoud en in de begeleiding van het financiële traject. Peter en Nico nodigen u van harte uit voor een rondleiding door het energieneutrale bedrijfspand in Schimmert en geven u graag uitleg over duurzame energie en de mogelijkheden voor uw bedrijf.
Programma:
19:30 uur Ontvangst met koffie/thee en gebak.
20:00 uur
Presentatie over New Energy Systems en rondleiding door het
energieneutrale bedrijfspand.
21:00 uur Netwerkborrel.
22:00 uur Einde bijeenkomst.
Locatie:

New Energy systems
De Steeg 3,
6333 AT Schimmert
Telefoon:045-4040604

Dit bedrijfsbezoek wordt georganiseerd voor de leden van OGN en BBN en voor collega-ondernemers die nog geen lid zijn van OGN (en misschien lid willen worden).

U kunt zich aanmelden tot 16 oktober 2015.
Voor alle duidelijkheid: per bedrijf kunnen meerdere medewerkers met hun partners deelnemen.

U bent van harte welkom!
Hartelijke groeten,
Bestuur OGN


9 Oktober 2015

Dag van de duurzaamheid

Op vrijdag 9 oktober zal er op de markt in Nuth een braderie plaatsvinden waarin “Duurzaamheid” centraal staat.
Gedurende deze middag, welke zal duren van 12:00-17:00 uur, zullen ondernemers – bestaande marktlui – sportverenigingen en overige betrokkenen zorgen voor een goed gevuld programma.

Tijdens deze dag zullen er diverse clinics plaats vinden op het gebied van sport, zullen er dance-acts en een modeshow (door en met kinderen) plaats vinden en nog veel meer (zie poster).
Tevens staat tijdens deze dag ook de kick-off van het repair café centraal, waarbij verschillende politieke gezichten niet kunnen ontbreken.

Al met al een datum om te noteren en niet voorbij te laten gaan. De nodige commercie wordt op gang gebracht waarbij er afspraken gemaakt worden/zijn met lokale kranten, tv limburg en natuurlijk ook de bijgevoegde poster. Een mooie dag om aan alle betrokken en burgers uit de gemeente Nuth te laten zien waar “Duurzaamheid” voor staat en hoe hard men er momenteel mee bezig is.


17 September 2015

Limburgse Versnellingstafels

Het Pitch event van de Limburgse Versnellingstafels dat dinsdag 15 september jl. plaatsvond bij de Rabobank Westelijke Mijnstreek in Sittard was wederom een groot succes.
Jullie hebben kunnen genieten van de confronterende en inspirerende keynote van Jef Staes en daarna van 6 Limburgse MKB’ers die hun innovatieve idee hebben gepitched.

Een groot aantal van jullie heeft zich gisteren al aangemeld om mee te doen aan een van de 6 versnellingstafels. Jullie ontvangen binnenkort bericht over het vervolg daar van.
Mocht je je nog niet hebben aangemeld dan kan dat deze week alsnog, door het retourneren van het inschrijfformulier.

Mocht je al vast jou innovatieve idee voor de volgende ronde willen aanmelden, dan kan dat via de website.

Saskia van der Laak
06-29064929
Projectleider de Limburgse Versnellingstafels


1 Juli 2015 t/m 19 Augustus 2015

Werkzaamheden ProRail

Binnenkort werkt ProRail in Nuth aan het spoor. Op het spoortraject Sittard-Heerlen worden de komende periode grote delen van het spoor vernieuwd.

ProRail werkt in deze periode in Sittard, Nuth en Hoensbroek. In Nuth is dat vanaf Kasteel Reijmersbeek in Nuth tot aan station Hoensbroek.

Tijdens de werkzaamheden zijn enkele overwegen afgesloten. Er wordt een omleidingsroute aangegeven met gele borden.

De afsluitingen zijn:

Laar (Nuth) Van 15 augustus (01.00u) tot 19 augustus (05.00u)
Terschurenvoetpad (Nuth) Van 15 augustus (01.00u) tot 19 augustus (05.00u)
Montfortstraat (Hoensbroek) Van 15 augustus (01.00u) tot 19 augustus (05.00u)

Klik hier voor de bewonersbrief van ProRail.


16 December 2014

Ganzen knuffelen weer…

OGN geeft bijdrage van € 3.000,- voor herstel kunstwerk “Knuffelende Ganzen”

Mede dankzij een bijdrage van € 3.000,- van OGN is het bronzen kunstwerk van de “Knuffelende Ganzen”, gemaakt door Vera de Haas en dat eind 2013 is gestolen, weer hersteld en geplaatst in het Habets-hofje in Nuth (tegenover de Rabobank).

Knuffelende Ganzen Knuffelende Ganzen

Initiatiefnemer en kunstenaar Pierre Habets heeft samen met Vera de Haas een nieuwe versie van de “Knuffelende ganzen” gemaakt dat ook nog diefstalbestendiger is dan de oude versie.

Knuffelende Ganzen

Knuffelende Ganzen

Hierbij zijn ook de leerlingen van groep 7A van Basisschool De Bolster betrokken geweest i.h.k.v. een cultuureducatie project.

Klik op een foto om een vergroting te zien.

Klik hier om het artikel uit Dagblad de Limburger / Limburgs Dagblad te openen en klik hier om het artikel uit Nuth & Omstreken te openen.


12 December 2014

Innovatieprijs Nuth 2014

Wie wint de Innovatieprijs Nuth 2014?

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie 2015 reikt de gemeente Nuth de Innovatieprijs 2014 uit.

De prijs is een initiatief van de gemeente. Door het uitreiken van de Innovatieprijs wil de gemeente Nuth blijk geven aan haar waardering van de Nuthse ondernemers voor hun bijdrage aan de economische ontwikkelingen, de werkgelegenheid en de leefbaarheid van onze kernen.

Klik hier voor meer informatie en om in te schrijven als kandidaat.


9 December 2014

Opening Infopunt Ons duurzaam Nuth

Uitnodiging Infopunt Ons duurzaam Nuth 9 december 16:00 uur Markt 31 Nuth

Beste ondernemers,

Burgemeester Désirée Schmalschläger en wethouder Ramon Lucassen nodigen u uit voor de officiële opening van ONS Infopunt aan de Markt in Nuth.
ONS Infopunt is een unieke ontmoetingsplek voor alle vraagstukken rondom Energie & Duurzaamheid en enig in zijn soort in Limburg.

Heeft een collega van u die ook actief is op het gebied van Energie & Duurzaamheid deze uitnodiging onverhoopt niet ontvangen, dan zou ik u vriendelijk willen vragen om deze uitnodiging aan de betreffende collega door te zenden.

Ik hoop u graag te ontmoeten op 9 december aanstaande.

U kunt zich aanmelden voor de opening door een bericht te sturen naar info@duurzaamnuth.nl


22 November 2014

Coalitie maakt ronde van Nuth

‘COALITIE MAAKT RONDE VAN NUTH’

Worden het snerttijden voor de Gemeente Nuth of niet?
Praat met ons mee tijdens de bijeenkomst in ’t Weverke in Schimmert
Zoals u wellicht al heeft gelezen in het Nuth & Omstreken, gaan de vier coalitiepartijen van Nuth actief in gesprek met de burgers, verenigingen en ondernemers van de gemeente Nuth.

We willen graag van u horen wat er leeft, wat er speelt, wat u van uw dorpskern vindt, waar u tevreden over bent en wat volgens u verbeterd kan worden. We willen vooral u aan het woord laten en dit keer is Schimmert aan de beurt.

Wij nodigen u uit om samen met ons op zaterdag 22 november a.s.
tussen 12.00 uur en 14.00 uur een kop erwtensoep te komen eten
in café zaal ’t Weverke in Schimmert

In verband met de catering, willen we graag weten hoeveel mensen er komen. Meld u aan via het e-mail adres coalitienuth@gmail.com, telefonisch via Yvonne Peeters-Vankan (045 – 4042770) of lever onderstaande strookje in bij Clasina Debets, Knolwei 53 te Schimmert. Geef eventueel aan of u via een vereniging of een bedrijf komt.
Meld u aan vóór woensdag 19 november

De Gemeente Nuth organiseert op donderdag 20 november om 20.00 uur a.s. in ’t Weverke een informatieavond over de specifieke onderwerpen:

Wijzigingen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet

Ook hiervoor bent u van harte uitgenodigd.

Klik hier voor de officiële uitnodiging.


18 November 2014

Business Experience 18 november 2014

“Zelfs in minder goede tijden doet 10% het beter dan ooit. De overige 90% doet dat niet! Hoe kan dat?”

Wij geloven sterk in groei voor iedere Limburgse ondernemer.

Business Experience heeft naar u geluisterd en wij komen met een programma waarin groei en verbinding centraal staan. Niet alleen op zakelijk gebied, maar ook – en dat is minstens net zo belangrijk – op persoonlijk vlak. Wij gaan u helpen bij de vier pilaren van groei: Finance, Marketing & Sales, Crossing Borders en Top 1% Mindset.

Groei vereist anders denken
Business Experience is anders dan de Bedrijven Kontakt Dagen en andere evenementen; we zijn niet gericht op het enkel spuien van informatie maar op transformatie van uw resultaten. Groei vereist anders denken, uit de zo bekende comfortzone stappen en (gerichte) risico’s nemen. Geen stortvloed aan informatie maar het optimaliseren van resultaten, daar draait het bij Business Experience om. Als een van de initiatiefnemers is de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV) als autoriteit onlosmakelijk verbonden aan Business Experience. Een voorbeeld is het LWV jaarcongres dat integraal onderdeel is van het totaalprogramma van Business Experience. Dit maakt Business Experience hét event waar zo’n 1000 directieleden, beleidsmakers, eigenaren, managers en inkopers elkaar ontmoeten. Dit is een cruciaal verschil dat Business Experience anders en uniek maakt.

Inspirerend en uitdagend
Wij stellen u – de Limburgse ondernemer – centraal, inspireren u en dagen u uit om nóg beter te worden door

het delen van niet-commerciële, laagdrempelige en toepasbare succesverhalen
het inzetten van eenvoudige en praktische workshops
het creëren van contactmomenten rondom en tijdens de sessies

Tijdens en na afloop van Business Experience

komt u mensen tegen die precies denken zoals u en met wie u ideeën uit kunt werke
stapt u uit uw comfortzone
raakt u geïnspireerd!

Het programma van 2014
Moderator: Aldith Hunkar
Key-notes: Peter van Uhm, Hans de Boer en Marcel Mingers (klik hier)

Subsessies: Paul Rulkens, Richard Habets, Carsten Brzeski, Ton Harmes, Jan Scheel en vele anderen (klik hier)

Niet tevreden? ons risico!
Omdat wij als organisatie 100% achter ons product staan en de kwaliteit ervan willen waarborgen, bestaat aansluitend aan het event de mogelijkheid het congres te evalueren en te beoordelen. Feedback is voor ons van grote waarde, zodat wij blijven leren en het programma nog beter op uw behoeften kunnen afstemmen. Wij doen er alles aan om bezoek aan het congres voor u een van de beste investeringen van uw geld en uw tijd te maken. In het onwaarschijnlijke geval dat u achteraf voelt dat dit niet het geval is geweest en in de evaluatie het congresdeel als slecht beoordeelt, dan krijgt u uw investering volledig (€ 150,- ex btw) terug. Zonder vragen, zonder voorwaarden en u mag al het materiaal van die dag gewoon houden.

Business Experience 2014 gaat over groei; groei vereist anders denken, uit de zo bekende comfortzone stappen en (gerichte) risico’s nemen. Wilt u de volgende stap in uw groei nemen? Dan is Business Experience 2014 het perfecte moment om dat te doen. Koop nu uw kaartje en verzeker u van een plek in het inspirerende programma!

Het is ook mogelijk om meerder relaties, collega’s en medewerkers mee te nemen. Kijk voor de mogelijkheden bij de arrangementen en kaartverkoop! Of neem contact op met Mark Romera y Gerritsen via 06 20 49 55 08 of via m.romera@mecc.nl

Toegangskaarten en arrangementen

Business Experience
18 november 2014
MECC Maastricht


3 November 2014

Ondernemersplein

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft zich aangesloten bij Ondernemersplein.nl.
Hierdoor maakt informatie van de gemeente deel uit van dit overheidsbrede digitale
informatiepunt. Dat levert voordelen op voor ondernemers in de regio en voor de gemeente.

Informatiepunt voor ondernemers
Op Ondernemersplein.nl bundelt de overheid informatie voor ondernemers. Hierdoor kunnen
ondernemers de informatie van allerlei (semi-)overheidsinstanties online op één centraal punt
vinden. Dat voorkomt zoeken in een versnipperd aanbod van instanties als Kamer van
Koophandel, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Belastingdienst, Antwoord voor Bedrijven,
CBS, RDW en binnenkort ook UWV. Ondernemersplein.nl schept overzicht voor ondernemers en
het levert hen tijdsbesparing op. Maandelijks telt het informatiepunt circa 500.000 bezoeken en dat
aantal is snel groeiende.

VNG partner van Ondernemersplein.nl
Ondernemersplein.nl, dat begin dit jaar van start is gegaan, is voortgekomen uit de wens van het
Kabinet dat ondernemers zo snel en makkelijk mogelijk informatie moeten vinden. Dat geldt zowel
voor informatie op nationale schaal, als voor informatie op regionaal of lokaal niveau. De
samenwerking met VNG leidt er toe dat bezoekers van Ondernemersplein.nl ook hun
gemeentelijke informatie straks directer en sneller vinden. De VNG zal namens de gemeenten
sturing blijven geven aan de verdere ontwikkeling van Ondernemersplein.nl.

Verhuizing Antwoord voor Bedrijven
Naast de bovenstaande uitbreidingen en mogelijkheden, is vorige maand de complete content van
Antwoord voor Bedrijven verhuisd naar Ondernemersplein.nl.


25 Oktober 2014

Nacht van de Nacht 25 oktober 2014

Onderstaand bericht komt van de gemeente Nuth

De gemeente Nuth is momenteel druk in de weer in het kader van haar project Energie & Duurzaamheid. De Nacht van de Nacht (zaterdag 25 oktober 2014) is een mooi initiatief dat aansluit op en past binnen het project. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nuth steunt dit initiatief. Middels dit schrijven willen wij jullie, als zijnde belangenorganisaties binnen de gemeente Nuth, dan ook verzoeken om dit bericht door te zenden aan jullie leden met het verzoek om te participeren in voornoemd initiatief.

Het doel van het initiatief, de Nacht van de Nacht, is het besparen van energie en het tegengaan van lichtvervuiling. Zeker omdat veel van de verlichting onnodig is. Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld en wordt elk jaar 3-6% lichter. Steeds meer gebouwen, bedrijventerreinen, kerken en monumenten worden aangestraald met felle lampen die de hele nacht blijven branden. Het uitzetten van lampen bespaart niet enkel geld, maar tevens veel energie.

Graag zou de gemeente Nuth aan jullie en jullie leden willen vragen om deel te nemen aan de Nacht van de Nacht. Dit door bijvoorbeeld de lichten van bedrijven, terreinen of reclames te doven. Het aandragen van andere mogelijke initiatieven in het kader van de Nacht van de Nacht is tevens van harte welkom.

Graag verneem ik van U of en hoe Uw leden bereidt zijn om deel te nemen aan de Nacht van de Nacht.

Met vriendelijke groet,

Rick Demas
Projectmedewerker Energie en Duurzaamheid
Cluster Beheer Openbare Ruimte
Afdeling Ruimte & Samenleving

Tel. +31455659166
Fax. +31455659299
E-mail: rick.demas@nuth.nl


23 September 2014

Uitnodiging LED’s Connect

Uitnodiging LED’s CONNECT – 23 september ’14
Zuid-Limburgse MKB’ers brengen ideeën naar business

Tijdens LED’s CONNECT staan er zes innovatieve ideeën van zes Zuid-Limburgse MKB’ers in het spotlicht. Deze ideeën staan centraal in de zes Limburgse Versnellingstafels die 23 september worden samengesteld. We nodigen u uit om mee te doen op basis van uw eigen business, expertise, interesses, netwerken, creativiteit en/of ideeën.

Prof. Dr. Jeff Gaspersz, verbonden aan Nyenrode Business Universiteit verzorgt de keynote speech.
Een innovatieve ondernemer staat elke dag op met tenminste één nieuw idee. Een plan dat zijn onderneming kan laten groeien. Een plan dat Zuid-Limburg weer een stapje verder brengt in haar missie om in 2020, samen met de Brainport 2020-regio, tot de top-3 van de meest innovatieve regio’s van Europa te horen. Dat is ook het doel van De Limburgse Versnellingstafel, een MKB initiatief van LED en de Limburgse Werkgevers Verenging.

Programma

15.00 uur Ontvangst

15.30 uur Opening
Door Saskia van der Laak, secretaris van de Limburgse Werkgevers Vereniging. De LWV is mede initiatiefnemer van De Limburgse Versnellingstafel waarvan Saskia projectleider is. Zij is tevens dagvoorzitter van deze bijeenkomst.

15.45 uur Keynote speech
Jeff Gaspersz over het versterken van innovatiekracht
Prof. dr. Jeff Gaspersz is als hoogleraar innovatie verbonden aan Nyenrode Business Universiteit. Daarnaast is hij veelgevraagd spreker op het gebied van innovatiemanagement en business creativiteit. Voorheen was hij aan KPMG verbonden. Jeff Gaspersz adviseerde ruim 300 organisaties bij het vinden en benutten van nieuwe kansen. Hij schrijft een reeks van boeken, artikelen en blogs over innovatie en innovatiegericht denken. Klik hier voor zijn uitgebreide CV.

Het versterken van innovatiekracht is het thema van zijn keynote tijdens LED’s CONNECT. De zoektocht is naar wat we in onze onderneming kunnen doen om steeds opnieuw kansen te ontdekken en te benutten. Wat vraagt dat van onze mindset, ons leiderschap en van de relatie met klanten? Wat kunnen we leren van organisaties met een permanente innovatiekracht? Een inspirerend verhaal vol met praktische adviezen en interactie. “Innovatie komt altijd door verandering van perspectief”.

16.45 uur Pauze

17.00 uur Het menu: 6 Zuid-Limburgse MKB-ers pitchen hun idee
Zes innovatieve Zuid-Limburgse MKB-ers pitchen ieder hun eigen innovatieve idee. Dat doen zij ieder op hun eigen wijze. Soms met een spetterende presentatie, altijd wervend, misschien ook wel verrassend en in ieder geval gedreven en gemotiveerd.

Welke MKB ondernemers pitchen blijft nog een verrassing, maar we kunnen wel alvast een tipje van de sluier oplichten over de uiteenlopende thema’s waar de zes ideeën betrekking op hebben:
1. Ontwikkeling en op de markt brengen van een top design label in een niche van de woninginrichting

2. Ontwikkeling van digitale wijkinitiatieven

3. Versterking van de leisure in Zuid-Limburg door nieuw samenwerkingsmodel

4. Het creëren van een ontmoetingsplaats van vraag naar en aanbod van innovaties in de (top)sport en in de health en life sciences

5. Verdergaande internationalisering van de markt voor hoogwaardig kinderspeelgoed

6. Ontwikkeling concept kleinschalig integraal inzetten van alle vormen van duurzame energieopwekking om halvering energielasten te realiseren.

17.45 uur Aan tafel!
Inschrijven versnellingstafels
Dit is het moment waarop we alle Zuid-Limburgse MKB’ers uitnodigen om mee te denken, mee te werken en wellicht ook mee te verdienen aan één van de zes zojuist gepitchte ideeën, die in de weken na 23 september centraal zullen staan in een van de Versnellingstafels. Op basis van uw eigen business, expertise, interesses, netwerken, creativiteit en/of ideeën kunt u een keuze maken uit de zes Tafels. In totaal kunnen er maximaal acht MKB’ers per Tafel meedoen.
De Versnellingstafels zullen vier dagdelen bij elkaar komen.

Tijdens die bijeenkomsten wordt er gewerkt met één of meerdere innovatiemethoden en de Tafels worden in dat proces begeleid door experts die kennis en ervaring hebben met het succesvol toepassen van specifieke innovatiemethoden in het MKB.

Resultaat na vier bijeenkomsten is dat alle goede ideeën die aan Tafel zijn bedacht, zijn uitgewerkt tot een of meerdere business proposities van ieder één A4’tje. Daaruit wordt dan ook duidelijk welke Tafelgasten al dan niet op enigerlei wijze gaan samenwerken in het verder uitwerken naar echte businessplannen en de implementatie daarvan.

18.15 uur Netwerkborrel

19.00 uur Einde bijeenkomst

Klik hier om aan te melden.
Lees meer…


23 September 2014

De Horsel genomineerd voor Award

“De Horsel” genomineerd voor Award Beste Bedrijventerrein

23 september 2014 BT-Award

Amsterdam, Nuth & Zaltbommel en Arnhem, Harderwijk & Nijmegen zijn kanshebber.

Tijdens het Nationaal Bedrijventerrein Congres, op donderdag 9 oktober in Barneveld, wordt bekendgemaakt welk terrein zich het ‘Beste Bedrijventerrein van Nederland’ mag noemen én wie ervandoor gaat met de “New kid on the block” -award.
De zes genomineerden zijn:

Beste Bedrijventerrein
– Amsterdam – Westpoort
– Nuth – De Horsel
– Zaltbommel – De Wildeman

New kid on the block
– Arnhem – Industriepark Kleefse Waard
– Harderwijk – Bouw & Infra Park
– Nijmegen – Novio Tech Campus

Zes nominaties, twee winnaars
De jury beoordeelde een shortlist van 23 bedrijventerreinen en kwam na dit proces uit bij de bovenstaande genomineerden, die op het kantoor van de Bedrijventerrein-redactie hun terrein presenteren. Donderdag 2 oktober zal de jury bijeenkomen om aandachtig te luisteren naar de presentaties van de zes genomineerden. Exact een week later worden de twee winnaars bekendgemaakt tijdens het Nationaal Bedrijventerrein Congres op 9 oktober in de Markthal in Barneveld!

De juryleden
De jury bestaat uit de volgende onderzoekers en ondernemers: Saskia Beer (Glamourmanifest), Kjell-Erik Bugge (Saxion), Radboud Engbersen (Platform31), Mike Verkouter (Kennispark Twente), Walter Ising (Kadans Vastgoed), Wim Schaefer (Technische Universiteit Eindhoven) en Geerd Simonis (C’Magne BV).

Over de verkiezing
De Award Beste Bedrijventerrein is al jaren een instituut binnen bedrijventerreinenland. C-mill in Heerlen, ABC Westland in Zaltbommel en Kennispark Twente zijn de laatste drie winnaars van de felbegeerde prijs. Ook dit jaar zal een onafhankelijke jury het Beste Bedrijventerrein van Nederland kiezen. Daarnaast wordt dit jaar voor het eerst een tweede award uitgereikt voor de ‘New kid on the block’. In de vakwereld wordt de verkiezing met aandacht gevolgd. Het gaat om waardering, maar ook om aandacht. De verkiezing levert veel positief rumoer op: cruciaal in deze tijden van miljoenenbezuinigingen.


13 Augustus 2014

Ondernemersplatform gratis spreekuur

Geachte heer/mevrouw,

Ondernemersklankbord houdt gratis spreekuur op het ondernemersplein in Roermond.
Iedere donderdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Een afspraak kunt u maken met:
Sjra Clerkx
06-25065671
sjraclerkx@kpnmail.nl

Stichting Ondernemersklankbord (OKB) en Kamer van Koophandel hebben hun samenwerking versterkt. De handtekeningen zijn in maart 2014 onder een samenwerkings overeenkomst gezet. De nauwere samenwerking houdt verband met de nieuwe structuur sinds 1 januari dit jaar van alle Kamers in Nederland.

Beide organisaties werken al 35 jaar nauw met elkaar samen. Doel blijft dat zoveel mogelijk ondernemers met hulpvragen door de KvK worden doorverwezen (zowel mondeling als digitaal) naar OKB en tevens dat OKB gebruikmaakt van de fysieke ruimten in de vijf regionale KvK-kantoren en de 14 Ondernemerspleinen. Limburgse OKB-adviseurs bieden hun diensten aan ondernemers met hulpvragen nu dan ook aan op het Ondernemersplein aan de Steegstraat 5 in Roermond.

Dichtbij

Als netwerk staat OKB – letterlijk en figuurlijk – dichtbij de ondernemer. Het klankbord geldt als één van de grootste Nederlandse non-profitorganisaties met vrijwillige adviseurs. Zo’n 300 adviseurs helpen ondernemers met hun vraagstukken in circa 3.000 Klankbordtrajecten per jaar.
Team Limburg bestaat uit 25 adviseurs, die jaarlijks aan meer dan 400 Limburgse bedrijven hulp en ondersteuning verlenen.

Aan een gesprek met OKB op het ondernemersplein zijn geen kosten verbonden.
Wilt u meer dan krijgt u een minimale bijdrage van 100,00 euro een halfjaar begeleiding en advies.
Het aantal bedrijfsbezoeken of vragen is niet van belang.

Voor meer informatie:
sjraclerkx@kpnmail.nl
www.ondernemersklankbord.nl

Ondernemersklankbord (OKB) helpt jaarlijks in Limburg ruim 400 bedrijven.

OKB wordt gesubsidieerd door:
Ministerie van Economische Zaken, Rabobank, Univé en Provincie Limburg en diverse gemeentes.

De vrijwillige en onbetaalde OKB adviseurs werken belangeloos en onafhankelijk.

Advies op maat voor:

Bedrijfsbegeleiding
Marketing
Financieel advies
Startersbegeleiding
Opvolging
Bedrijfsbeëindiging
Bedrijfsovername
Faillissementspreventie.

Natuurlijk zijn wij ook een klankbord voor de ondernemer

Wat is het?
Ondernemersklankbord is een onafhankelijke stichting van ondernemers, directeuren, managers en specialisten die hun actieve loopbaan hebben beëindigd. Zij stellen vanuit maatschappelijke betrokkenheid hun jarenlange kennis en praktijkervaring belangeloos ter beschikking aan ondernemers in het MKB, de agrarische sector en maatschappelijke en culturele organisaties. Ze staan hen bij in hun ondernemersvraagstukken. Op alle vlakken van de bedrijfsvoering en in iedere fase van de onderneming kunt u op ondersteuning en begeleiding van stichting ondernemersklankbord rekenen.

Met vriendelijke groet,

Sjra Clerkx
Adviseur / Regiovoorzitter OKB team Limburg

St. Willibrordstraat 4
6001 CA Weert
T: 06-25065671
M: sjraclerkx@kpnmail.nl
I: www.ondernemersklankbord.nl

“Voor de goede orde wijs ik u er op, dat noch de adviseur – in zijn hoedanigheid van vrijwillig, onbezoldigd adviseur van de Stichting Ondernemersklankbord – noch de Stichting Ondernemersklankbord, op geen enkele wijze aansprakelijk is voor schade welke is of kan ontstaan door het niet nakomen van gemaakte afspraken met de klant, noch aansprakelijk zijn voor de juistheid van aan de klant door diens accountant/boekhouder verstrekte gegevens dan wel voor de door de klant aan de adviseur verstrekte gegevens.”


27 Juni 2014 t/m 28 Juni 2014

IBA Parkstad Limburg

Beste ondernemers,

Parkstad werkt aan haar toekomst op een unieke manier: door het organiseren van een Internationale Bau Ausstellung. Met deze IBA wil Parkstad een impuls geven aan economie, ruimte én samenleving. Tot 2020 functioneert IBA Parkstad als laboratorium en is het een motor voor vernieuwende ideeën en toonaangevende projecten. De IBA is daarbij een kwaliteitsmachine die voor het allerbeste staat. De allerbeste projecten worden in 2020 tijdens de slotmanifestatie tentoongesteld.

Achtergrond IBA
Een IBA is een acht tot tien jaar durende manifestatie over een locatie, stad of streek. Het bestaat onder andere uit vernieuwende bouwprojecten, bijzondere tentoonstellingen, symposia en innovatieve plannen. Deze van oorsprong Duitse aanpak geeft, bewezen, economische, sociale en culturele impulsen aan gebieden die in verandering zijn, zoals Parkstad.

Succesvolle buitenlandse IBA’s zoals IBA Emscherpark, IBA Sachsen-Anhalt, IBA Hamburg en de IBA’s in Berlijn bewijzen dat een IBA gebieden daadwerkelijk op de kaart kan zetten. IBA Parkstad, de eerste niet-Duitse IBA en de eerste echte IBA in Nederland, duurt tot en met 2020.

Kortom voor de regio, maar ook voor alle ondernemers een uitstekende kans.

Reserveer dan ook 27 en 28 juni 2014 in jullie agenda!
Op vrijdagavond 27 juni en zaterdag 28 juni 2014 vindt een tweedaags event in Parkstad Limburg plaats voor de eerste Open Oproep voor projecten, in het kader van de eerste Internationale Bau Ausstellung in Nederland.
De Open Oproep start vrijdagavond 27 juni 2014 en sluit 1 november 2014.
De Open Oproep voor projecten is dé belangrijkste sleutel of ingang in IBA Parkstad. Tijdens een open oproep kan iedereen die wil organiseren of ondernemen in Parkstad – kleine of grote – projecten indienen die binnen de kwalificatiecriteria van IBA passen.

Zie www.iba-parkstad.nl voor de criteria en verdere informatie over de Internationale Bau Ausstelling.

Burgemeester Désirée Schmalschläger


26 Mei 2014

Afsluiting deel N 276

Naar aanleiding van het recent overleg bedrijvenplatform Buitenring Parkstad hebben we onderstaande info ontvangen

Naar aanleiding van uw verzoek zend ik u bijgaand de periode dat de N276 vanaf de Emmaweg/Karel Doormanstraat (gemeente Brunssum) tot de Provinciale weg (aansluiting richting Amstenrade) afgesloten zal zijn voor alle verkeer. Het beteft de periode vanaf februari 2015 t/m augustus 2015. De afsluiting houd verband met de werkzaamheden aan de Buitenring en de ongelijkvloerse kruising die daardoor gerealiseerd moet worden met de N276.

Mocht u naar aanleiding hiervan nog vragen of opmerkingen hebben, dan verneem ik dat graag.

In vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groet,

Rembout van Gemert
Coördinator Verkeer

Industriestr. 2a, 6361 HD Nuth
Postbus 22194, 6360 AD Nuth
M: 06 51 603 602
T: 045 800 1980
r.van.gemert@bpl-mno.nl


14 Maart 2014

Politieke avond 14 maart 2014

Het Nuth van de ondernemers, politieke avond, vrijdag 14 maart 2014

Wat willen de politieke partijen van Nuth als het gaat om de belangen van ondernemers?
Die vraag stellen ondernemers aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen aan de lijsttrekkers.
Een unieke gelegenheid om te horen waar de partijen voor staan en om de lijsttrekkers onder de aandacht te brengen wat u als ondernemer van de gemeente nodig heeft.

De ondernemersverenigingen BBN (Belangengroep Bedrijventerreinen Nuth) en OGN (Ondernemersvereniging Groot Nuth) en de agrarische sector verenigd in LLTB Afdeling Mergelland willen een steentje bijdragen aan de lokale economie, werkgelegenheid, welvaart en leefbaarheid in onze gemeente. Daarvoor is het heel belangrijk dat er een goed sociaal en economisch klimaat aanwezig is en dat de ondernemer vanuit de gemeente voldoende wordt gestimuleerd en ondersteund in zijn plannen.
In dat kader is het uiteraard van groot belang dat we beschikken over een gemeenteraad die de ondernemer zekerheid biedt.

De verkiezingen van de nieuwe gemeenteraad vinden plaats op 19 maart a.s.
Om meer duidelijkheid te krijgen waar de verschillende politieke partijen in Nuth voor staan als het gaat over het ondernemerschap, hebben BBN, OGN en LLTB Afdeling Mergelland op vrijdagavond 14 maart a.s. een politieke avond in Kasteel Wijnandsrade georganiseerd met de politiek.

De politieke avond wordt geleid door de bekende Limburgse moderator Paul ’t Lam.
Ondernemers van Nuth, zorg dat je erbij bent!

Reserveer vrijdagavond 14 maart dan ook nu alvast in Uw agenda.

Verdere info over het programma van deze avond volgt nog.


27 November 2013

De energiewerkplaats

Onderstaande brief komt van de gemeente Nuth

In december besluit de gemeenteraad van Nuth over nieuw beleid gericht op Energie en Duurzaamheid. Bij instemming met dit beleid start de gemeente begin 2014 met de uitvoering. Dit biedt kansen voor ondernemers die een actieve bijdrage willen leveren.

Een van de pijlers is het verduurzamen van de Nuthse woningvoorraad. Binnen deze pijler wordt in 2014 ingezet op energiebesparing en opwekking van duurzame energie door particuliere woningeigenaren. Bent u als ondernemer actief met bijvoorbeeld na-isolatie, isolatieglas, en de installatie van duurzame energietechnieken in woningen?

Dan nodigen wij u uit om deel te nemen aan ‘De Energiewerkplaats’ op 27 november. Dit evenement start om 19.30 uur in het gemeentehuis van Nuth. Om deel te nemen dient u zich vooraf aan te melden middels een bericht aan Jill.Vendel@nuth.nl project assistent. Dit kan tot en met 20 november aanstaande. U ontvangt dan op korte termijn het programma. Vermeld in uw aanmelding duidelijk uw contactgegevens en de naam van uw bedrijf.

Naast het verbeteren van de woningvoorraad, wordt in 2014 ook ingezet op energie en duurzaamheid op tal van andere terreinen. Van deze ontwikkelingen houden wij u op de hoogte.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief dan kunt u contact opnemen met Jill Vendel (projectassistent) of André Scheffer (projectleider) via 14045.

Met vriendelijke groet,

Funs Pluijmaekers
Wethouder


7 Augustus 2013

Bedrijfsbezoeken gemeentebestuur Nuth

Het gemeentebestuur neemt na de zomervakantie de draad weer op en bezoekt maandelijks een aantal bedrijven, verspreid over alle sectoren en alle kernen. Het gemeentebestuur wil op die manier kennismaken met de ondernemers in de gemeente en wil zich verdiepen in de bedrijfsactiviteiten, de producten en de plannen voor de toekomst. Ook de werkgelegenheid, arbeidsmarkt en scholing hebben de aandacht van het gemeentebestuur. Voor bedrijven is dit een gelegenheid om zich te presenteren.
Wilt u dat het gemeentebestuur uw bedrijf bezoekt, neem dan contact op met de bedrijfscontactfunctionaris Jef Sluijsmans op 06-41465020 of jef.sluijsmans@nuth.nl


6 Augustus 2013

Veilig ondernemen scan

Minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten heeft op 4 juni tijdens zijn bezoek aan de vakbeurs Safety Security Amsterdam de ‘Veilig Ondernemen Scan’ gelanceerd. De scan is een hulpmiddel waarmee ondernemers een beter veiligheidsbewustzijn kunnen ontwikkelen. Ook helpt de scan ondernemers om passende preventieve veiligheidsmaatregelen te nemen.
De Veilig Ondernemen Scan is een korte digitale vragenlijst waarmee een ondernemer zicht krijgt op de risico’s op criminaliteit en onveiligheid. Aan de orde komen inbraak, diefstal, overval, overlast, vernieling, geweld, afpersing en ICT-criminaliteit. Direct na het invullen ontvangt de ondernemer een uitgebreid en onafhankelijk advies over gedragsbe�nvloedende, organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen die de ondernemer kan treffen om zich beter te wapenen tegen criminaliteit. Net als de scan is het advies gratis, en beschikbaar via www.veiligondernemenscan.nl.

Pilot
De Veilig Ondernemen Scan is bruikbaar voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zoals de detailhandel, zakelijke dienstverlening, horeca, bouw, zorg en transport & logistiek. Het instrument is vooral interessant voor ondernemers die te maken hebben gehad met een incident, startende ondernemers, en ondernemers die willen checken of ze voldoende veiligheidsmaatregelen hebben getroffen. Volgens Onno Peer, directeur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), is uit de pilot eind vorig jaar gebleken dat de scan goed is voor de bewustwording, duidelijke tips geeft en bovendien praktisch ingericht is, door bijvoorbeeld de persoonlijke actielijst die erin staat. “De ondernemers moeten zich vooral kunnen blijven toeleggen op het ondernemen en daarom willen wij ze helpen met een instrument dat een snel en volledig overzicht geeft over wat nodig is voor de veiligheid in hun bedrijf. Aan hen natuurlijk de keuze wat ze daadwerkelijk gaan doen”.

Actieplan
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid ontwikkelde de Veilig Ondernemen Scan in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het instrument is onderdeel van het Actieplan Criminaliteit tegen Bedrijven dat in 2012 is gelanceerd.
De Veilig Ondernemen Scan is, zonder commercieel belang ontworpen, in samenwerking met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de politie, VNO-NCW, MKB Nederland, Transport en Logistiek Nederland, Koninklijke Horeca Nederland, Detailhandel Nederland en het Verbond van Verzekeraars. Partijen die dagelijks te maken hebben met ondernemers en weten waar behoefte aan is.

Kleine bedrijven
Kleine bedrijven die naar aanleiding van de Veilig Ondernemen Scan aanvullende veiligheidsmaatregelen willen nemen, kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding. Deze vergoeding maakt deel uit van de aanpak Veiligheid Kleine Bedrijven (www.hoeveiligisuwzaak.nl/vkb).


21 Februari 2013

Jaarvergadering OGN

Jaarvergadering Ondernemersvereniging Groot Nuth

Datum: 17 april 2013

Locatie: Gemeentehuis Nuth

Programma:
19:00 uur Ontvangst in het gemeentehuis Nuth
19:30 uur Opening door Gé Soons, voorzitter OGN

– Welkomstwoord en doel van de avond

– Verslag activiteiten 2012

– Programma 2013

– Kennismaking flyer en banner OGN
19:45 uur Financiën

– Verslag financiën 2012

– Begroting 2013

– Contributie 2013

– Verslag kascontrolecommissie 2012

– Benoeming leden kascontrolecommissie 2013
20:10 uur Presentatie banenmakelaar Jos Driessen
20:20 uur Presentatie SEN door Hans Paul Nieskens, voorzitter SEN
20:30 uur Presentatie MKB Parkstad Limburg door Ron Heuts
20:40 uur Sluiting vergadering

Korte pauze
De leden van BBN zullen ontvangen worden tussen 20.40 en 20.50 uur
21:00 uur Presentatie project ‘Duurzaamheid en Energie’ door André Scheffer en Rob Moonen
21:30 uur Netwerkborrel in de hal van het gemeentehuis
22:00 uur Sluiting avond

Met vriendelijke groet,
Bestuur OGN


5 Februari 2013

Banenmakelaar Nuth

Onderstaand bericht komt van de Gemeente Nuth
Hierbij wil ik jullie informeren over Jos Driessen, een nieuwe collega bij Kompas. Jos is als banenmakelaar binnen onze gemeente verantwoordelijk voor de bemiddeling tussen werkgevers en werkzoekenden met een bijstandsuitkering (WWB) of een werkloosheidswetuitkering (WW). Vanuit de vraag en behoefte van lokale ondernemers zoekt hij naar een match met werkzoekenden in de gemeente Nuth. Bij voorkeur bemiddelt Kompas hen naar reguliere banen, maar vooral voor werkzoekenden met WWB kan een werkervaringsplaats als tussenstap nodig zijn. Met een werkervaringsplaats is niet alleen de werkgever geholpen, maar ook de werkzoekende. Die vergroot zijn of haar mogelijkheden voor doorstroom naar een reguliere baan en een zelfstandig inkomen. Al dan niet bij dezelfde werkgever.

Kompas investeert voor deze nieuwe werkwijze in contacten met werkgevers en werkzoekenden. Werkzoekenden nemen bijvoorbeeld (verplicht) deel aan training en jobcoaching. Mede door het werven van zogenoemde ‘verborgen vacatures’ in Nuth kunnen we hen succesvol naar regulier werk begeleiden. Bovendien ontvangen we dagelijks nieuwe vacatures op allerlei vakgebieden die we hiervoor kunnen benutten. Werkgevers kunnen met Jos Driessen selecteren uit een bestand van ruim 500 veelal gekwalificeerde werkzoekenden van Lbo- tot Hbo-niveau. In goede samenwerking met het bedrijfsleven hebben we hiermee de kans om een continue doorstroom van arbeidskrachten realiseren. Die ook door de toenemende vergrijzing in onze regio steeds belangrijker wordt.
Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met mijn collega Jos. Jos werkt ook mee aan het Werkgevers Servicepunt Parkstad (WSP) en kan dus ook de contacten in de regio Parkstad benutten om werkgevers met kandidaten in contact te brengen. In de toekomst zal hij mij bij een aantal bedrijfsbezoeken, netwerkbijeenkomsten etc. vergezellen.

Jos Driessen

Banenmakelaar

Nuth – Voerendaal – Simpelveld

+31639116217

Jos.driessen@nuth.nl

Met vriendelijke groet,
Jef Sluysmans
Gemeente Nuth


11 Januari 2013

Nieuwjaarstreffen 2013

Uitnodiging Nieuwjaarstreffen 2013 van OGN, BBN en gemeente Nuth

Van harte nodigen wij u en uw partner uit om op vrijdag 11 januari 2013 aanwezig te zijn op ons Nieuwjaarstreffen. We houden het dit jaar weer samen met de Belangengroep Bedrijventerreinen Nuth (BBN) en de gemeente Nuth.

Een mooie gelegenheid om bekenden te ontmoeten, nieuwe contacten op te doen en elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar. De avond wordt opgeluisterd door een nieuwe act van Gilbert Petit.

Onderhoud en maak contacten met andere ondernemers!
Programma
19:30 uur Ontvangst in Herberg “In den Haversack”.
20:00 uur Welkomstwoord door de voorzitters.
20:30 uur Een verrassende act van Gilbert Petit.
21:00 uur Gezellig netwerken met een hapje en een drankje.
23:00 uur Sluiting van de avond.
Locatie

Herberg “In den Haversack”
Putstraat 58
6361 DK Nuth

U kunt zich aanmelden tot 7 januari 2013.

Voor alle duidelijkheid: per bedrijf kunnen meerdere medewerkers met hun partners deelnemen.

Hartelijke groeten,
Bestuur OGN


13 November 2012

Spookfacturen in omloop

Onderstaand bericht komt van de Gemeente Nuth

SPOOKFACTUUR IN OMLOOP VAN PUBLICATIE & ADVIES NL (GEMEENTEN-GIDSEN.NL)

Bovenstaand bedrijf stuurt facturen voor een hoog bedrag naar ondernemers voor een vermelding op de website www.gemeenten-gidsen.nl
Ook opereren zij onder de naam: Media & Advies IT. Ondernemers geven echter aan zich niet bewust te zijn van een overeenkomst met dit bedrijf.
Voor de goede orde melden wij dat de gemeente Nuth enkel en alleen zaken doet met De Kleine Media BV. Alleen namens deze organisatie is er in de afgelopen periode acquisitie gedaan voor een mogelijke vermelding in de gemeentegids. Wees dus alert als u offertes of facturen van andere aanbieders krijgt.

Mocht u een dergelijke factuur ontvangen hebben terwijl u veronderstelt nooit opdracht te hebben verstrekt, negeer deze dan niet maar verzoek, bij voorkeur per aangetekend schrijven, Publicatie&Advies NL of Media & Advies IT , opheldering te geven over de overeenkomst waarop zij deze factuur baseren. Het advertentiebureau moet kunnen bewijzen dat een overeenkomst tot stand is gekomen.

Meldt u de ontvangst van een dergelijke factuur ook altijd bij het fraudemeldpunt. Let u erop dat dit geen spooknota is die in de lijst voorkomt (zie www.fraudemeldpunt.nl ). Een spooknota kenmerkt zich door de kleine letters, die aangeven dat het geen nota maar een aanbod is. Publicatie&Advies NL en/of Media & Advies IT heeft deze kleine letters niet!

Klik hier voor een voorbeeld van de nota.


1 November 2012

Ontbijtsessie energiebesparing

ENERGIEBESPARING BIJ ONDERNEMERS

‘Durft u de deal aan?’

Als ondernemer zijnde weet u dat energie een steeds belangrijkere rol speelt in uw bedrijfsvoering.
Het is een kwestie van tijd totdat de prijs voor een liter diesel boven de 2 euro uitkomt en de kosten voor een kilowattuur elektriciteit hoger worden dan 30 cent.
De mogelijkheden om fors te besparen op energiekosten liggen voor het oprapen.
Daarnaast zijn er interessante fiscale aftrekmogelijkheden waar u als ondernemer gebruik van kunt maken om uw energierekening te verlagen.
Wij willen u daarover bijpraten én wij willen met u een Green Deal sluiten. Kortom, we nodigen u uit voor de ontbijtsessie op 29 november in Schimmert.

Klik hier voor de uitnodiging.


25 Juni 2012

Bespaar en Verdien (vervolg)

Subsidieregeling Bespaar en Verdien! krijgt vervolg

De in 2011 geëindigde subsidieregeling Bespaar en Verdien! van Kamer van Koophandel Limburg en de Provincie Limburg wordt wegens succes vervolgd. Tot en met 31 januari 2013 kunnen ondernemers die willen investeren in energiezuinige verlichting of zonnepanelen hiervoor een aantrekkelijke subsidie ontvangen. Daarnaast is er financiële steun beschikbaar voor innovatieve samenwerkingsverbanden tussen ondernemers met als doel energiebesparing. Voor de drie projecten is in totaal €475.000 beschikbaar.

Conventionele verlichting vervangen door energiezuinige verlichting, zoals TL5, HF- en LED-verlichting, is de meest succesvolle maatregel gebleken uit de eerste Bespaar en Verdien!-regeling. Daarom is besloten om wederom in te zetten op deze eenvoudige maar doeltreffende vorm van energiebesparing. Daarnaast is er binnen de regeling nadrukkelijke aandacht voor zonnepanelen. Dankzij een gunstige wijziging in de prijsontwikkeling van zonnepanelen (photovoltaïsche cellen), is de terugverdientijd korter dan voorheen en winnen de zonnepanelen binnen het bedrijfsleven aan populariteit. De subsidie van zowel de energiezuinige verlichting als de zonnepanelen bedraagt maximaal een kwart van de investering met een maximale hoogte van € 5.000,-.

Samenwerkingsverbanden
Veel ondernemers werken samen om op innovatieve wijze energie te besparen. Toch blijkt het in de regel lastig om financiële steun te vinden voor dergelijke initiatieven. Omdat Kamer van Koophandel Limburg en de Provincie Limburg veelbelovende samenwerkingsverbanden toejuichen, is hier binnen de regeling ruimte voor gereserveerd.
Marktpartijen worden uitgedaagd om veelbelovende innovatieve energiebesparingsprojecten kenbaar te maken. In totaal worden maximaal vier projecten ondersteund met een subsidie die maximaal een vijfde van de totale investering per project bedraagt en niet meer dan € 25.000,-.

Achtergrond
De eerste subsidieregeling ‘Bespaar en Verdien!’ van de Kamer van Koophandel Limburg en de Provincie Limburg heeft geleid tot een investeringsimpuls van ruim 6 miljoen bij toeleveranciers, waarvan 70% werd besteed binnen Limburg. Daarnaast werd eind 2011 bekend dat de bijna 450 deelnemende ondernemers dankzij hun investering nu gezamenlijk € 1.250.000,- per jaar op hun energiekosten besparen. Daarnaast besparen zij samen ongeveer 6 miljoen kWh, 900.000 m3 aardgas en vijf miljoen kg CO2 per jaar. Dit laatste is vergelijkbaar met de jaarlijkse gemiddelde CO2-uitstoot van 1.600 huishoudens.

Lees meer…


12 April 2012

Themabijeenkomst bevolkingskrimp

De gemeente Nuth heeft te maken met een demografische ontwikkeling die leidt tot daling van het aantal inwoners, ontgroening en vergrijzing van de bevolking. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor tal van beleidsvelden van de gemeente.

Op donderdag 12 april organiseert de gemeente een bijeenkomst met het thema ‘Economie, arbeidsmarkt en mobiliteit’. Tijdens deze bijeenkomst wordt gediscussieerd over de gevolgen van de bevolkingsdaling op dit thema. Beroepsbevolking, bedrijvigheid, werkgelegenheid, leegstaand winkelvloeroppervlak, mobiliteit en vestigingsklimaat passeren allemaal de revue.

Praat mee en denk mee over de bevolkingskrimp! De avond wordt georganiseerd in het gemeenschapshuis in Hulsberg en begint om 19.30 uur tot ongeveer 21.30 uur. Daarna is er nog gelegenheid voor het napraten met een drankje. De bijeenkomst wordt geleid door Simone van Trier, een ervaren discussieleidster en bekend van L1.


14 Februari 2012

VKB regeling 2012

Ondernemers kunnen vanaf 1 maart weer subsidie aanvragen voor het treffen van veiligheidsmaatregelen voor hun bedrijf. In 2012 kunnen 9.000 ondernemers een onafhankelijke beveiligingsscan op maat krijgen en maatregelen nemen die daaruit volgen. Hiervoor is 9 mln. euro beschikbaar van de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en van Veiligheid en Justitie. Alleen maatregelen die uit een voorafgaande beveiligingsscan naar voren komen zijn subsidiabel. De scan, waar ondernemers ook subsidie voor krijgen, kan nu al gedaan worden en vanaf 1 maart kan de subsidie hiervoor worden aangevraagd. Klik hier voor meer informatie en voorwaarden.


21 December 2011

OGN-Nieuwjaarstreffen op 13 januari 2012

Van harte nodigen wij de leden van OGN met hun partner uit, om op vrijdag 13 januari 2012 aanwezig te zijn op ons OGN-nieuwjaarstreffen.
Het belooft een bijzondere avond te worden: Laat u verrassen door de wereld van LeFay!

Zij verzorgen magische blikopeners in de vorm van prikkelende presentaties. Communicatie, perceptie, emotie, samenwerking en out-of-the-box denken worden gecombineerd met magische metaforen en interactieve illusies.

Een verrassing waar nog lang over zal worden nagepraat. Door tekst en uitleg te verbinden met beelden en belevenissen kan de aandacht beter worden vastgehouden en wordt de informatie efficiënter in het geheugen opgenomen. Zij staan garant voor een inspirerende bijeenkomst!

Onderhoud en maak contacten met andere ondernemers!

Programma:

20.00 uur Ontvangst in café Op de Trepkes te Hulsberg
20.10 uur Welkomstwoord door de OGN-voorzitter, Gé Soons
20.15 uur Presentatie van de Stichting Evenementen Nuth (SEN)
20.30 uur Optreden van LeFay
21.30 uur Gezellig netwerken
22.30 uur Sluiting van de avond

Locatie:

Café Op de Trepkes
Kerkheuvel 8
6336 AX Hulsberg
telefoon 045-4051759

U kunt zich aanmelden tot 6 januari 2012 via de link in de uitnodiging die u per e-mail heeft ontvangen.

Voor alle duidelijkheid: per bedrijf kunnen meerdere medewerkers met hun partners deelnemen.

Hartelijke groeten,
Bestuur OGN


12 December 2011

New Energy Systems finalist MVO-prijs Parkstad 2011

New Energy Systems is geselecteerd als finalist voor de MVO prijs Parkstad 2011. Om bij de laatste 3 te komen is er een stemming via internet tot 20 december 2011. Na deze stemmingsronden volgt er een beoordeling van de 3 kandidaten met de meeste stemmen door een vakjury.

We hebben de hulp nodig van vele stemmers! Stem op ons en help ons naar de finale. Alvast hartelijk dank voor uw steun!

Vertrouwende op jullie positieve medewerking, hopen wij op veel stemmers zodat we weer een ronde verder komen.

New Energy Systems bv
Nico Eurelings


29 November 2011

Rabobank Demarrage Ondernemersfinale 2011

Op 14 december a.s. vindt in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen de vierde editie van de Demarrage Ondernemersfinale plaats. Tijdens deze finaleavond zal organisator Rabobank Centraal Zuid-Limburg drie verschillende ondernemersprijzen uitreiken.
De Demarrage Ondernemersprijs; de winnaar van de Demarrage Ondernemersprijs worden door het publiek dat tijdens de Demarrage Ondernemersfinale aanwezig is, verkozen.
Voor deze prijs zijn genomineerd:
– Theo en Dorre Breuers van Compo Software uit Margraten;
– Henk op het Veld en Jeroen Rooding van Cycle Center uit Valkenburg;
– Bas van de Kreeke en Serge Vreuls van Van de Kreeke uit Nuth.

De Demarrage Startersprijs; de Demarrage Startersprijs wordt door de Demarrage vakjury toegekend aan een ondernemer die twee tot drie jaar geleden zijn eigen onderneming is gestart en een voorbeeldfunctie heeft voor andere recent gestarte ondernemers.
Voor deze prijs zijn genomineerd:
– Liandre Soons, Wilbert Pinckaers en Ger Rosier van BicArchitects uit Schimmert;
– Roy en Jocelyne Eussen van Hombourgeois uit Hombourg (België);
– Gerard en Ellen Mertz van Mertz Kleinfruit uit St. Geertruid.

De Demarrage Aanmoedigingsprijs; deze prijs wordt in 2011 voor het eerst toegekend aan een zeer prille ondernemer. Via een online verkiezing op www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl bepaalt het thuispubliek welke ondernemer op 14 december de Demarrage Aanmoedigingsprijs mee naar huis neemt.
De genomineerden voor de Demarrage Ondernemersprijs zijn in 2011 gestart als zelfstandig ondernemer en eerder verkozen tot Starter van het Kwartaal:
– Zangeres Imke Heitzer uit Noorbeek, Starter van het eerste Kwartaal;
– Patrick Bosmans van Hotel Het Witte Huis uit Lemiers, Starter van het tweede Kwartaal;
– Erik Vanaubel en Rob Prickaerts van Nexus Domini uit Hulsberg, Starters van het derde Kwartaal.
Kortom drie van uw collega ondernemers zijn genomineerd en u kunt mee bepalen of twee van uw collega’s als winnaars uit de bus komen.

Kom daarom 14 december naar het Parkstad Limburg Theater in Heerlen en stem op Bas van de Kreeke en Serge Vreuls van Van de Kreeke uit Nuth of breng uw stem uit via www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl op Erik Vanaubel en Rob Prickaerts van Nexus Domini uit Hulsberg.
Kaarten voor de Demarrage Ondernemersfinale 2011 zijn online te koop via www.rabobankcentraalzuidlimburg.nl.
Deze kaarten kosten 15 euro per stuk en geven toegang tot de volledig verzorgde Demarrage Ondernemersfinale. De opbrengst van de kaartverkoop komt geheel ten gunste van een goed doel ter stimulering van een Vitaal Centraal Zuid-Limburg. Dit goede doel wordt verkozen door de uiteindelijke winaars van de Demarrage Ondernemersprijs 2011 en de Demarrage Startersprijs 2011.


5 Oktober 2011

MVO-prijs Parkstad 2011

Ondernemers kunnen nog tot 17 oktober inschrijven voor ABN AMRO MVO-prijs Parkstad 2011

Tot 17 oktober kunnen ondernemers in Parkstad zich nog opgeven voor de ABN AMRO MVO-prijs Parkstad 2011. Op www.mvoprijs.nl staat alle informatie hoe ondernemers mee kunnen dingen naar de MVO-prijs. Door mee te doen, kunnen bedrijven in Parkstad laten zien hoe zij vorm geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarmee zijn ze niet alleen een voorbeeld voor anderen, maar geven ze ook vorm aan maatschappelijke betrokkenheid. De MVO-prijs beloont ondernemers die een voortrekkersrol in MVO nemen. Hans Wolting, voorzitter MKB Parkstad: ‘Bedrijven en organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen, zijn beter in staat te innoveren en leveren betere prestaties, zo wijst onderzoek uit. Kenmerk van maatschappelijk verantwoord ondernemen is dat de organisatie niet alleen gefocust is op financiële aspecten, maar ook aandacht schenkt aan alle sociale en ecologische onderwerpen die de organisatie aangaat. In plaats van het maken van winst staat het creëren van waarde voorop. De ABN AMRO MVO-prijs Parkstad is bestemd voor innovatieve ondernemers die oog hebben voor een duurzame toekomst. Ik hoop dat er in Parkstad veel ondernemers die een duurzame bedrijfsvoering nastreven, meedingen naar deze vooruitstrevende prijs.’

Jury
Alle aanmeldingen worden na sluiting van de inschrijvingsdatum bekeken en beoordeeld door een vakkundige jury, die bestaat uit Patrick van der Broeck (lid van het College van Gedeputeerde Staten van Limburg), John Halmans (algemeen directeur B.V. Gulpener Bierbrouwerij) en Jacques Kimman (Lector Nieuwe Energie, Zuyd University). De jury brengt het aantal bedrijven dat meedingt naar de titel van ‘beste MVO bedrijf’ van Parkstad terug tot acht genomineerden.

Publiek stemt mee
Ook het publiek wordt actief betrokken bij de ABN AMRO MVO-prijs Parkstad 2011. Na deze eerste selectieronde door de jury kunnen de inwoners van regio Parkstad, alle personeelsleden van de deelnemende bedrijven en toeleveranciers of andere handelspartners, via de website stemmen op de genomineerde ondernemingen zodat er drie bedrijven overblijven.

Top drie presenteert zich op slotevenement
Tijdens een slotevenement zal de top drie zich presenteren en maakt de jury de uiteindelijke winnaar bekend. Het slotevenement vindt plaats in het Continium te Kerkrade begin 2012. Het winnende bedrijf mag zich vervolgens de komende twee jaar ‘De beste maatschappelijk verantwoorde ondernemer’ van Parkstad Limburg noemen.


19 Juli 2011

Onderzoek faillissementen

In samenwerking met o.a. Prof. Baarsma, de Kamer van Koophandel Midden Nederland en de gemeente Den Haag is de Stichting XS2justice onlangs begonnen met een onderzoek naar het voorkomen van faillissementen.
Jaarlijks gaan er in Nederland duizenden bedrijven failliet waarbij een directe maatschappelijke schade optreedt van € 4- 5 miljard. Veel van deze schade komt direct ten laste van de overheid, ook van gemeenten. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de helft van de faillissementen door tijdig ingrijpen voorkomen had kunnen worden.
De Stichting XS2justice is een non-profit organisatie die is opgericht om rechtshulp aan ondernemers in zwaar weer te financieren, om de maatschappelijke schade uit onnodige faillissementen te beperken.

MKB enquête over ervaringen met faillissementen
Op dit moment doen we onderzoek om meer inzicht te krijgen in de oorzaken van faillissementen. Onderdeel daarvan is een enquête die we uitzetten onder het MKB. Het persbericht geeft meer informatie over de achtergronden en opzet van het onderzoek. Op woensdag 25 mei is ook een artikel verschenen over dit onderzoek in de NRC bijlage.

Verzoek om medewerking
We hechten veel waarden aan de mening en de ervaring van ondernemers en proberen daarom zoveel mogelijk deelnemers aan de enquête te krijgen. Voor het uitzetten ervan zoeken we de medewerking van verschillende instanties, zoals gemeenten. U zou ons kunnen helpen door bijvoorbeeld op uw website aandacht aan ons onderzoek te schenken, of ondernemers uit uw netwerk te benaderen, waarbij u een oproep doet tot het invullen van de enquête. U kunt ons ook helpen door uw ervaring met ons te delen en te vertellen wat u van ons onderzoek vindt.

De link naar het onderzoek is www.surveymonkey.com/s/StichtingXS2Justice


11 Mei 2011

Voorgenomen tijdelijke wegafsluiting Spoorstraat en toerit A76

Klik hier voor de tekening van het afzettings-/omleidingsplan van de voorgenomen tijdelijke wegafsluiting van de Spoorstraat in Nuth en zuidelijke toerit 5 van de Rijksweg 76 in Nuth op donderdag 26 mei 2011 van 9.00 uur tot 15.30 uur.
27 Januari 2011

Tien miljoen voor veiligheid kleine bedrijven

De ministers Verhagen (EL&I) en Opstelten (V&J) hebben tien miljoen euro beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de veiligheid bij kleine bedrijven. Ondernemers kunnen vanaf 1 februari 2011 subsidie aanvragen.

Er is een beveiligingsscan ontwikkeld, waarmee ondernemers een onafhankelijk advies op maat krijgen, afgestemd op hun branche of zaak. Daarvoor is drie miljoen euro beschikbaar. De overige zeven miljoen wordt besteed aan het treffen van maatregelen.
Ondernemers kunnen vanaf 1 februari tot en met 1 december subsidie aanvragen voor de scan bij Agentschap NL. Aanvragen voor de subsidie voor de maatregelen kunnen worden ingediend vanaf 1 februari 2011 tot en met 1 juni 2012.


7 Januari 2011

Bedrijfsbezoeken 2011 gemeente

Om het gemeentelijk economisch beleid zo goed mogelijk op de praktijk te kunnen afstemmen, is het voor een gemeente wezenlijk te weten wat er leeft en speelt bij bedrijven. Dit kan hoofdzakelijk door een kijkje te nemen in de keuken van de bedrijven. De gemeente draagt (mede) verantwoordelijkheid voor een optimale werkgelegenheidsontwikkeling en het stimuleren van de mogelijkheden voor bedrijvigheid binnen haar grenzen door het scheppen van voorwaarden voor het ondernemersklimaat.

Geïnteresseerd neem dan voor 31 januari a.s. contact op met de bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente; Jef Sluijsmans te bereiken op 045-5659151 of 06-41465020 of jef.sluysmans@nuth.nl


7 Januari 2011

Verkoop bedrijfskavels bedrijventerrein de Horsel

Eind 2010 is de verkoop van de zgn. zichtlocatie langs de A76 op het bedrijventerrein de Horsel en een aangrenzend terrein aan de Thermiekstraat van start gegaan. Voor vragen en informatie over deze bedrijfskavels kunt u contact opnemen met Frank Giebels van de gemeente; 045-5659117 of frank.giebels@nuth.nl


4 Januari 2011

OGN-nieuwjaarstreffen 21 januari 2011

OGN-nieuwjaarstreffen

Van harte nodigt het bestuur van OGN u en uw partner uit, om op vrijdag 21 januari 2011 aanwezig te zijn op ons OGN-nieuwjaarstreffen. Het belooft een bijzondere avond te worden: laat u verrassen door de wereld van Gilbert Petit, buuttereedner uit Ulestraten, in 2004 en 1999 Limburgs Buuttekampioen.
Onderhoud en maak contacten met andere ondernemers!

Programma
20.00 uur Ontvangst in ’t Weverke te Schimmert
20.15 uur Welkomstwoord door de OGN-voorzitter, Gé Soons
21.30 uur Optreden van Gilbert Petit
23.00 uur Sluiting van de avond

Locatie: ’t Weverke, Hoofdstraat 77, Schimmert, telefoon 045-4042691

Maak gebruik van het aanmeldingsformulier dat u via mail ontvangen heeft en verstuur de gegevens vóór 13 januari 2011 naar: b.luyten@terradelta.com of naar info@karapetit-vormgeving.nl

Voor alle duidelijkheid: per bedrijf kunnen meerdere medewerkers met hun partners deelnemen.


24 December 2010

Bestuurswisseling OGN

Er heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden in het bestuur van de Ondernemersvereniging Groot Nuth.

Hans van der Meijden heeft ons bestuur verlaten vanwege gezondheidsredenen. Hans heeft veel werk verricht voor de vereniging met name pr-activiteiten en website-onderhoud. Je deed Hans ook een plezier als hij een praatje kon houden tijdens een bedrijfsbezoek. Kortom: hij was van alle markten thuis. Wij wensen Hans een goede gezondheid en veel plezier in Spanje!

Ben Luyten (van Terra Delta) is ons nieuwe bestuurslid. Hij gaat zich vooral bezighouden met het onderhouden van de website, versturen van nieuwsbrieven en pr-activiteiten.
Wij wensen Ben veel plezierige contacten in het bestuur en nieuwe contacten onder de leden.


20 December 2010

Bespaar en verdien

Het fonds van de energie-investeringsregeling “Bespaar en Verdien” bevat € 1,85 miljoen. Er is nog geld beschikbaar voor bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf die willen investeren in energiebesparende maatregelen en op 1-1-2009 ingeschreven waren bij de Kamer van Koophandel Limburg.

Er zijn verschillende vouchers. Bedrijven met een jaarlijkse energierekening tot € 15.000,- krijgen een voucher van € 1.000,-. Bedrijven met een jaarlijkse energierekening tot € 30.000,- krijgen een voucher van € 2.500,- en heeft het bedrijf jaarlijkse energielast van meer dan € 30.000,- dan is de bijdrage uit deze regeling zelfs € 5.000,-. Dit voucher kan besteed worden aan maximaal 1/3 van de investering in de energiebesparende maatregel.

De aanvraag via www.bespaarenverdien.nu is heel eenvoudig. Met het KvK nummer van het bedrijf en de laatste specificatie van de jaarafrekening van de energieleverancier bij de hand is de aanvraag in minder dan 5 minuten gedaan en daarmee is de subsidie voor u gereserveerd.

Nadat het bedrijf de aanvraag heeft ingediend, bezoekt een gespecialiseerde energieadviseur de bedrijfslocatie. Deze maakt een energiescan en brengt vervolgens een advies uit over de maatregelen die specifiek op die locatie het meeste effect hebben en, niet onbelangrijk, wat de terugverdientijd van elk van die maatregelen is. Het voucher kan besteed worden aan één of meer van de in de energiescan genoemde maatregelen waardoor de terugverdientermijn met 1/3 wordt verkort. Wanneer het bedrijf investeert in één of meer in de energiescan geadviseerde energiebesparende maatregelen worden de kosten van de energiescan ook nog eens voor 100% vergoed.

Vele zeer uiteenlopende bedrijven zijn al klaar met het aanbrengen van de energiebesparende maatregelen op het gebied van o.a. verlichting, verwarming of isolatie: van bakker en belastingadviseur tot vleeshandel en zorggroep.

Op de website van de regeling www.bespaarenverdien.nu vindt u het aanvraagformulier voor een voucher en enkele voorbeelden van energiebesparende ondernemers. De regeling loopt tot en met 31 maart 2011, tenzij het fonds eerder is uitgeput. Dat is nu bijna het geval. Wacht dus niet te lang met aanvragen!


11 November 2010

Gemeente Nuth onderzoekt dienstverlening aan ondernemers

Het verminderen van regeldruk en administratieve lasten en het verbeteren van de overheidsdienstverlening aan bedrijven zijn speerpunten van beleid van de landelijke overheid. De gemeente Nuth sluit hierbij aan door deel te nemen aan het project ‘Bewijs van Goede Dienst’. Dit project is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Financiën, het ministerie van Economische Zaken en de VNG en wordt binnen het Pact van Thorn uitgevoerd in samenwerking met de Provincie Limburg en SIRA Consulting. Naast Nuth doen nog andere Limburgse gemeenten mee aan het project.

Projectdoelen
De belangrijkste doelen van het project ‘Bewijs van Goede Dienst’ zijn:
-inzicht krijgen in het niveau van de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers;
-de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers gericht verbeteren;
-een basis te leggen voor een constructieve en open dialoog tussen gemeente en ondernemers.

Het onderzoek
Diverse ondernemers in de gemeente Nuth worden binnenkort steekproefsgewijs benaderd om deel te nemen aan een onderzoek. Deze ondernemers hebben in 2009/2010 een ontheffing of vergunning aangevraagd. Bijvoorbeeld een bouwvergunning, sloopvergunning of evenementenvergunning. Met deze meting kan de gemeente Nuth in beeld brengen in welke mate de gemeentelijke dienstverlening voldoet aan het verwachtingspatroon van de ondernemers en de gestelde normen in het ‘Bewijs van Goede Dienst’.

Verbeterplan
Aan het eind van het project stelt SIRA Consulting een eindrapportage (verbeterplan) op. Het verbeterplan maakt inzichtelijk in welke mate de gemeentelijke dienstverlening voldoet aan de normen. Daarnaast bevat het verbeterplan aanbevelingen, die kunnen worden gebruikt om de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers verder te verbeteren. De gemeente Nuth gaat vervolgens aan de slag met deze aanbevelingen.
Na het doorlopen van het traject ontvangt de gemeente het certificaat van ‘Bewijs van Goede Dienst’.


10 November 2010

Rabo Demarrage Ondernemersfinale

De kracht om kansen te zien, te pakken en te verzilveren ligt bij ondernemers die gaan voor een koppositie. Tijdens de Demarrage Ondernemersfinale maakt u kennis met deze ondernemers. Met hun eigen, unieke product en aanpak, weten zij als geen ander te demarreren en successen te boeken.

Er bevinden zich 2 bedrijven uit Nuth in de finale:
Transpo Nuth van Erik en Diana Muitjens voor de Demarrage Ondernemersprijs 2010 en
Culinair Italië van Bas Lenoire voor de Demarrage Startersprijs 2010.

Het bestuur van de Ondernemersvereniging Groot Nuth roept dan ook alle ondernemers op om op deze bedrijven te komen stemmen. Onze steun hebben zij nodig.
Komt allen naar de stemavond op woensdag 15 december in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen! Met deze actie kunnen wij er aan bijdragen, dat Nuth weer eens op de Limburgse kaart wordt gezet!

Genomineerden
Tijdens de finale staan zes gedreven ondernemers, letterlijk in de schijnwerpers. Welk ondernemerskoppel vindt u het meest succesvol en innovatief? Wie verdient volgens u de Demarrage Ondernemersprijs 2010? Bepaal het zelf. Stem tijdens de finale op uw favoriet.
Petra Bouwens en
Eric van Bussel
Boelen Tandtechniek Erik en Diana Muitjens
Transpo Nuth Frank en Monique Radder
Vaste Plantenkwekerij Radder

Van de vakjury hoort u wie naar huis gaat met de Demarrage Startersprijs 2010. Drie starters zijn genomineerd voor deze prijs. Kom ze aanmoedigen.
Vincent Hermans
Bodyworkx – Health Center Bas Lenoire
Culinair Italië Gerrie Coerts
WijLimburg.nl

Geniet, ontmoet en laat u inspireren
Geniet tijdens de ontvangst van heerlijke gerechten op ons streekgerechtenplein. Laat u in de zaal inspireren door Ronald Goedmakers, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Vebego International. Ervaar hoe dit bedrijf succes combineert met zorg voor omgeving en oprechte aandacht voor klanten. Kijk vervolgens naar het spetterende optreden van Martin Hurkens, winnaar van “Holland’s got Talent”. Sluit af met uw collega-ondernemers en vergroot uw netwerk. De avond combineert inspiratie met vermaak. Dat mag u niet missen!

Wees erbij! Ook u kunt aanwezig zijn op 15 december in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen. Kaarten zijn slecht 15,- Euro per stuk. Het bedrag komt ten goede aan een project dat de vitaliteit in Centraal Zuid-Limburg bevordert. Bestel hier uw kaarten!


4 Oktober 2010

Startersdag Kamer van Koophandel 6 november 2010

De Kamer van Koophandel organiseert op 6 november 2010 een startersdag voor beginnende ondernemers.

Start met overzicht uw eigen bedrijf. Kom 6 november naar de Startersdag.
Start ik als zzp’ er of richt ik een bv op? Hoe regel ik de financi�n? Wat moet ik weten over belastingen, verzekeringen en dergelijke? Wie bezig is met het starten van een eigen bedrijf, komt naar de Startersdag van de Kamer van Koophandel op zaterdag 6 november.

Startersdag: uw eigen overzicht
In workshops, presentaties of tijdens een individueel gesprek geven we u antwoord op al uw vragen. Omdat iedere starter andere plannen heeft, waarbij een ander overzicht hoort. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Meld u aan voor de Startersdag
Aanmelden kan via www.kvk.nl/startersdaglimburg
De toegang is gratis maar het aantal plaatsen is beperkt. Snel reageren verzekert u van deelname en een eerste keuze uit het workshopaanbod.


9 September 2010

Informatie wegwerkzaamheden Provinciale weg N298

Onderstaand vindt u twee berichten van de Provincie Limburg over de wegwerkzaamheden aan de N298.

Op maandag 30 augustus 2010 zijn de werkzaamheden aan de provinciale weg N298 in Hunnecum gestart.

Onderdeel van deze werkzaamheden is ook het vervangen van de asfaltverharding in het centrum van Nuth, tussen zorgcentrum Op den Toren en de Pastorijestraat.

Het vervangen van de asfaltverharding zal plaatsvinden tussen maandag 13 september 2010 en vrijdag 17 september 2010.
In deze periode is het niet mogelijk om het gedeelte N298 tussen zorgcentrum Op den Toren en de Pastorijestraat met een auto te bereiken.
Daarnaast is het ook niet mogelijk om de woningen/bedrijven op dit gedeelte
met een auto te verlaten of te bereiken gedurende deze periode.

Wij verzoeken u om uw auto in deze periode elders te parkeren.

Alle panden, bedrijven en winkels zijn te voet uiteraard wel bereikbaar.

Het ledigen van de containers door RD4 kan op de dinsdag ‘gewoon’ plaatsvinden.

In geval van een calamiteit kunnen de hulpdiensten zoals politie, ambulance en brandweer gebruik maken van het betreffende wegvak.

De werkzaamheden zien er als volgt uit:
Maandag en dinsdag bestaande asfaltverharding frezen. (Wellicht gebeurt dit op één dag)
Woensdag en donderdag asfalt aanbrengen.
Vrijdag belijningen (witte strepen) aanbrengen.

Zowel het verwijderen als ook het aanbrengen van de asfaltverharding zal starten bij het zorgcentrum Op den Toren en eindigen bij de Pastorijestraat.

Wij realiseren ons dat dit een behoorlijk impact heeft, maar rekenen op uw medewerking zodat zo snel mogelijk de weg weer kan worden vrijgegeven voor het verkeer.

Voor vragen kunt u mij te allen tijde benaderen.

Met vriendelijke groet,

ing. C.L.G. (Carlo) Gurian | projectleider
afdeling Provinciale Wegen | bureau Projecten
T +31 (0)43 389 9971 | M +31 (0)6 52086292 | F +31 (0)43 389 7963
E clg.gurian@prvlimburg.nl

——————————————————————————-

Op maandag 30 augustus 2010 starten de werkzaamheden aan de provinciale weg N298 in Hunnecum.

Gedeputeerde Noël Lebens zal op maandag 20 september 2010 om 17.30 uur in Hunnecum het werk officieel ‘openen’.

De werkzaamheden zijn, mede afhankelijk van de weersomstandigheden, op 17 december 2010 gereed.

De tekeningen van de reconstructie en de tekeningen met de omleidingsroutes en overige informatie kunt u vinden op http://www.limburg.nl/.
Ga achtereenvolgens naar ‘Beleid’, ‘Verkeer en Vervoer’, ‘Infraprojecten’ en ‘N298 – kom Hunnecum’.

Via http://www.limburg.nl/, via mail en nieuwsbrieven willen wij u op de hoogte houden van de stand van zaken,
relevante informatie en de voortgang met betrekking tot de planning.
Beschouw dit mailtje dan ook als een ‘eerste’ info moment.

Het adressenbestand (mailadressen die deze mail ontvangen) is opgebouwd uit personen die op 26 april 2010 tijdens de informatieavond hun e-mailadres hebben achtergelaten, bedrijven/ondernemers die tijdens het informatiemoment op 26 mei 2010 hun e-mail adres hebben achtergelaten,
bedrijven/ondernemers die door Provincie Limburg zijn bezocht c.q. waar contact mee is geweest, aannemer Martens Infra bv, medewerkers van de gemeente Nuth, Provincie Limburg, politie, brandweer, GGD Zuid Limburg en Veolia die betrokken zijn bij het project, bassischolen in Nuth, Wijnandsrade en Schimmert of mensen/instanties die op een ander wijze hebben aangegeven op de hoogte te willen
worden gehouden van de voortgang.
Het adressenbestand kan en zal gedurende het werk worden aangevuld met nieuwe adressen.
Wij zullen het adressenbestand ook gebruiken voor het kunnen versturen van een nieuwsbrief.

Wij realiseren ons heel goed dat dit soort werkzaamheden tot een behoorlijke overlast kunnen en ook zullen leiden.
Wij gaan ervan uit dat wij, met begrip en hulp van uw kant, de werkzaamheden samen met de gemeente Nuth tot een goed einde zullen brengen en het gedeelte provinciale weg N298 tussen Aalbeek en Nuth een stuk veiliger en bijdetijds gaan inrichten.

Het ‘echte’ werk zal worden gedaan door Martens Infra bv uit Elsloo.
Hen is het werk op 12 juli 2010 voor een bedrag van € 1.587.000,- excl. btw opgedragen.
De totale kosten van de reconstructie van de bebouwde kom Hunnecum inclusief het vervangen van de fietspaden tussen Aalbeek en Hunnecum, het asfaltonderhoud tussen Aalbeek en Hunnecum en het asfaltonderhoud tussen zorgcentrum ‘Op den Toren’ en de Pastorijestraat bedragen ca. € 2.400.000,-.

Hierbij vragen wij speciaal aandacht voor het asfaltonderhoud in het centrum van Nuth (‘Op den Toren’ – Pastorijestraat).
Dit zal plaatsvinden van maandag 13 september tot en met vrijdag 17 september.
Over de exacte planning in die week wordt u op 6 september 2010 geïnformeerd.

Wanneer u klachten, opmerkingen, suggesties hebt, schroom niet om deze te melden.

Voor vragen, klachten, opmerkingen en suggesties kunt u mij te allen tijde benaderen.

Echter in de periode 23 augustus 2010 – 3 september 2010 verzoek ik u in verband met mijn vakantie contact op te nemen met de heer Eric Walraven, hef.walraven@prvlimburg.nl of 043 3897447 of mevrouw Gerrie Posthuma, 043 3897561, gaym.posthuma@prvlimburg.nl.

Met vriendelijke groet,

ing. C.L.G. (Carlo) Gurian | projectleider

afdeling Provinciale Wegen | bureau Projecten
T +31 (0)43 389 9971 | M +31 (0)6 52086292 | F +31 (0)43 389 7963
E clg.gurian@prvlimburg.nl


10 Juni 2010

Uitnodiging lunchbijeenkomsten Provincie Limburg

De Provincie Limburg organiseert twee lunchbijeenkomsten (Noord-Limburg en Zuid-Limburg) om u te informeren over de instrumenten die de Provincie Limburg in het kader van het programma Koersvast inzet om de gevolgen van de crisis voor de Limburgse bedrijven zoveel mogelijk te dempen. Concreet gaat het hierbij om ondersteuning van u en uw personeel bij deeltijd ww en scholing. Daarnaast heeft de Provincie Limburg echter ook instrumenten in de vorm van ondernemersadvies en instrumenten om de innovatie van uw bedrijf en product te ondersteunen.

Deze bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data en locaties:

Maandag 5 juli 2010 van 12:00 – 14:00 uur in Theater de Maaspoort te Venlo, of Woensdag 7 juli 2010 van 12:00 – 1400 uur in Fortunato te Sittard.

Mocht u graag een uitnodiging willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar mlj.kaelen@prvlimburg.nl. U ontvangt dan zo spoedig mogelijk de officiële uitnodiging.


16 April 2010

Wegwerkzaamheden Provinciale weg N298

De provincie Limburg heeft ons geïnformeerd over wegwerkzaamheden aan de Provinciale weg N298 Valkenburg-Nuth vanaf de Boschweg (Op den Toren) tot voorbij de garage in Hunnecum. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode september 2010 tot en met maart 2011 en hebben betrekking op;
– profielwijziging (snelheidsverlagend effect);
– rioleringswerkzaamheden in Hunnecum;
– aanleg regenwaterriool en waterbuffer ter hoogte tankstation;
– aanleg trottoir tussen tankstation en Kampkensweg;
– verbreden wegbermen, aanleg nieuwe fietspaden en wegverharding vanaf kom Hunnecum tot Aalbeek;
– vernieuwen wegdek tussen Patorijstraat en Boschweg (betreft deel Stationstraat en Valkenburgerweg).

De informatieavond over de reconstructie van de N298 vindt plaats op maandag 26 april 2010 om 20.00 uur in de grote zaal van ’t trefcentrum Nuth. Op 14 april en 21 april a.s. zullen de plannen en de informatievond worden aangekondigd in;
– Weekblad Nuth en Omstreken; en
– Weekkrant De Uitkijk/Zondagsnieuws editie Parkstad

In het belang van de bereikbaarheid van uw bedrijf adviseren wij u de informatieavond bij te wonen en uw werknemers/leveranciers die dagelijks van de N298 gebruik moeten maken hiervan in kennis te stellen.

M.vr.gr.
Het bestuur


15 April 2010

Energie-investeringsregeling Bespaar en Verdien

Begin oktober is de energie-investeringsregeling Bespaar en Verdien van start gegaan. De regeling is in het leven geroepen door de kamer van koophandel Limburg en de Provincie Limburg en is speciaal voor mkb-bedrijven die energie willen besparen. Deze stimuleringsregeling heeft als doel om op korte termijn een investeringsimpuls te geven aan de Limburgse economie, en op de langere termijn bedrijven te stimuleren duurzaam en energieverantwoord te ondernemen.
Velen van u zijn actief bezig om de regeling onder de aandacht te brengen van ondernemers. Daarvoor willen wij u bijzonder bedanken.

Inmiddels hebben ruim 250 ondernemers een voucher van €1000, €2500 of 55000 voor Bespaar en Verdien ontvangen. Daarnaast zijn ook de eerste 15 vouchers zijn verzilverd waaronder eem timmerbedrijf, een restaurant, een vleeshandel en een fysiotherapiepraktijk. Een aantal van hun verhalen kunt u lezen op de website van bespaar en verdien.
Ter informatie sturen wij u in de bijlage de stand van zaken van de regeling zoals deze was op 9 april : het aantal vouchers dat is aangevraagd, de verdeling over de verschillende vouchergroottes, de verdeling over het werkgebied van de kamer enz.

Er is nog voldoende financiële ruimte voor nieuwe aanvragen. Het betreft echter wel een tijdelijke maatregel, die loopt tot het budget is uitgeput. Vouchers kunnen uiterlijk tot en met 31 maart 2011 worden aangevraagd. De Kamer van Koophandel benadert regelmatig specifieke doelgroepen om de regeling onder de aandacht te brengen; zo waren dat de afgelopen weken de bakkersbedrijven en de komende weken zullen dat de cafetaria’s zijn.

Het kan zijn dat u nog vragen heeft of dat u meer informatie nodig heeft om de regeling onder de aandacht van ondernemers te brengen. U kunt in dat geval altijd met mw. Britta Schmidt mailen of bellen. Zij is bereikbaar via info@bespaarenverdien.nu of telefonisch via 088-9876452.

Marjolein Smit en Britta Schmidt
Kamer van Koophandel Limburg


31 Maart 2010

Tarieven collectieve afvalinzameling gehandhaafd voor 2010

De collectieve afvalinzameling, uitgevoerd door L’Ortye Transport en milieu op de bedrijventerreinen De Horsel en De Steeg en in de gehele Gemeente Nuth, heeft binnen een jaar meer dan 60 bedrijven aan zich weten te binden.
Nog steeds worden er nieuwe contracten afgesloten en daarmee kostenbesparingen gerealiseerd.

Begin 2010 hebben onderhandelingen plaatsgevonden tussen de Stichting Parkmanagement Nuth en L’Ortye Transport en Milieu over de te hanteren tarieven voor het komende jaar. In goed onderling overleg is besloten om de tarieven niet te verhogen, dit in tegenstelling tot de concurrenten die hun tarieven veelal geïndexeerd hebben. Des te meer een reden om eens naar uw eigen afvalkosten te kijken en deze te vergelijken met de collectieve tarieven. Wij doen dit ook graag samen met u in een vrijblijvend gesprek.

Wanneer u interesse heeft kunt u contact opnemen met de commerciële afdeling van L’Ortye Transport en milieu op 045-5280211. Zo maken we de collectieve afvalinzameling samen tot een nog groter succes!

Doe er uw voordeel mee!

Parkmanager,
Jef Sluijsmans


24 Februari 2010

Politieke discussieavond

Woensdag 3 maart 2010 was de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. In Nuth hebben 8 politieke partijen aan de verkiezingen deelgenomen, met ieder zijn/haar eigen programma en deze partijen gaan samen de komende 4 jaar de ‘Raad’ van onze gemeente vormen.

Onze vereniging pleit samen met Horeca-Nederland afdeling Nuth en de Belangengroep de Horsel voor een goed sociaal en economisch klimaat in Nuth. Met andere woorden voor een betrouwbare gemeenteraad die duidelijke grenzen stelt en de ondernemer zekerheid biedt.

Vandaar dat wij samen de politieke partijen woensdag 24 februari 2010 hebben uitgenodigd in Café-zaal ‘I gen Dörp`in Wijnandsrade om ons te informeren over de sociale en economische paragraaf in hun verkiezingsprogramma’s.

Onder leiding van gespreksleider Johan Hauser van L1 hebben de partijen de gelegenheid gekregen om 3 minuten hun sociaal en economisch plan voor de komende 4 jaar te verwoorden en vervolgens konden zij aangeven of zij voor- of tegenstander zijn van de volgende stellingen;

1. Realisatie zichtlocatie bedrijventerrein de Horsel juni 2010?
2. Aansluiting Parkstad Limburg?
3. Bedrijfscontactfunctionaris?
4. Starterbeleid is goed voor de economie?
5. Beleid aanpak verpaupering handel- , dienst-, en industriële panden/percelen?
6. Terrassen koppelen aan openingstijden horeca?
7. Handhaven Horecawet en geen paracommercie?
8. Betrekken georganiseerd bedrijfsleven bij collegeprogramma?

Boeiende betogen, doch iets nieuws???
Jammer dat veel ondernemers verstek hebben laten gaan. Echter als bestuur kunnen wij spreken van een geslaagde avond. Op het eind van het officiële gedeelte kwamen enkele kritische vragen van ondernemers waar niet bepaald duidelijke antwoorden op gegeven konden worden door de verschillende partijen. Tot in de late uurtjes werd er nog politiek bedreven aan de bar met heerlijke hapjes
en een overvloed aan drank. Nu weten wij wat de partijen in Nuth willen en kunnen wij de komende jaren gericht hun visie/beloften toetsen. Dat zijn wij aan onze leden verplicht. Als klankbordgroep voor de gemeente blijven wij in de toekomst aan de weg timmeren om belemmeringen uit de weg te ruimen. Ondernemerschap in Nuth moet de ruimte krijgen die zij nodig heeft.

Als vereniging willen wij een steentje bijdragen aan de lokale economie, de lokale werkgelegenheid, welvaart en leefbaarheid. Inbreng van onze achterban is hierbij voor ons als bestuur onontkoombaar. Met andere woorden laat je stem horen en informeer ons wat in het veld/de kernen leeft. Wij zullen dit meenemen in onze besprekingen met het gemeentebestuur.